Olsztyn dziękuje wyborcom za pomoc w pokonaniu C.J.M.

Dziękuję i gratuluję każdemu z 28732 olsztynian, którzy poszli do urn wyborczych i sprawili, że Mikołaj Kopernik nie stopi się ze wstydu za miasto, które bronił przed najeźdźcą w dawnych czasach.

Dzisi­aj to WY jesteś­cie zwycięz­ca­mi! To WY pokaza­l­iś­cie, że w trud­nych chwilach moż­na liczyć na moral­ną, trzeź­wo myślącą i odważną część mieszkańców naszego pięknego gro­du.

Jeżeli choć jeden z Was, moich czytel­ników nie głosował na CJM po ogłosze­niu, że ja Stanisław Olsz­tyn też nie odd­am swo­jego gło­su na człowieka pode­jrzanej kon­duity, to  mogę się poczuć współtwór­cą tego niespodziewanego sukce­su!

Przyz­na­ję się, że przed II turą wyborów zwąt­piłem w  poko­nanie sił Mor­doru. A jed­nak… trze­ba do koń­ca wierzyć w sukces! Nie przece­ni­am, ale doce­ni­am postawę Pio­tra Bałtroczy­ka.

Panie Piotrze, cha­peau bas! Mam nadzieję, czego sobie i wszys­tkim mieszkań­com Olsz­ty­na życzę, że za 4 lata nie będzie trze­ba już apelować do wybor­ców, że larum gra­ją!

Ter­az pozosta­je mi wiara, że zwycięz­ca wyborów Piotr Grzy­mow­icz, udowod­ni swo­ją postawą, iż warto było na niego głosować. Z pewnoś­cią nowy/stary Prezy­dent Olsz­ty­na ma świado­mość, że dla wielu z gło­su­ją­cych był wyborem mniejszego zła.

Ja liczę przede wszys­tkim na sprawne zakończe­nie inwest­y­cji dro­gowych i rozpoczę­cie nowych (sta­dion, hala sportowo-wid­owiskowa).

Olsztyn dziękuje współmieszkańcom za pomoc w pokonaniu sił Mordoru! Ku Prawdzie!

 

32 thoughts on “Olsztyn dziękuje wyborcom za pomoc w pokonaniu C.J.M.

 • 16 września 2018 at 15:06
  Permalink

  Grzy­bow­icz to nieu­dol­ny Franken­stein, obci­ach na całą POLSKĘ

  Reply
  • 16 września 2018 at 16:06
   Permalink

   Dzięku­ję! Franken­stein? Ja bym raczej porów­nał do… Bustera Keatona 😉

   Reply
 • 24 października 2017 at 11:21
  Permalink

  Deba­ta lip­iec 2017 (…) “Piotr Grzy­mow­icz był wiernym i akty­wnym członkiem PZPR-u do koń­ca ist­nienia tej par­tii i to właśnie lewicowa ide­olo­gia odcis­nęła swo­je pięt­no na jego postaw­ie życiowej i świato­poglądzie. W prze­ci­wieńst­wie do Wicem­i­nis­tra Jerzego Szmi­ta, Prezy­dent Grzy­mow­icz nie „zhańbił” się wstąpi­e­niem do „Sol­i­darnoś­ci” i głosze­niem haseł wol­noś­ciowych i demokraty­cznych. Nie kol­por­tował ulotek nawołu­ją­cych do społecznego oporu prze­ciw władzy, nie narażał się na szykany, na utratę pra­cy i brak środ­ków na utrzy­manie rodziny. Nie zaz­nał też inter­nowa­nia. Prze­ci­wnie, jego kari­era rozwi­jała się dobrze pod para­solem ochron­nym mat­ki-par­tii PZPR.

  Są dwa równorzędne obszary motywacji do takich wyborów, albo chęć zro­bi­enia kari­ery, czyli czysty opor­tu­nizm, albo wiara w ide­ologię głos­zoną przez par­tię komu­nisty­czną, czyli postawa pożytecznego idio­ty. Każdy wari­ant jest równie zły. Tym­cza­sem, Piotr Grzy­mow­icz już jako młody człowiek pod­jął decyzję o wstąpi­e­niu do PZPR i nigdy z tej dro­gi ide­owej nie zszedł.

  W lat­ach 90-ych Piotr Grzy­mow­icz został członkiem Soc­jaldemokracji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, która zastąpiła rozwiązaną PZPR, a następ­nie przek­sz­tał­ciła się w Sojusz Lewicy Demokraty­cznej. To właśnie z popar­ciem Koal­i­cyjnego Komite­tu Wybor­czego SLD — Unia Pra­cy, Piotr Grzy­mow­icz zdobył w 2002 r. man­dat rad­nego miejskiego. W kole­jnych wyb­o­rach, par­la­men­tarnych w 2007 r. i przedter­mi­nowych, samorzą­dowych w 2009 r. r. Piotr Grzy­mow­icz star­tował z list Pol­skiego Stron­nict­wa Ludowego i został wybrany z list PSL-u na urząd Prezy­den­ta mias­ta Olsz­ty­na w 2009 r. Nie odmówił później Czesła­wowi Małkowskiemu, reżi­mowe­mu cen­zorowi, obję­cia funkcji Wiceprezy­den­ta Olsz­ty­na.

  Dla ocieple­nia wiz­erunku i zatar­cia śladów przy­należnoś­ci do PZPR i SLD, w lat­ach 2010 i 2014 Piotr Grzy­mow­icz star­tował w wyb­o­rach samorzą­dowych na fotel prezy­den­ta mias­ta z włas­nego komite­tu wybor­czego. Ale poza tą for­mal­ną fasadą cały czas obra­cał się i obra­ca w gronie „samych swoich”. Nigdy nie odciął się bowiem od ide­o­log­icznego i towarzyskiego dziedz­ict­wa post-komu­niz­mu. Wręcz prze­ci­wnie, zachował “żołnier­ską” wier­ność i przy­wiązanie do towarzyszy z PZPR. Na początku lat dwu­tysięcznych Prezy­dent Grzy­mow­icz wstępu­je w szere­gi Sto­warzyszenia Ordy­nac­ka sku­pi­a­jącego w więk­szoś­ci sieroty po PZPR i byłych członków Soc­jal­isty­cznego Związku Stu­den­tów Pol­s­kich oraz Związku Stu­den­tów Pol­s­kich. Były Prezy­dent Alek­sander Kwaśniews­ki posi­a­da legi­t­y­mację nr 1 sto­warzyszenia, a wśród jego najbardziej promi­nent­nych członków są inni znani poli­ty­cy lewicy, tacy jak: Włodz­imierz Czarza­sty, Marek Bel­ka, Włodz­imierz Cimoszewicz, Grze­gorz Kołod­ko, Ryszard Kalisz, Wiesław Kacz­marek, Stanisław Ciosek i inni. Wśród olsz­tyńs­kich dzi­ałaczy Sto­warzyszenia Ordy­nac­ka moż­na odnaleźć takie oso­by pub­liczne jak: Wice­marsza­łek wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego, Miron Sycz (PO), poseł Janusz Cichoń (PO), były Prezy­dent Olsz­ty­na, Andrzej Ryńs­ki (SLD), czy też były członek Zarzą­du i Rady Nad­zor­czej Radia Olsz­tyn, Hen­ryk Łańko.

  Czyż­by środowisko Sto­warzyszenia Ordy­nac­ka nie było poli­ty­czne? Czyż­by nie miało ono żad­nego wypły­wu na decyz­je i wybo­ry Prezy­den­ta Grzy­mow­icza? Prze­cież pod­czas samorzą­dowej kam­panii wybor­czej w 2010 r. Włodz­imierz Czarza­sty, członek SLD i Prze­wod­niczą­cy Sto­warzyszenia Ordy­nac­ka, przy­jechał do Olsz­ty­na wspier­ać kandy­daturę Pio­tra Grzy­mow­icza na fotel prezy­den­ta mias­ta w opar­ciu o “prag­matyzm i socjotech­nik”(…) nigdy nie byłem zwolen­nikiem licz­by 523 tej licz­by głosów które są powo­dem architek­ton­icznej dewastacji mojego — naszego mias­ta.

  Reply
  • 24 października 2017 at 19:52
   Permalink

   Dzięku­ję! To był wybór między dżumą a cholerą 😉 Tyle komen­tarza…

   Reply
  • 16 września 2018 at 15:02
   Permalink

   Racja!Grzybowicz to stary komuch oraz idio­ta, zako­rkował mias­to, przez niego śmieją się z nas w Polsce 🙁 ANTYGRZYB!

   Reply
   • 16 września 2018 at 16:04
    Permalink

    Dzięku­ję! Z “idiotą” to trochę prze­sadza­sz, ale ogól­nie masz rację 😉

    Reply
 • 9 grudnia 2014 at 14:49
  Permalink

  mi się wyda­je, że deba­ta pokaza­ła wszys­tko.

  Stanisław­ie, Witku, nie rób­cie proszę z ludzi idiotów którym trze­ba mówić na kogo mają zagłosować. to, że Bal­troczyk powie coś w radio, to, że pojaw­ią się jakieś tablicz­ki tu i tam, czy nawet to, że (z całym sza­cunkiem) pan, panie Stanisław­ie napisze coś na blogu prosząc o wspar­cie takiego i takiego… nie zmieni nic. MOŻE, będą to te 2–3 głosy, być może i tak..

  Wszsy­cy mówią ze Małkows­ki prze­grał przez czarny PR, otóż w mojej opinii dzię­ki niej to on miał tak wysok­ie popar­cie. Znam sporo ludzi, którzy głosowali na niego a głównym powo­dem tego był argu­ment “prze­cież oni go wro­bili, on niko­go nie zgwał­cił, wypuś­cili go z areszut itd. itp.”. Zda­nia tej częś­ci wybor­ców nie zmienisz… oni zap­a­trzeni są w M jak Miłość czy Klan a dla nich wybo­ry to kole­jny odcinek telenow­eli. Małkows­ki ma również oczy­wiś­cie stałą grupę wybor­ców, która mniej-więcej przekła­da się na liczbę głosów, które otrzy­mał aktu­al­nie < wystar­czy porów­nać głosowanie w ref­er­en­dum na odwołanie go.

  Olsz­tyn to dzi­wne mias­to, z dzi­wny­mi mieszkań­ca­mi. Dużo tu marudzenia, że nic się nie dzieje, a jak coś się dzieje, to marudzą, że duże utrud­nienia i niepotrzeb­ne to niko­mu. Nieste­ty pra­cy obec­nego Prezy­den­ta nie rozu­mie bard­zo duża część społeczeńst­wa. Nie rozu­mie bo jest bard­zo sła­by kanał komu­nika­cyjny pomiędzy ratuszem a mieszkań­ca­mi.

  Bard­zo się cieszę, że mamy dobrego prezy­den­ta na kończące się granty uni­jne. Tego było nam potrze­ba. Mimo, że osiąg­nięte tak niewielo­ma głosa­mi.

  Reply
  • 12 grudnia 2014 at 14:32
   Permalink

   Dzięku­ję! Zwracam uwagę, że ja nie prosiłem o głosowanie na kogogol­wiek w wyb­o­rach prezy­denc­kich! Ja tylko przed­staw­iałem swo­ją opinię w tym tem­cie do czego mam kon­sty­tucyjne pra­wo. Wiem, że moi czytel­ni­cy mają na swo­je zdanie w każdej spraw­ie… i niech tak zostanie. W sum­ie prze­cięt­nego mieszkań­ca Olsz­ty­na nie obchodzi kto rządzi w tym mieś­cie… podob­nie jak w kra­ju — czy­taj Bib­lia a państ­wo.

   Reply
 • 2 grudnia 2014 at 20:51
  Permalink

  Po przeczy­ta­niu wywiadu Pana Bałtroczy­ka dla Poli­ty­ki( jest w sieci) i przeczy­ta­niu o jego finan­sowym wkładzie w akcję uwale­nia Pana Małkowskiego różne moż­na mieć myśli bez wzglę­du na to, że kończyło się inne szkoły.http://jegostrona.pl/po-mesku/artykuly/389441,piotr-baltroczyk-poradzilem-sobie-z-deprechami-i-neurozami.html

  p. Krzysztofie i inni zwolen­ni­cy CJM! Chy­ba ja kończyłem inne szkoły Wydawało mi się, że piszę po pol­sku i… dosyć skład­nie Każdy inteligent­ny człowiek powinien odczy­tać moje intenc­je w 100% A tu nieste­ty więk­szość z komen­tu­ją­cych odczy­tu­je je ”po swo­je­mu” I włazi w 4 litery CJM bez wazeliny!”
  Nigdy nie licz na to, że na taką aro­gancję będę obo­jęt­ny. Nie chcę już do tego wracać bo każdy może sobie sam poczy­tać. Z kul­turą Two­je uwa­gi nie mają nic wspól­nego. Za to z aro­gancją, butą i zwykłą bezczel­noś­cią już tak.

  Reply
  • 2 grudnia 2014 at 21:14
   Permalink

   Dzięku­ję! No i widzisz Witku to jest Two­je zdanie na tem­at mojego kul­tur­al­nego wpisu. Trafiłem w sed­no! Tak jak z lis­tem do Dziewul­skiego. Pisałem o sytu­acji w Policji… ogól­nikowo bez nazwisk. A do gardła skoczył mi ten, który zobaczył siebie w tym liś­cie! No cóż… praw­da boli 😉

   Reply
 • 2 grudnia 2014 at 14:26
  Permalink

  Poprzed­niego wpisu dalej nie ma.

  Reply
  • 2 grudnia 2014 at 14:58
   Permalink

   Dzięku­ję! Już jest! Dobrze, że o niego się upom­ni­ałeś! Nie wiem czemu ale ten Twój wpis i kil­ka innych komen­tarzy pro­gram automaty­cznie przeniósł do SPAM-u ;( Muszę go częś­ciej sprawdzać przed automaty­cznym kasowaniem!

   Reply
 • 2 grudnia 2014 at 14:04
  Permalink

  Nie zamieś­ciłeś mojego poprzed­niego pos­tu? Dlaczego?Coś chcesz ukryć?

  Reply
  • 2 grudnia 2014 at 14:22
   Permalink

   Dzięku­ję! Żad­na teo­ria spiskowa! Ot zdarzyło się, że włas­nie dopiero co wró­ciłem od… wetery­narza 😉 Dzisi­aj po raz pier­wszy odpal­iłem kom­pa, zatwierdzam komen­tarze i odpisu­ję. POZDRAWIAM Cię Witku i dzięku­ję jeszcze raz za akty­wność na blogu!

   Reply
 • 2 grudnia 2014 at 12:24
  Permalink

  To WY pokaza­l­iś­cie, że w trud­nych chwilach moż­na liczyć na moral­ną, trzeź­wo myślącą i odważną część mieszkańców naszego pięknego gro­du.”

  A co cała resz­ta czyli praw­ie połowa gło­su­ją­cych? Wyni­ka, że są niemoral­ni, nietrzeź­wo myślą­cy i tchórze co już napisałeś. Kim jesteś, że tak trak­tu­jesz ludzi nie podziela­ją­cych Twoich poglądów. Sądząc po uży­wanych fran­cus­kich i łacińs­kich zwro­tach moż­na dość do wniosku, że stu­diowałeś pra­wo na Sor­bonie ale skąd ten brak kul­tu­ry?

  Reply
  • 2 grudnia 2014 at 14:06
   Permalink

   Dzięku­ję! Ja piszę… Ty czy­tasz i wycią­gasz wnios­ki. Masz do tego pra­wo! Jed­nak, proszę abyś nie trak­tował swoich wniosków jako moją opinię! Brak kul­tu­ry… no tego jeszcze nie grali 😉 Fakt, swo­jej prawdy nie owi­jam w… kwia­tusz­ki!

   Reply
   • 2 grudnia 2014 at 18:47
    Permalink

    No to nie grali czy nie owi­jasz? Sam sobie przeczysz.

    Reply
    • 2 grudnia 2014 at 20:59
     Permalink

     Dzięku­ję! No com­ments… brak słów. Też sprzeczność 😉

     Reply
 • 2 grudnia 2014 at 11:17
  Permalink

  Nie wiem jaki miały Two­je stara­nia wpływ na innych ale mnie tylko znies­maczyły. Myślę, że wielu innych a szczegól­nie tych nawyzy­wanych od tchórzy i opor­tunistów też. Proste sztucz­ki, jakieś grafo­mańskie wier­szy­ki i cała resz­ta tande­ty. Nie potrafisz wyciągnąć wniosków nawet ze zdję­cia Pana Małkowskiego nago, przy­wiązanego do fotela ( było w spocie Pana Grzy­mow­icza) Jak moż­na kogokol­wiek zgwał­cić będąc przy­wiązanym. Prędzej to jego zgwał­cili i zro­bili mu zdję­cie. No cóż każdy widzi co chce tylko dlaczego pro­mu­je siebie jako auto­ry­tet moral­ny. Sukces był rzeczy­wiś­cie moc­no niespodziewany biorąc pod uwagę notowa­nia buk­macherów, “prawybo­ry” w internecie i wyni­ki głosowa­nia podane o 21.10. Wtedy Pan Małkows­ki prowadz­ił 75% do 25%. W państ­wie prawa obow­iązu­je pra­wom­oc­ny wyrok Sądu. Nie wiem czy uda mi się dożyć demokracji choć­by na wzór duńs­ki gdzie oby­wa­tele chęt­nie płacą podat­ki bo mają za to zapewnione wszys­tkie potrze­by i ufa­ją swo­je­mu rzą­dowi. U nas w dal­szym ciągu naród daje się nabier­ać na wiecowe pokrzyki­wa­nia i bazarowe sztucz­ki. Dobrze to nie wróży. I chy­ba zan­im dojdziemy do Zie­mi Obiecanej będziemy musieli się błąkać po poli­ty­cznej pustyni 40 lat dopó­ki nie wym­rze całe pokole­nie.

  Reply
  • 2 grudnia 2014 at 14:52
   Permalink

   Dzięku­ję! To Two­ja oce­na i dzięku­ję Ci za nią! Naj­gorsze co może spotkać blogera to… brak odzewu 😉 Zwracam Ci tylko uwagę, że wier­szyk nie był mojego autorstwa i zarzu­canie takiej ‘twór­c­zoś­ci’ grafo­mańst­wa to w zasadzie… kom­ple­ment. Takie wier­szy­ki nie tworzy się ku potom­noś­ci a pisze się ad hoc na społeczne zamówie­nie. Na face­booku opub­likował ten list boda­jże Nasz Olsz­ty­ni­ak, jeszcze przed moim wpisem. Zarzu­casz mi brak log­icznego myśle­nia. Z tym nie będę polem­i­zować, bo tak nakazu­je mi… logi­ka 😉

   Reply
   • 2 grudnia 2014 at 18:49
    Permalink

    Jakie społeczne zamówie­nie??? Kto zamówił, za ile i w jakim celu? Pytam choć odpowiedź jest oczy­wista.

    Reply
    • 2 grudnia 2014 at 21:01
     Permalink

     Dzięku­ję! Sko­ro odpowiedź znasz to nie napiszę swo­jej prawdy w tym tema­cie 😉

     Reply
 • 2 grudnia 2014 at 08:33
  Permalink

  Dobrze ‚dobrze ale ile ner­wów­ki 14,9 % do odro­bi­enia z I rundy . Ludzie przys­zli “po rozum głowy” . Tak te ok. 500 głosów za .

  Reply
  • 2 grudnia 2014 at 13:50
   Permalink

   Dzięku­ję! Ważne, że jed­nak udało się. Taka ‘niespodzian­ka’ lep­iej smaku­je 🙂

   Reply
   • 2 grudnia 2014 at 15:12
    Permalink

    Dzięku­ję! Ważne, że jed­nak udało się. Taka ‘niespodzian­ka’ lep­iej smaku­je 🙂

    Możesz to rozwinąć? Proszę dlat­ego, że pojaw­iały się wpisy typu, że chcesz się zała­pać do TVN lub gaze­ty. Co się udało? Ter­az Ty się tłu­macz. Przy­na­jm­niej jeden taki czy­tałeś bo brałeś udzi­ał w dyskusji, na której był.

    Reply
    • 2 grudnia 2014 at 15:40
     Permalink

     Dzięku­ję! Dla mnie super niespodzianką był wybór PG na Prezy­den­ta Olsz­ty­na. Real­nie oce­ni­a­jąc, biorąc pod uwagę wyni­ki I tury wyborów, to trud­no było liczyć na koń­cowy sukces prze­ci­wników CJM. Co tu tłu­maczyć? To była moja odpowiedź na komen­tarz ‘gtm­vario’! A w dyskusji zaci­etrzewionych zwolen­ników CJM i PG na face­booku prak­ty­cznie nie brałem udzi­ału i do przyp­isy­wa­nia mi zmyślonych intencji już się… przyzwycza­iłem!

     Reply
     • 2 grudnia 2014 at 17:22
      Permalink

      Kam­pa­nia wybor­cza przed II turą pokaza­ła jacy potrafią być poli­ty­cy i ich pomagierzy. Te apele w radiu, opluwanie “wiarołom­nego męża” etc … Chy­ba każdy słyszał te “audy­c­je”. Pokazu­je to, że aby zdobyć władzę moż­na zro­bić wiele. Czy każde­mu z apelu­ją­cym chodzi o dobro Olsz­ty­na. Szcz­erze w to wąt­pię, a nawet jestem pewnie, że NIE. Żenu­ją­ca kam­pa­nia, która obnażyła nie osobę CJM, a tych, którzy będąc taki­mi nieskazitel­ny­mi ludź­mi dba­ją o nasze mias­to.

      Reply
      • 2 grudnia 2014 at 18:45
       Permalink

       Panie Ronin cały czas to usiłowałem powiedzieć. A tu dla Sta­sia jeden z głosów w dyskusji. Nie podam nazwiska ale tem­at Sta­sio sam zapo­dał i jest to w dyskusji.

       Chy­ba Sta­siu strasz się o robotę w TVNie albo w GW.

       Reply
       • 2 grudnia 2014 at 20:50
        Permalink

        Dzięku­ję! Nor­mal­nie Witku rozbra­jasz mnie… Jak to kogoś intere­su­je to niech odszu­ka dyskusję i sam sobie odpowie na pytanie gdzie sie staram o robotę 😉

        Reply
      • 2 grudnia 2014 at 20:33
       Permalink

       Dzięku­ję! Wąt­pić jest rzeczą ludzką. Nie wiem jak inni ale ja szcz­erze ‘obnażyłem‘ się w imię swo­jego OLSZTYNA dobra 😉 I wolę takie obnażanie się n­p. P. Bałtroczy­ka niż obnażanie się CJM. Kam­pania rzeczy­wiś­cie była żenu­ją­ca bo n­p CJM nie staw­ił się na ostat­nią ­pub­liczną debatę, i nie było… debaty 2 kandy­datów! Chy­ba zgod­nie z ­powiedze­niem ciszej nad tą trum­ną.
       I jeszcze jed­na uwa­ga. Nie jestem niczy­im ­pomagierem czy rzecznikiem. Jestem sam sobie samu­ra­jem 😉 To ronin jest … bez­pańs­ki 😉

       Reply
       • 2 grudnia 2014 at 21:07
        Permalink

        Jak widać, żenu­ją­ca kam­pa­nia ma dla każdego z nas inną twarz. Nie bronię CJM, bo od tego nie jestem dale­ki. Gdy słysza­łem p.Bałtroczyka i p.Poseł to byłem zde­gus­towany. Nie wiem dlaczego p.Piotr apelował jedynie do inteligencji i jakie kry­te­ria należy przyjąć, aby się do niej zal­iczać. Czy tym samym sug­erował, iż pozostałe klasy społeczne nie warte są Jego apelu? Roz­maw­iałem z młody­mi ludź­mi, którzy nie zna­jąc CJM zbyt dobrze pos­zli na Niego zagłosować, bo byli prze­ci­wni takiej reto­ryce typu larum, ocal Olsz­tyn itp … Dla mnie efekt tej kam­panii i poz­na­nia ludzi jest jeden — nie pójdę więcej na wybo­ry.

        Reply
        • 2 grudnia 2014 at 21:36
         Permalink

         Dzięku­ję! Moż­na i mil­czeć w pewnych sprawach ale niek­tórzy ludzie tak mają, że angażu­ją się dla dobra ogółu bez swo­jego intere­su! Przykre, że mało kto rozu­mie takie postępowanie. Altru­izm to słowo w Olsz­tynie… zapom­ni­ane. Nie zamierzam tłu­maczyć P. Bałtroczy­ka ale wierzę, że niko­go nie chci­ał obraz­ić zwraca­jąc się tylko do inteligencji. Z pewnoś­cią apelu­juąc do inteligencji miał na myśli stan ducha a nie wyk­sz­tałce­nie czy też przy­należność do konkret­nej klasy sołecznej! Chy­ba napiszę do niego list… może odpowie 😉

         Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *