Pilotowali auto z dzieckiem potrzebującym natychmiastowej pomocy!

Działanie w stanie wyższej konieczności to sytuacja, w której policjanci mogą odstąpić na przykład od ukarania kierowcy mandatem karnym za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Taką możliwość zastosowali funkcjonariusze olsztyńskiej drogówki wobec kierowcy, który wiózł samochodem do szpitala 2–miesięczne dziecko, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Wczo­raj — 05.02.2019 — około godz. 11:40 na ul. Siel­skiej polic­jan­ci z Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie patrolowali ulice zwraca­jąc bacznie uwagę na wszys­t­kich narusza­ją­cych przepisy ruchu dro­gowego.

W pewnym momen­cie zauważyli kieru­jącego pojaz­dem Range Rover, który jechał w kierunku mias­ta z nad­mier­na pręd­koś­cią. Polic­jan­ci w nieoz­nakowanym pojeździe służbowym wykon­ali pomi­ar pręd­koś­ci tego auta.

Jak się okazało kierujący jechał z prędkością 107 km/h w miejscu, w którym dozwolona była prędkość 50 km/h.

Polic­jan­ci uży­wa­jąc syg­nałów świ­etl­nych i dźwiękowych zatrzy­mali kieru­jącego do kon­troli dro­gowej. Chwilę po zatrzy­ma­niu kierow­ca wysi­adł z auta i pod­biegł do polic­jan­tów. Był bard­zo roze­mocjonowany.

Polic­jan­tom powiedzi­ał, że zda­je sobie sprawę z tego, że jechał z nad­mierną pręd­koś­cią, ale jest to spowodowane tym, że w aucie zna­j­du­je się 2-miesięczne dziecko, które potrze­bu­je naty­ch­mi­as­towej pomo­cy lekarskiej.

Polic­jan­ci zwery­fikowali szy­bko słowa mężczyzny i pod­jęli decyzję, że pomogą mężczyźnie w szy­bkim dotar­ciu do szpi­ta­la. Ponown­ie włączyli syg­nały świ­etlne i dźwiękowe, a następ­nie wykon­ali uli­ca­mi mias­ta pilotaż auta z dzieck­iem do Szpi­ta­la Dziecięcego w Olsz­tynie.

Po dojecha­niu na miejsce dziecku została udzielona niezbęd­na pomoc. Wtedy także polic­jan­ci mogli zakończyć inter­wencję wobec kierow­cy.

W związku z zaist­ni­ałą sytu­acją i wys­tąpi­e­niem stanu wyższej koniecznoś­ci odstąpili od ukara­nia kieru­jącego za popełnione wykrocze­nie pole­ga­jące na przekrocze­niu pręd­koś­ci i życzyli szy­bkiego powro­tu do zdrowia 2-miesięczne­mu dziecku oraz spoko­ju jego opiekunom.

Tekst: kw/tm

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *