Prokurator Andrzej Ostapa o lustracji

Prokurator Andrzej Ostapa od 2009 roku pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej w Białymstoku, a od 2011 roku ma przyjemność być Naczelnikiem Oddziałowego Biura Lustracyjnego. Pion lustracyjny jest najmłodszym pionem w IPN, ale jednocześnie jest tym, który wzbudza w społeczeństwie najwięcej emocji.

Na wstępie prelekcji proku­ra­tor Andrzej Ostapa, przed­staw­ił swój pogląd na istotę lus­tracji: co to za pro­ce­du­ra praw­na? czy jest ona w ogóle potrze­ba? jakie jest jej znacze­nie dla społeczeńst­wa, które prze­chodzi przemi­any ustro­jowe? czy Pol­s­ka na tle innych kra­jów jest jakimś wyjątkiem w zakre­sie stosowa­nia lus­tracji?

Później Andrzej Ostapa przed­staw­ił jak krę­ta była dro­ga do wprowadzenia w życie lus­tracji w Polsce. Przy­pom­ni­ał doko­na­nia w tym względzie Romana Bar­toszcze, Jana Besz­ta-Borowskiego czy Zbig­niewa Romaszewskiego.

Omówił aktu­al­nie obow­iązu­jące przepisy lus­tra­cyjne. Na koniec dosyć obsz­ernie przed­staw­ił his­torię postępowań lus­tra­cyjnych doty­czą­cych osób z Olsz­ty­na i wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego.

Przed­staw­ił także swo­je reflek­sje, które mu się nasuwa­ją po kilku lat­ach wer­towa­nia doku­men­tów, i po przesłucha­ni­ach świad­ków czy też samych lus­trowanych.

Spotkanie trwało pon­ad 1,5 godziny i nie był to czas stra­cony. Andrzej Ostapa jest prak­tykiem i wiedzi­ał doskonale o czym mówił. Swo­ją wiedzę pod­bu­dował teorią z różnych źródeł. Naprawdę moż­na dużo zrozu­mieć z pro­cesów jakie w Polsce zachodz­iły i zachodzą w zakre­sie odnowy moral­nej całego naszego społeczeńst­wa.

Mi najbardziej z całego wykładu zapadły w pamięć słowa proku­ra­to­ra o obec­nej sytu­acji w Polsce. Oczeki­wal­iśmy, że po 1989 roku będziemy żyć w państ­wie spraw­iedli­wym, a tak naprawdę otrzy­mal­iśmy państ­wo prawa. Do spraw­iedli­woś­ci jeszcze daleko!

To tak, jak i w moich sprawach sądowych. Zapada­ją wyro­ki zgodne z literą prawa, ale daleko im do spraw­iedli­woś­ci!

Idąc na ten odczyt zupełnie nie spodziewałem się, że z ust czyn­nego proku­ra­to­ra usłyszę takie słowa. Ale jak tu oczeki­wać na spraw­iedli­wość, jeżeli się wie, że w Polsce nie pow­stał Sąd Lus­tra­cyjny, bo w całym kra­ju nie znaleziono 21 spraw­iedli­wych sędz­iów, którzy by chcieli go tworzyć!

Na koniec pochwalę się… dobrą intuicją. Prokurator Andrzej Ostapa zadał pytanie: ilu prokuratorów w Polsce zajmuje się lustracją? Udzieliłem odpowiedzi najbliższej prawdzie, że 20. Według innych to były setki, a Andrzej Ostapa powiedział, że tak naprawdę, na bieżąco lustracją w Polsce zajmuje się 29 prokuratorów.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *