Regionalny Test Wiedzy o Piłce Nożnej

Dzisiaj wziąłem udział w drugiej zabawie, którą przygotowało Radio Olsztyn dla swoich słuchaczy. Spotkaliśmy się w Galerii Warmińskiej by na żywo, skonfrontować swoją wiedzę na temat piłki nożnej.

Tym razem tem­aty­ka tes­tu była bliższa memu… ciału. Za balonem gani­am od dziecińst­wa a kibicem pił­ki nożnej jestem… od kiedy pamię­tam. Bycie kibicem nie oznacza, że o tej dyscy­plin­ie sportu wie się wszys­tko. Do konkur­su nie przy­go­towywałem się ani przez chwilę. Poszedłem na… żywioł. Gdy prowadzą­cy Maciej Świniars­ki zapowiedzi­ał, że duża część pytań będzie doty­czyć region­al­nej pił­ki nożnej, to już wiedzi­ałem, że opuszcze­nie ostat­niego miejs­ca w gen­er­al­nej klasy­fikacji będzie sukce­sem. Z ulgą prze­jrza­łem ostate­czne wyni­ki.  Na 139 sklasy­fikowanych zawod­ników zająłem 129 miejsce. Praw­idłowo odpowiedzi­ałem na 40 z 80 zadanych pytań i zajęło to mi 67,176 s. Czas nie naj­gorszy ale skuteczność 50-cio pro­cen­towa. Zwycięz­ca Piotr Brzo­zows­ki odpowiedzi­ał praw­idłowo na 77 pytań w cza­sie 54,315 s.

Tych z Was, którzy będą śmi­ać się do rozpuku z mojego wyniku zapraszam do samodziel­nego rozwiąza­nia tes­tu w warunk­ach domowych. TEST Nato­mi­ast ci z Was, którzy nie chcą się baw­ić mogą sprawdz­ić pyta­nia i mieć zaz­nac­zone praw­idłowe odpowiedzi tutaj — TEST Z ODPOWIEDZIAMI

alt="Regionalny Test Wiedzy o Piłce Nożnej"Mi już pier­wsze pytanie spraw­iło trud­ność: Ile sezonów Stomil Olsz­tyn wys­tępował w ekstrak­lasie?  Oce­ni­am, że “łatwych” pytań było kil­ka. I tak powin­no być. Brawa dla auto­ra pytań. Każdy uczest­nik dostał nagrodę — koszulkę z logo tes­tu.  Wygrał najlep­szy.

Cieka­wostką jest zdoby­w­ca 2 miejs­ca. Wicemistrzem został Piotr Bojars­ki czyli zwycięz­ca pier­wszej zabawy przy­go­towanej przez Radio Olsz­tyn. Przy­pom­i­nam, że pier­wszą zabawą w takiej for­mule był Region­al­ny test z his­torii — Dro­ga do wol­noś­ci. Okaza­ło się, że Piotr jest nie tylko pasjonatem his­torii ale także w małym paluszku ma his­torię pił­ki nożnej. Praw­idłowo odpowiedzi­ał na 74 pytań w cza­sie 56,573 s. Ja miałem dodatkową przy­jem­ność, że zupełnie przy­pad­kowo usi­adłem obok Pio­tra Bojarskiego… szko­da, że ciut jego wiedzy nie spłynęło na mnie. Trze­cie miejsce zajął Grze­gorz Gierej, który odpowiedzi­ał praw­idłowo także na 74 pytań ale w cza­sie 65,683 s. W kat­e­gorii VIP-ów zwycięzcą został Zbig­niew Szy­mu­la z 73 dobry­mi odpowiedzi­a­mi. Nor­bi zajął 12 miejsce na 12 star­tu­ją­cych VIP-ów ale baw­ił się świet­nie… na luzie.

Regionalny Test Wiedzy o Piłce Nożnej był przeprowadzony bardzo sprawnie. Frekwencja i atmosfera była na wysokim, sportowym poziomie. Ja już z niecierpliwością czekam na następną  zabawę w tej formule.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *