Wójt gminy Piecki ostrzega Olsztyn! Byliśmy zastraszani!

Agnieszka Kurczewska — wójt gminy Piecki — w programie Po stronie prawdy Telewizji TRWAM, nadanym na żywo z Olsztyna, 14 września, powiedziała: nie można gospodarki wodą, kanalizacją, odpadami i ciepłem przekazywać w prywatne ręce!

Adam Ślusarski: Jak pani ocenia tę formę współpracy biznesu z państwem czy też z samorządem (PPP)?

Mieliśmy nieko­rzyst­ny przykład. To była umowa na prowadze­nie kotłowni. Odd­al­iśmy pod­miotowi pry­wat­ne­mu źródło ciepła. Sieć pozostała po stron­ie gminy. Przez trzy lata borykałam się z tym prob­le­mem. Współpra­ca nie wyglą­dała kolorowo. Byliśmy zas­traszani prze­ważnie w okre­sie zimowym, że ciepła naszym mieszkań­com zabraknie.

Dlat­ego też się dzi­wię wło­dar­zom Olsz­ty­na, jak i preze­sowi MPEC-u, że próbu­ją tak cen­ny majątek jaki posi­ada­ją, taką odpowiedzial­ność za mieszkańców, przekazać w ręce pry­watne.

Są takie dziedziny życia, które nigdy nie powin­ny prze­jść w ręce pry­wat­nego przed­siębiorstwa! Woda, kanal­iza­c­ja, ście­ki i odpady, również ciepło. To są takie dziedziny życia, które powin­ny być zawsze w samorzą­dach.     

Adam Ślusarski zapytał się także o możliwości zarabiania na przerabianiu odpadów i dostarczaniu ciepła.

Agniesz­ka Kur­czews­ka przed­staw­iła, jak z tymi zagad­nieni­a­mi radzi gmi­na Piec­ki. Gen­er­al­nie jest OK. Ostrzegła Olsz­tyn przed wchodze­niem w Part­nerst­wo Pub­liczno-Pry­watne w gospo­darce komu­nal­nej, bo to nie jest dziedz­i­na życia, którą moż­na w tej for­mule prowadz­ić!

Na zakończe­nie wywiadu z Agnieszką Kur­czewską, Adam Ślusars­ki wyraz­ił zaciekaw­ie­nie, że w pro­gramie mówią­cym o tak ważnym prob­lemie uczest­niczy mało mieszkańców Olsz­ty­na, i zaniepoko­je­nie, że nie ma władz mias­ta.

Panie Adamie! Wyjaśnie­nie jest proste. Olsz­ty­ni­an­ie są zas­traszeni! Urząd Mias­ta to chy­ba najwięk­szy pra­co­daw­ca w mieś­cie i nikt nie chce “pod­paść” obec­nie rządzącej repub­lice kole­siów. To proza­icz­na tros­ka o włas­ną michę spraw­ia, że wszyscy mają takie “prob­le­my” głęboko w 3D.

Wal­czą tylko ci, co nie mają już nic do strace­nia lub ci, co dobro społeczne staw­ia­ją wyżej nad swój pry­wat­ny interes. A takich w Olsz­tynie… ze świeczką szukać 😉 Nato­mi­ast władze mias­ta, czy też MPEC-u, nie wiedzą, co to jawność w życiu pub­licznym. Ci wło­darze men­tal­nie żyją jeszcze w PRL-u! Jawność ich nie oświeciła!

Agnieszka Kurczewska — wójt gminy Piecki — nie boi się mówić, bo ma sukcesy w rządzeniu gminą i ma za sobą mieszkańców gminy. Ostrzega Olsztyn przed prywatyzacją gospodarki komunalnej. Prezydent Piotr Grzymowicz woli milczeć, bo został prezydentem na zasadzie mniejszego zła. Myślący etycznie olsztynianie poparli jego, ponieważ nie chcieli aby Olsztynem władał skompromitowany człowiek.

Tak jak z Prezy­den­tem Andrze­jem Dudą. To nie jest prezy­dent z baj­ki więk­szoś­ci Polaków ale wybra­no jego, ponieważ ta sama więk­szość nie chci­ała, aby wybo­ry wygrał człowiek, który powinien być już dawno osad­zony w miejs­cu odosob­nienia! Cały wywiad z Agnieszką Kur­czewską do obe­jrzenia na filmie. CDN

 

 

4 myśli na temat “Wójt gminy Piecki ostrzega Olsztyn! Byliśmy zastraszani!

 • 20 września 2016 o 14:17
  Permalink

  a zapom­ni­ałem dopisać stą­pasz po cienkim lodzie uważaj ale powodzenia!

  Odpowiedz
  • 20 września 2016 o 15:35
   Permalink

   Dzięku­ję! Wiem i dlat­ego dbam o… wagę 😉

   Odpowiedz
 • 20 września 2016 o 14:15
  Permalink

  Stanisław­ie jesteś z tych co nie mają już nic do strace­nia czy z tych co dobro ogólne przed­kłada­ją nad pry­wat­ny interes

  Odpowiedz
  • 20 września 2016 o 15:33
   Permalink

   Dzięku­ję! Emerycie… zawodzisz mnie 😉 To jeszcze nie wiesz… kim jestem? ;( Ja to taki olsz­tyńs­ki Don Kichot… 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *