czwartek, 25 lipca, 2024
PolitykaŻycie Olsztyna

Apel do Sejmiku i Zarządu Województwa Wa-Ma! Nie dla spalarni śmieci!

Sześć stowarzyszeń popartych przez ZR „Solidarności” wystosowało Apel do sejmiku i zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, o rezygnację z budowy spalarni i oparcie gospodarki odpadami na recyklingu.

Szanowna Rado i Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego!

Zwracamy się do Państwa z apelem o rozpoczęcie natychmiastowych działań w kierunku podjęcia prac nad reorganizacją systemu gospodarki odpadami w woj. warmińsko-mazurskim poprzez:

1 – Respektowanie kierunków działań (i celów do osiągnięcia) w obszarze kształtowania gospodarki odpadami wpisanych do projektu nowelizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
2 – Odstąpienie od projektu budowy spalarni w Olsztynie. Stowarzyszenie Święta Warmia od kilku lat monitoruje działania władz Miasta Olsztyna i Zarządu województwa związane z gospodarką odpadami, budową spalarni i powiązanym z tym procesem prywatyzacji miejskiej spółki MPEC.

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wymaga zmian (reorganizacji) zarówno w aspekcie organizacyjnym, edukacyjnymi jak i technologicznym, poprzez sukcesywne przechodzenie z systemu centralnego na racjonalny system rozproszony oparty o instalacje do segregacji odpadów selektywnie zebranych, zgodnie z zasadą najlepszej dostępnej technologii i zagospodarowania odpadów najbliżej miejsca ich wytworzenia.

Opracowany przez Ministerstwo Środowiska projekt Krajowego Programu Gospodarki Odpadami, wychodzi naprzeciw postulatom strony społecznej, daje szansę na traktowanie odpadów jako cenne źródło surowców i kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

We wspomnianym dokumencie Ministerstwo Środowiska odstępuje od promowania systemu gospodarki odpadami opartego o duże Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych nastawionego głównie na produkcję RDF-u plus budowy spalarni, jako uzupełnienie systemu.

Ministerstwo uważa, że jest to najdroższy, najmniej korzystny społecznie model organizacji systemu gospodarki odpadami.

W opublikowanym projekcie Krajowy Plan Gospodarki Odpadami wyraźnie wskazuje się na potrzebę odejścia od sztywnego modelu bilansowania strumienia odpadów na rzecz modelu respektującego hierarchię postępowania z odpadami czyli osiągania wysokich poziomów recyklingu.

Protest części gmin, udziałowców Spółki ZGOK, świadomych ciężaru utrzymania nieuzasadnionego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami, poparty prawie 5000 tysiącami podpisów mieszkańców tych gmin, wyraźnie świadczy o narastającym niepokoju społecznym.

W budowę systemu gospodarki odpadami zostały zaangażowane ogromne środki publiczne.

Dlatego podjęcie natychmiastowych rozmów ze stroną społeczną w celu opracowania planu reorganizacji systemu gospodarki odpadami jest obowiązkiem władz samorządowych, którego zaniechanie niesie ze sobą eskalację negatywnych następstw gospodarczych i społecznych.

Czy jesteście Państwo gotowi ponieść taką odpowiedzialność?

Wraz z wezwaniem do reorganizacji systemu gospodarki odpadami, składamy propozycję powołania komitetu ds. reorganizacji systemu.

W jego skład weszłaby strona społeczna. To wyciągnięcie do Państwa ręki, decyzja jest po Państwa stronie!

Sygnatariusze Apelu: Stowarzyszenie Święta Warmia, Stowarzyszenie Koliber, Forum Rozwoju Olsztyna, Stowarzyszenie SADYBA, Stowarzyszenie Kochajmy Warmię, Stowarzyszenie „Siedliska Warmińskie”. Apel popiera: Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

za zgodność: Bogdan Bachmura

Do wiadomości: olsztyńskie media i samorządy 37 gmin-udziałowców spółki ZGOK.

Ku Prawdzie popiera Apel… i wspiera przeciwników budowy spalarni śmieci w Olsztynie lub jakimkolwiek innym miejscu Warmii i Mazur.

Nie zatruwajmy tej pięknej krainy. Recykling to wielokrotne wykorzystanie materiałów, mniejsze zużycie zasobów naturalnych i ochrona środowiska!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *