Wysoki Sądzie! Mój program wyborczy jest krótki: bić kurwy i złodziei!

18 października 2018 r. o godzinie 13:47 w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Olsztynie, złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko Jerzemu Okuliczowi — Prezesowi Zarządu Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Dzisi­aj rano — 19 październi­ka, tak po 9-tej — zadz­woniłem do sądu aby dowiedzieć się, o los mojego pozwu. Sekre­tar­ka z I Wydzi­ału Cywilnego była nawet miła i poin­for­mowała mnie, że sędzia wydał postanowie­nie o uzu­pełnie­niu braków for­mal­nych złożonego pozwu.

Sekre­tar­ka dodała, że przed­miotowe postanowie­nie już zostało do mnie wysłane lis­tem pole­conym, i że od dnia odbioru lis­tu, będę miał 7 dni na uzu­pełnie­nie braków for­mal­nych!

Nor­mal­nie… się wkur…!!! W jakim ja kra­ju żyję, że tak olsz­tyńs­cy sędziowie trak­tu­ją obow­iązu­jące pra­wo? Usta­wodaw­ca dał sądowi 24 godziny na roz­pa­trze­nie pozwu — wniosku  złożonego w try­bie wybor­czym.

No coż… trochę to kosz­towało mojego zdrowia, ale dzisi­aj… po godzinie 11-tej ode­brałem z sądu tele­fon z infor­ma­cją, że rozprawa z mojego wniosku odbędzie się dzisi­aj o 13:15!

Proszę porów­nać godziny 13:47 - 13:15 — czyli wszys­tko lege artis. I nie chwaląc się, jam to uczynił 😉 Kole­jny mój sukces w walce z olsz­tyński­mi urzęd­nika­mi — tym razem w togach! Moż­na?

Rozprawa rozpoczęła się z dużym opóźnie­niem — aparatu­ra nagry­wa­ją­ca padła — i postanowie­nie kończące rozprawę otrzy­małem o 15:08. To znaczy, że sąd jed­nak nie wyro­bił się w 24 godz­i­nach… ale to nic nie znaczą­cy szczegół… daru­ję 🙂

O wyniku rozprawy napiszę po wyb­o­rach, gdy już będę znał wyni­ki wyborów, co także deter­min­u­je moją sytu­ację prawną — moim zdaniem.

A ter­az przy­toczę frag­ment mojej wypowiedzi w sądzie:

Jakie uprawnienia ma Prezes Okulicz albo Zarząd do redagowania… do mówienia, co jest moim programem, a co nie jest? 

Mój program wyborczy jest bardzo krótki: bić kurwy i złodziei!

Przekładając to na współczesność: ja patrzę na ręce urzędników! Wszystkich! Między innymi takich, jak prezesi spółdzielni mieszkaniowych.

 

 

2 myśli na temat “Wysoki Sądzie! Mój program wyborczy jest krótki: bić kurwy i złodziei!

 • 20 października 2018 o 11:43
  Permalink

  Stanisław­ie powodzenia w niedzielę! Trzy­mam kciu­ki

  Odpowiedz
  • 20 października 2018 o 12:55
   Permalink

   Dzięku­ję! Podz­ięku­ję w poniedzi­ałek 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *