Nie podwyższajcie podatku od nieruchomości! Endecja apeluje do Radnych i Prezydenta Olsztyna

20 październi­ka 2017 r. — przy okazji spotka­nia mieszkańców Olsz­ty­na z dr Rafałem Brzeskim, sekre­tarz Olsz­tyńskiego Koła Sto­warzyszenia Endec­ja Mariusz

Read more

Nasz szpital! Radnych czy mieszkańców Olsztyna?

Pod­czas wrześniowej, VIII Debaty z Debatą mod­er­a­tor dyskusji — Adam Socha — próbował rozszyfrować znacze­nie określe­nia nasz szpi­tal, które usłyszał pod­czas odbrad olsztyńskich

Read more

Były Komendant Główny Policji zostaje prezesem szpitala!

W sierp­niu 2013 roku, podin­spek­tor Adam Kall został rozkazem per­son­al­nym prze­nie­siony z zastęp­cy dyrek­to­ra Biu­ra Finan­sów KGP, na zastępcę Komendanta

Read more