Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…

W niedzielę, 9 grudnia 2018 r. słowa roty przysięgi wojskowej wypowie ponad 100 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Składającym przysięgę towarzyszyć będzie blisko 130 żołnierzy, którzy od 17 listopada br. realizują ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze w Olsztynie. Uroczystość odbędzie się na placu św. Jana Pawła II w Ełku, o godz. 14:00.

Obec­nie w Wojskach Obrony Tery­to­ri­al­nej służbę pełni pon­ad 17 tys. żołnierzy, w tym pon­ad tysiąc pię­ciuset żołnierzy z Warmii i Mazur.

Przez złoże­nie przysię­gi wojskowej pon­ad 100 ochot­ników z całego wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego stanie się pełno­prawny­mi żołnierza­mi Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość będzie zwieńcze­niem szes­nas­tod­niowego szkole­nia pod­sta­wowego.

Po niedziel­nym zaprzysięże­niu zwięk­szy się licz­ba żołnierzy w pię­ciu batal­ionach lekkiej piechoty na Warmii i Mazu­rach, w Olsz­tynie, Ełku, Braniewie, Morągu i Giży­cku.

Blisko 14% żołnierzy składa­ją­cych przysięgę miesz­ka w powiecie ełckim, a praw­ie 5% to mieszkań­cy powiatu oleck­iego i piskiego. Przysię­ga­ją­cy z tych powiatów będą real­i­zowali pro­ces 3 let­niego szkole­nia w batal­ion­ie lekkiej piechoty w Ełku.

Batal­ion lekkiej piechoty w Braniewie zostanie wzmoc­niony przez pon­ad 30 nowo zaprzysiężonych Tery­to­ri­al­sów. Pon­ad 12% żołnierzy składa­ją­cych przysięgę to mieszkań­cy powiatu elbląskiego. Praw­ie 5% to mieszkań­cy powiatu braniewskiego, około 9% pochodzi z powiatu bar­toszy­ck­iego, a blisko 1% pochodzi z powiatu lidzbarskiego.

Pon­ad 20% ochot­ników to mieszkań­cy z powiatu olsz­tyńskiego, 1% miesz­ka w powiecie nidz­ickim, blisko 8% pochodzi z powiatu szczy­cieńskiego. Tym samym batal­ion lekkiej piechoty w Olsz­tynie zostanie wzmoc­niony o pon­ad 30 nowo zaprzysiężonych żołnierzy.

Po złoże­niu przysię­gi ochot­ni­cy wzmoc­nią również batal­ion lekkiej piechoty w Giży­cku. Pon­ad 3 % żołnierzy pochodzi z powiatu giży­ck­iego. Tyle samo miesz­ka w powiecie węgorzewskim. Praw­ie 5 % ochot­ników pochodzi z powiatu kętrzyńskiego, pon­ad 3 % to mieszkań­cy z powiatu goł­dap­skiego, a pon­ad 1% stanow­ią mieszkań­cy powiatu mrą­gowskiego.

Pozostali przysię­ga­ją­cy to ochot­ni­cy, którzy będą kon­tyn­uowali szkole­nie w batal­ion­ie lekkiej piechoty w Morągu. Pon­ad 7 % z nich pochodzi z powiatu iławskiego, blisko 7 % ochot­ników miesz­ka w powiecie ostródzkim, z czego pon­ad 2 % w Morągu. Pon­ad 1% pochodzi z powiatu dzi­ał­dowskiego. Tyle samo miesz­ka w powiecie nowomiejskim.

Pon­ad 100 inspiru­ją­cych, pełnych pasji ludzi: budowlańców, mechaników, nauczy­cieli, sprzedaw­ców, uczniów, stu­den­tów, kierow­ców dołączy 9 grud­nia br. do 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

W naszych szeregach mamy także strażników miejskich, fizjoterapeutę, doradcę klienta, spawacza, radcę prawnego

– doda­je dowód­ca 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej, płk Mirosław Bryś.

Składa­ją­cym przysięgę towarzyszyć będzie blisko 130 żołnierzy, którzy od 17 listopa­da br. real­izu­ją ośmiod­niowe szkole­nie wyrów­naw­cze w Olsz­tynie.

W uroczys­toś­ci wezmą udzi­ał blis­cy żołnierzy, a także przed­staw­iciele władz wojew­ódz­kich, samorzą­dowych, służb mundurowych, Koś­cioła, kom­bat­an­ci, par­la­men­tarzyś­ci oraz mieszkań­cy.

Przysięgę poprzedzi uroczys­ta msza świę­ta w kat­e­drze pw. św. Woj­ciecha w Ełku, o godzinie 12:15.

Przeprowad­zone anal­izy pokazu­ją, że Tery­to­ri­al­si składa­ją­cy przysięgę 9 grud­nia br. są ludź­mi młody­mi, 36 % żołnierzy jest w wieku 25 lat oraz mniej, a blisko 40 % jest w wieku od 25 do 35 lat.

Dużą grupę stanow­ią Panie, których jest pon­ad 30. Praw­ie 40% Tery­to­ri­al­sów składa­ją­cych przysięgę posi­a­da wyk­sz­tałce­nie wyższe, a pon­ad 35% wyk­sz­tałce­nie śred­nie.

Pon­ad 20 % żołnierzy przysię­ga­ją­cych w niedzielę to uczniowie i stu­den­ci, blisko 70 % posi­a­da stałe zatrud­nie­nie. Pon­ad 2 % prowadzi włas­ną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą. Tyle samo prowadzi gospo­darst­wo rolne.

Moni­ka Jabłońs­ka-Bud­er — rzecznik pra­sowy 4 W-M BOT

Przysięga Ełk fot. DWOT
Przysię­ga Ełk fot. DWOT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *