Jesteśmy razem z niepełnosprawnymi!

12 maja udając się na olsztyńskie Stare Miasto, by spożyć smaczne lody, nie przypuszczałem, że poddam się tam badaniu na zawartość cukru we krwi i zmierzę sobie ciśnienie. A tak się stało za sprawą już 20-go spotkania stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych: Jesteśmy razem!

Iwono, jaka jest Two­ja praw­da o tym, co tutaj się dzieje?

Iwona Skrodzka

Kole­jny raz bierze­my udzi­ał w zin­te­growanym spotka­niu: Jesteśmy razem! Tutaj wys­taw­ia­ją swo­je stanowiska sto­warzyszenia akty­wnie pracu­jące na rzecz osób niepełnosprawnych.

My jesteśmy sto­warzysze­niem osób chorych na cukrzy­cę. Robimy prze­siewowe bada­nia glukozy we krwi i ciśnienia.

Udało się nam kil­ka osób zaw­iadomić o tym, że powin­ni zgłosić się do internisty, celem prze­bada­nia się.

To już 20-ste spotkanie: Jesteśmy razem! Dzięku­je­my, że może­my w tym wziąć udzi­ał. Jest to rzecz szczyt­na, warta powiela­nia, bowiem te grupy osób niepełnosprawnych mogą się spotkać, zin­te­grować. Oso­by, które nie mają prob­lemów z niepełnosprawnoś­cią, mogą się z tym zapoz­nać.

Jesteśmy my, chorzy na cukrzy­cę. Chorobę, która nie boli, a nieste­ty jest bard­zo uciążli­wa.  Degradu­je nasz orga­nizm w dużym stop­niu, jeżeli jest źle prowad­zona cukrzy­ca.

Skorzystałem z okazji i przed wchłonięciem sporej dawki lodów, poddałem się badaniu. Cukier… prawie w normie. Z ciśnieniem… normalka. Muszę więcej pić! Dziękuję Paniom za badanie i za zalecone postępowanie. Jesteśmy razem!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *