Kto lansuje Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza?

Niedawno nagroda Lider Samorządu. Teraz kolejne laury dla Prezydenta Grzymowicza: Lider Miasta Przyszłości oraz Perła samorządu, o których przeciętny mieszkaniec Olsztyna praktycznie nic nie słyszał. Kto i w jakim celu, tak usilnie promuje Prezydenta Grzymowicza? Kto zapewnia mu poparcie na forum ogólnopolskim, z całkowitym pominięciem oceny jego działań przez mieszkańców?

Kto go kreu­je na wiz­jon­era i menadżera, pod­czas gdy jego jedynym pro­jek­tem wyda­je się być uczynie­nie z mieszkańców Olsz­ty­na i okolic, żerowiska na pon­ad 20 lat dla pry­wat­nego biz­ne­su, pow­iązanego z budową spalarni odpadów w mieś­cie? Przy­pom­i­nam, że mieszkań­cy Olsz­ty­na już płacą za “myśle­nie wielo­torowe” Prezy­den­ta Grzy­mow­icza po real­iza­cji pro­jek­tu “przy­wróce­nia” tramwa­ju, który skom­p­likował komu­nikację w Olsz­tynie, i ma być dalej rozbu­dowywany. O co tak naprawdę chodzi z tymi „nagro­da­mi”?

Za co ta nagroda?

Pisałam niedawno o kon­trow­er­syjnym sposo­bie przyz­na­nia tytułu Lid­er Samorzą­du Prezy­den­towi Grzy­mow­ic­zowi. Ale rzeczy­wis­tość lubi zaskaki­wać. Wkrótce potem okaza­ło się, że Prezy­dent Olsz­ty­na ode­brał też inny szum­ny tytuł: Lid­er Mias­ta Przyszłoś­ci, przyz­nany mu przez pry­wat­ną fir­mę THINKTANK. Prezy­dent Grzy­mow­icz nagrod­zony został za efek­ty­wność dzi­ała­nia i „kom­plek­sowe przy­wództ­wo” cokol­wiek ma to znaczyć. Warto przy­toczyć tu lit­er­al­nie uza­sad­nie­nie przyz­nanego mu tytułu, które udało mi się uzyskać:

Przyciągnął nowych mieszkańców doprowadzając do poprawy saldo migracji, skokowo zwiększył nakłady inwestycyjne i wydatki na transport publiczny oraz system edukacji, a wynik 5-procentowego bezrobocia, jaki uzyskał, to jeden z najniższych w tym rejonie Polski.

Jeżeli Prezy­dent Grzy­mow­icz przy­ciągnął kogoś do mias­ta, to chy­ba tylko tym­cza­sowych, najem­nych pra­cown­ików firm budowlanych. Nie słyszano też w Olsz­tynie, aby pow­stały nowe zakłady pra­cy, przed­siębiorstwa pro­duk­cyjne tworzące nowe, wartoś­ciowe miejs­ca pra­cy. No chy­ba, że mamy na myśli tzw. „ciu­cholandy”, których w Olsz­tynie rzeczy­wiś­cie przy­było w ostat­nich lat­ach. Paru dodatkowych psich fryz­jerów, czy maniki­urzys­tek, którzy sami dla siebie stworzyli miejs­ca pra­cy. Albo też nowe stanowiska biurowe w urzę­dach. Ale czy to powód do dumy? Czy to prze­myślany rozwój gospo­dar­czy mias­ta? Czy na tym pole­ga „efek­ty­wność” Prezy­den­ta Grzy­mow­icza?

A cóż to za „skokowe zwięk­sze­nie nakładów inwest­y­cyjnych”? Równie dobrze moż­na by powiedzieć „skokowa dawka uni­jnych dotacji” wyko­rzys­tana niekoniecznie zgod­nie z oczeki­wa­ni­a­mi mieszkańców mias­ta. Jest to szczegól­nie widoczne w odniesie­niu do pro­jek­tu „zin­te­growanego trans­portu”, który nie tylko spar­al­iżował kom­plet­nie mias­to, ale spowodował pewnie „skokowy” wzrost nis­kich emisji, najbardziej szkodli­wych dla zdrowia człowieka. Prezy­dent Grzy­mow­icz co najwyżej „kom­plek­sowo skom­p­likował” i nadal kom­p­liku­je życie w naszym mieś­cie.

Kto oceniał Prezydenta Grzymowicza?

Fir­ma THINKTANK (TT), rekla­mu­ją­ca się jako ośrodek dia­logu, anal­iz i szerzej wymi­any myśli, dzi­ała od 2009 r. i zaj­mu­je się prowadze­niem badań, pub­likowaniem (kwartal­nik TT poświę­cony efek­ty­wne­mu zarządza­niu, przy­wództwu i poli­tykom), tworze­niem mul­ti­mediów i real­i­zowaniem włas­nych pro­jek­tów m. in. takich jak np. Glob­al­na fir­ma, Lid­erzy i wartoś­ci czy Mias­ta Przyszłoś­ci.

TT jest spółką z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią, którą założył Paweł Rabiej, filolog z wyk­sz­tałce­nia, dzi­en­nikarz, założy­ciel par­tii Nowoczes­na i obec­ny poseł tej par­tii w Sejmie. Dołączyła do niego Mał­gorza­ta Bonikows­ka, human­ist­ka, poli­tolog i prezes fun­dacji Cen­trum Sto­sunków Między­nar­o­dowych (CMS). Do 2016 r. Preze­sem TT był Paweł Rabiej. Jego następczynią została Mał­gorza­ta Bonikows­ka.

W sze­rokim zapleczu intelek­tu­al­nym TT odnaleźć moż­na przed­staw­icieli nau­ki, biz­ne­su i koś­cioła takich jak: Mar­iusz Gren­dow­icz, ex-prezes Pol­s­kich Inwest­y­cji Roz­wo­jowych i ex-prezes zarzą­du Pol­skiego Związku Pra­co­daw­ców Pry­wat­nych Banków i Insty­tucji Finan­sowych “Lewiatan”, O. Maciej Zię­ba, medi­al­ny duchowny (uhonorowany Krzyżem Wol­noś­ci i Sol­i­darnoś­ci przez Bro­nisława Komorowskiego) i wielu innych. W Radzie Strate­gicznej firmy zasi­adał w przeszłoś­ci prezy­dent Alek­sander Kwaśniews­ki.

Partnerami TT są Konfederacja Lewiatan, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, oraz fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, której prezesem jest również pani Bonikowska.

Udzi­ałow­ca­mi spół­ki TT są aktu­al­nie poseł Paweł Rabiej i Mał­gorza­ta Bonikows­ka. Tym­cza­sem do niedaw­na, bo aż do kwiet­nia tego roku, był jeszcze jeden ważny udzi­ałowiec. Przez cztery ostat­nie lata tym trzec­im, więk­szoś­ciowym udzi­ałow­cem TT była spół­ka gieł­dowa Black Lion SA. Założona w 1994 r. przez Min­is­tra Przek­sz­tałceń Włas­noś­ciowych w ramach Pro­gra­mu Powszech­nej Pry­watyza­cji (PPP), w 2015 r. zmieniła nazwę na SOHO Devel­op­ment SA. Jej dzi­ałal­ność kon­cen­tru­je się głównie w obszarze dewelop­er­skim (Soho Fac­to­ry w Warsza­w­ie i Cra­covia Prop­er­ty w Krakowie). Akcjonar­iuszem więk­szoś­ciowym samej spół­ki SOHO Devel­op­ment SA. jest nato­mi­ast Superkon­stelac­ja, fir­ma zare­je­strowana w Nikozji na Cyprze. Innym jej akcjonar­iuszem jest Rafał Bauer zasi­ada­ją­cy w Radzie Fun­dacji CSM Mał­gorzaty Bonikowskiej. W kwiet­niu tego roku SOHO Devel­op­ment pozbyła się swoich 214 udzi­ałów w spółce TT. Wykupiła je pani Mał­gorza­ta Bonikows­ka.

Centrum Stosunków Międzynarodowych partnerem THINKTANKU

CSM to fun­dac­ja zare­je­strowana w 1996 r. Jest orga­ni­za­cją pozarzą­dową zaj­mu­jącą się prob­le­ma­mi poli­ty­ki między­nar­o­dowej, oraz poli­tyką zagraniczną i europe­jską Pol­s­ki. Funda­torem i pier­wszym preze­sem CMS był Janusz Reit­er, ambasador Pol­s­ki w Repub­lice Fed­er­al­nej Niemiec w lat­ach 1990–1995. Aktu­al­nie preze­sem CSM jest Mał­gorza­ta Bonikows­ka. Pani Bonikows­ka odna­j­du­je się znakomi­cie w CSM, ponieważ to ona przy­go­towała i real­i­zowała rzą­dowy Pro­gram infor­mowa­nia społeczeńst­wa o inte­gracji Pol­s­ki z UE, tworzyła sieć Region­al­nych Cen­trów Infor­ma­cji Europe­jskiej. Była także dorad­cą rzą­dowym.

W Radzie Fun­dacji CMS, obok Janusza Reit­era, zasi­a­da także Euge­niusz Smo­lar, brat Alek­san­dra Smo­lara z Fun­dacji Batorego, oraz Rafał Bauer. Ten ostat­ni był preze­sem Zarzą­du spół­ki Black Lion SA. (obec­nie SOHO Devel­op­ment SA.) w lat­ach 2009–2012 r. Jego kom­pe­tenc­je kon­cen­tru­ją się nato­mi­ast na biz­ne­sie: restruk­tu­ryza­c­jach (czy­taj pry­watyza­c­jach) i transakc­jach M&A (prze­ję­cia i wykup firm). Fun­dac­ja CSM uczest­niczy w więk­szoś­ci przed­sięwz­ięć i pro­jek­tów real­i­zowanych przez TT.

Forum Od-nowa podwykonawcą THINKTANKU

Forum Od-Nowa to „młod­sza sios­tra” TT. Jest to niefor­mal­na gru­pa, która defini­u­je swo­ją mis­ję w taki oto sposób:

Jesteśmy niezależnym think tankiem, który pracuje na rzecz wprowadzania w Polsce zmian systemowych. Czynimy to w imię poprawy sprawności funkcjonowania państwa, a nie realizacji jakiejkolwiek koncepcji politycznej. Wzorując się na sprawdzonych na świecie rozwiązaniach, tworzymy bank pomysłów. Ramami naszego działania są demokracja, trójpodział władzy, samorządność lokalna, społeczeństwo obywatelskie i wolny rynek.

Współza­łoży­cielką Forum Od-nowa jest Aga­ta Dąb­s­ka, ściśle związana z TT Mał­gorzaty Bonikowskiej, gdzie wys­tępu­je w gronie Rady Ekspertów. Wśród innych członków Forum odna­j­du­je­my takich ludzi jak Krzysztof Herb­st, socjolog, dzi­ałacz społeczny, założy­ciel wielu orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, a pry­wat­nie mąż pani Ire­ny Herb­st, spec­jal­ist­ki od PPP, czy też Justy­na Glus­man, również związana z TT jako ekspert, a w przeszłoś­ci uczest­nicz­ka i koor­dy­na­tor­ka Prezy­denck­iego Pro­gra­mu Eksper­ck­iego dla młodych naukow­ców w Kance­larii Prezy­den­ta Komorowskiego.

Z Forum Od-nowa współpracu­je też pub­l­i­cys­ta Ste­fan Bratkows­ki, były sędzia Try­bunału Kon­sty­tucyjnego Jerzy Stępień, czy też wiceprezes między­nar­o­dowej firmy dorad­czej Deloitte. Jed­nym z part­nerów Forum Od-nowa jest np. fun­dac­ja Pro­jekt Pol­s­ka, w której dzi­ała Adam Szłap­ka, poseł Nowoczes­nej. Nazwiska te gwaran­tu­ją zapewne „apoli­ty­czność” Forum Od-nowa.

Projekt Miasta Przyszłości i jego tajemnice

Pro­jekt Mias­ta Przyszłoś­ci real­i­zowany przez TT pani Bonikowskiej, od podob­no pię­ciu lat, pole­ga na orga­ni­za­cji dorocznej debaty zwanej szum­nie Sesją Dia­logu z udzi­ałem samorządów i ich intere­sar­iuszy, tj. przed­siębiorstw, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, insty­tucji pub­licznych i pry­wat­nych, ekspertów, oraz na przyz­nawa­niu dorocznej nagrody Lid­era Mias­ta Przyszłoś­ci tym samorzą­dow­com, którzy: okaza­li się najbardziej efek­ty­wni pod wzglę­dem kom­plek­sowego przy­wództ­wa. Podob­no w przy­go­towa­niu rankingu grono oce­ni­a­ją­cych bierze pod uwagę kilka­dziesiąt kry­ter­iów.

Chcąc zasięgnąć infor­ma­cji u źródła, zwró­ciłam się do TT z trze­ma prosty­mi pyta­ni­a­mi: o te kilka­dziesiąt kry­ter­iów, o definicję „kom­plek­sowego przy­wództ­wa” i o listę intere­sar­iuszy z Olsz­ty­na, którzy wzięli udzi­ał w tzw. okrągłym stole dyskusyjnym. Naty­ch­mi­ast zaczęły się piętrzyć trud­noś­ci. Okaza­ło się, że spół­ka TT nie posi­a­da żądanych infor­ma­cji, bo powierzyła pod­wykon­aw­st­wo tego pro­jek­tu tzw. part­nerom mery­to­rycznym czyli Forum Od-nowa i fun­dacji CSM. Przekierowano mnie więc, z moi­mi pyta­ni­a­mi, do pani Agaty Dąb­skiej z Forum Od-nowa. Moja wymi­ana ze znaw­czynią społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego i samorządów nie trwała dłu­go, z powodu niechę­ci pani Dąb­skiej do kon­tyn­uowa­nia naszej, jak to określiła: „kon­wer­sacji”.

Pani Dąb­s­ka oczy­wiś­cie nie przekaza­ła mi listy kilkudziesię­ciu kry­ter­iów oce­ny nagradzanych samorzą­dow­ców, tylko wymieniła zaled­wie trzy­naś­cie przykładów. Oto one:

średnie wydatki inwestycyjne per capita, dotacje unijne na oświatę, aktywność obywatelska, saldo migracji, zadłużenie, bezrobocie, wydatki na transport zbiorowy, warunki mieszkaniowe, wydatki na kulturę, poziom bezpieczeństwa, poziom partycypacji, ocena urzędów przez mieszkańców, ocena jakości życia przez mieszkańców, kondycja finansowa, rozwiązania dla biznesu itp.

Kom­plek­sowe przy­wództ­wo” Prezy­den­ta Grzy­mow­icza określiła jako wysok­ie sumaryczne wskaźni­ki we wskazanych dziedz­i­nach, a jeśli chodzi o intere­sar­iuszy z Olsz­ty­na, to według niej: Wstęp na ”Mias­ta Przyszłoś­ci” był możli­wy dla każdego zain­tere­sowanego.

Na nic zdało się moje dopy­ty­wanie o pełną listę kilkudziesię­ciu kry­ter­iów, na nic zdało się pytanie skąd “każdy zain­tere­sowany” mógł wiedzieć o pro­jek­cie Mias­ta Przyszłoś­ci, i o możli­woś­ci wstępu na imprezę, czy o reklamę tego wydarzenia w ogólnopol­s­kich i lokalnych medi­ach. Pani Dąb­s­ka nie chci­ała też wyjaśnić na pod­staw­ie jakich son­daży czy anki­et oce­ni­ano wskaźni­ki niepoliczalne, jakoś­ciowe, takie jak np. oce­na urzędów przez mieszkańców, czy oce­na jakoś­ci życia przez mieszkańców. Najwyraźniej zniecier­pli­wiona moja dociek­li­woś­cią i oby­wa­tel­ską postawą, o rozwój której pani Dąb­s­ka wal­czy prze­cież w różnych orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych i w Forum Od-nowa, pani Dąb­s­ka odesłała mnie z powrotem do TT.

Ani Kon­rad Kil­jan z TT, ani Aga­ta Dąb­s­ka z Forum Od-nowa nie odpowiedzieli na moją ostat­nią kore­spon­dencję, i nie doce­nili mojej akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej. A prze­cież to pani Dąb­s­ka napisała w swoim rapor­cie „Samorząd 3.0”, że mieszkań­cy muszą mieć dostęp do zes­tandary­zowanych, zrozu­mi­ałych, aktu­al­i­zowanych i w miarę możli­woś­ci jak najbardziej szczegółowych danych o funkcjonowa­niu lokalnego samorzą­du oraz że:

Samorząd musi być transparentny i odpowiedzialny wobec mieszkańców. Podmiotem jest obywatel, który w tym lepszym systemie zostanie wyposażony w wiedzę oraz narzędzia do współdecydowania o sprawach publicznych i zachęcony do udziału w nich.

 Najwyraźniej ta reguła nie odnosi się już do relacji oby­wa­tel – orga­ni­za­c­ja pozarzą­dowa. Dlaczego?

Czemu służy usilna promocja Prezydenta Grzymowicza?

Ośrod­ków anal­iz, badań, wymi­any myśli, czyli inten­sy­wnego i sze­roko zakro­jonego wpły­wa­nia na to, co się myśli, i na to, co się dzieje — nie tylko na poziomie samorządów, ale i na poziomie ogólnopol­skim — jest w Polsce dużo. Przykład pow­iązań spół­ki TT z fun­dacją CSM i z Forum Od-nowa oraz z inny­mi, bardziej wpły­wowy­mi orga­ni­za­c­ja­mi, a także z biz­ne­sem pry­wat­nym, pokazu­je jak dzi­ała­ją tego typu „sieci myśli”, które dawniej nazy­wały­by się zapewne ośrod­ka­mi pro­pa­gandy.

Widać wyraźnie, że dzi­ała­ją w nich ludzie real­izu­ją­cy określony pro­jekt poli­ty­czny, cho­ci­aż głośno deklaru­ją rzekomą apoli­ty­czność i obiek­ty­wizm. Widać też, skąd biorą na to środ­ki. Źródłem finan­sowa­nia ich dzi­ałal­noś­ci są środ­ki uni­jne, dotac­je, tzw. granty, środ­ki z fun­duszy nor­wes­kich, czy pieniądze samorzą­dowe. Dzię­ki temu te pro­pa­gandowe ośrod­ki mogą real­i­zować w nieskrępowany sposób swo­je cele zniewala­nia i for­ma­towa­nia ludz­kich umysłów ide­o­log­icznym bełkotem.

Jak widać na przykładzie TT, finan­sowanie może pochodz­ić z pow­iązań z pry­wat­nym biz­ne­sem, nawet z tym ulokowanym w rajach podatkowych. W tym kon­tekś­cie pojaw­ia się jed­nak niezwyk­le ważne pytanie:

jakie moralne prawo mają te organizacje, te osoby publiczne i ci działacze do narzucana społeczeństwu swoich „koncepcji” życia publicznego i swoich projektów zmian funkcjonowania państwa?

Kto uczynił ich „społeczny­mi auto­ry­te­ta­mi” wypowiada­ją­cy­mi się w kwes­t­i­ach jawnoś­ci, trans­par­ent­noś­ci, dostępu do infor­ma­cji, „budowa­nia społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego” sko­ro sami uwikłani są w nie­jasne interesy?

Jed­nym z celów real­i­zowanych przez te tzw. „opin­iotwór­cze” ośrod­ki jest np. wyróżnie­nie, okazanie sze­rok­iego popar­cia dla konkret­nej oso­by, np. dla swo­jego kandy­da­ta w nad­chodzą­cych wyb­o­rach samorzą­dowych. Bo czymże innym jak nie wstępem do kam­panii wybor­czej jest pro­mowanie określonych kandy­datów na stanowiska prezy­den­tów miast, głównie kandy­datów do reelekcji. Typowym przykła­dem jest właśnie Prezy­dent Grzy­mow­icz, „zwycięz­ca” jak na razie trzech rank­ingów: Lid­er Samorzą­du, Lid­er Mias­ta Przyszłoś­ci i Perła Samorzą­du.

Prezy­dent Grzy­mow­icz został wyróżniony „odgórnie”, bez jakiegokol­wiek udzi­ału, czy oce­ny mieszkańców Olsz­ty­na. Został obdarowany dobrze brzmią­cy­mi tytuła­mi, o których mało kto słyszał, ale nie to jest ważne. Gdy­by to miało jakiekol­wiek znacze­nie, lokalne media sprzy­ja­jące Prezy­den­towi rozpisy­wały­by się przez wiele dni, zor­ga­ni­zowano by wywiady i kon­fer­enc­je w lokalnych rozgłoś­ni­ach radiowo-telewiz­yjnych. Tym­cza­sem Prezy­dent Grzy­mow­icz pozosta­je niezwyk­le dyskret­ny w tej materii. Do cza­su. Gdy za kilka­naś­cie miesię­cy, jako kandy­dat do reelekcji na stanowisko prezy­den­ta Olsz­ty­na będzie zach­walać swo­je osiąg­nię­cia i rzekome sukcesy w zarządza­niu miastem, nie zawa­ha się wyciągnąć jak z kapelusza wszys­t­kich przyz­nanych mu ter­az nagród i tytułów.

Należy mieć jed­nak nadzieję, że społeczeńst­wo Olsz­ty­na nie da się wtedy zwieść po raz kole­jny, ani zewnętrznej pro­pa­gandzie, ani lokalnym apologe­tom tzw. „sukcesów” Prezy­den­ta Grzy­mow­icza za uni­jne pieniądze, i odrzu­ci cyn­iczne i pod­stęp­ne wmaw­ian­ie mieszkań­com, że nie ma innych kandy­datów z porówny­wal­ny­mi do Prezy­den­ta Grzy­mow­icza osiąg­nię­ci­a­mi.

Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że w 170 tysięcznym mieś­cie są ludzie kreaty­wni, wyk­sz­tałceni, ucz­ci­wi, którzy są w stanie nie tylko god­nie pełnić urząd Prezy­den­ta Olsz­ty­na, ale także zer­wać oplata­ją­cy mias­to swoisty „układ pow­iązań i wza­jem­nych zależnoś­ci”. Należy tylko dać im szan­sę.

Mar­i­an­na Hołubows­ka

Kto promuje Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza? Wkrótce Kongres Regionów 2017 we Wrocławiu. Wśród prelegentów znajdzie się Prezydent Grzymowicz, w otoczeniu ciągle tych samych postaci: Henryka Bochniarz, Agata Dąbska, Krzysztof Herbst, Jerzy Stępień, Jarosław Kuźniar i wiele, wiele innych. Czy będzie kolejna nagroda?

 

 

Włodzimierz Czarzasty
źródło: Face­book
Dziękuję! Tam gdzie było PO, PiS, PSL, SLD, Nowoczesna, Kukiz’15… itd, tam tworzą się sitwy  👿

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *