Łapki na kierownicę!

14 czerwca br. przy olsztyńskiej Wysokiej Bramie, Zespół Prasowy KWP w Olsztynie wraz z WRD KWP w Olsztynie, przy udziale WORD Olsztyn, przeprowadził briefing prasowy Łapki na kierownicę

Korzys­tanie z tele­fonu to nie tylko odbieranie rozmów, ale też wybieranie numerów, czy pisanie krót­kich SMS-ów. Takie zachowanie stwarza duże niebez­pieczeńst­wo w ruchu dro­gowym. Kierow­ca zaję­ty swo­ją komórką ma rozpros­zoną uwagę i dużo trud­niej mu zmieni­ać bie­gi.

Mając na uwadze wys­tępu­jące zagroże­nie związane z uży­waniem tele­fonu komórkowego pod­czas jazdy, Biuro Ruchu Dro­gowego Komendy Głównej Policji, wspól­nie z fir­mą Nep­tis S.A. będącą oper­a­torem komu­nika­to­ra Yanosik, pod­jęło dzi­ała­nia mające na celu edukację związaną z zagroże­ni­a­mi jakie niesie uży­wanie tele­fonu komórkowego trzy­manego w ręku pod­czas prowadzenia samo­chodu.

W olsz­tyńskim briefin­gu wzięli udzi­ał: mł. insp. Mar­iusz Tańs­ki — Rad­ca Prawny Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego KWP Olsz­tyn, oraz Rzecznik Pra­sowy Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie pod­kom. Krzysztof Wasyńczuk. Ze strony WORD Marcin Kiwit — koor­dy­na­tor egza­m­i­na­torów.

Na spotkaniu można było zapoznać się z ulotkami promocyjnymi ogólnopolskiej akcji Łapki na kierownicę. Na miejscu byli także policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Obserwowali przejeżdżające pojazdy i próbowali wypatrzeć kierowców popełniających wykroczenie. Podczas mojego pobytu na briefingu, nie zatrzymano ani jednego pojazdu.

Pole­cam obe­jrze­nie fil­mu do koń­ca. Jako ostat­nie pada moje pytanie: Jak panowie sko­men­tu­ją przy­padek we Wrocław­iu, kiedy polic­jan­t­ka z prewencji niesłusznie oskarżyła kierow­cę o prowadze­nie pojaz­du i korzys­tanie z tele­fonu?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *