Maciej Rokus o bezpieczeństwie nad wodą. Ku Prawdzie!

Dzisiaj na olsztyńskiej Plaży Miejskiej, miała miejsce inauguracja sezonu związanego z uprawianiem żeglarstwa, pływaniem wszelkiego rodzaju sprzętem wodnym i zażywaniem kąpieli. Przypominam, że płetwonurkowie już 19 marca przywitali wiosnę Skorpenowym Spływem Łyną.

Za infor­ma­cją Zespołu Pra­sowego KWP w Olsz­tynie zaprasza­łem Was na olsz­tyńską Plażę Miejską, na godz­inę 11. Jak się okaza­ło na miejs­cu — cała inau­gu­rac­ja sezonu — była pod­porząd­kowana TV. Wydarzenia z nad wody i z wody, na żywo trans­mi­towała TVP3.

Wszys­tko — pokaz ratown­ict­wa wod­nego, roz­mowy z fachow­ca­mi: ratown­ika­mi, polic­jan­ta­mi, motorzys­ta­mi, cyk­lis­ta­mi — rozpoczęło się o 12 min. 20. Przed trans­misją na żywo poz­nałem Macie­ja Rokusa, który okazał się główną postacią tego medi­al­nego wydarzenia.  Co najważniejsze — dla Ku Prawdzie — Maciej Rokus pomi­mo, że jest poważnym spec­jal­istą od sze­roko rozu­mi­anego bez­pieczeńst­wa i ratown­ict­wa wod­nego, okazał się nadzwyczaj sym­pa­ty­cznym i wesołym człowiekiem. Z urodzenia Ślązak widać, że żywioł wod­ny wszedł mu w krew i na Warmii i Mazu­rach, czu­je się jak… ryba w wodzie. Maciej Rokus z ochotą udzielił krótkiego wywiadu dla TVP3 i dla Ku Prawdzie.

O czym należy pamię­tać przed rozpoczę­ciem korzys­ta­nia z uroków jakie dostar­cza nam woda?

… tem­per­atu­ra wody musi być odpowied­nia… przede wszys­tkim skakanie do wody… dno musi być czyste… odpowied­nia głębokość… roz­grzewka celem uniknię­cia szoku ter­micznego… jest taka ciekawa zależność że woda w zimie przy powierzch­ni wody jest zimniejsza od tej wody która jest głę­biej… tem­per­atu­ra wody latem wraz ze wzrostem głębokoś­ci male­je… trze­ba poczekać aż ta woda się ogrze­je… alko­hol jest głównym powo­dem związanym z wypad­ka­mi ze skutkiem śmiertel­nym… brawu­ra… on nam doda­je takiej pozornej odwa­gi… nie jesteśmy w stanie racjon­al­nie ocenić włas­nych możli­woś­ci kondy­cji…

Co Maciej Rokus sądzi o częstych — nad wodą — zakładach? To było moje pytanie na kan­wie już tegorocznego zakładu z Mrą­gowa. Jeden z zakłada­ją­cych się, utonął w jeziorze Czos.

… nie jestem prze­ci­wnikiem tego żeby ludzie się o coś nie zakładali…  moż­na to zro­bić … oso­by muszą być trzeźwe odpowied­nio przy­go­towane… w wodzie musi być odpowied­nie zabez­piecze­nie… jest to wszys­tko możli­we… spon­tan­iczne zakłady w dużej mierze prowadzą do wypad­ku ze skutkiem śmiertel­nym… tego typu sporty doty­czą tylko osób trzeźwych… odpowiedzial­nych…

Maciej Rokus ciekawie i ze swadą może opowiadać o bezpieczeństwie… godzinami. Słuchajcie jego wskazówek a będziecie bezpieczni nad wodą,  na wodzie i w wodzie. Inne wskazówki, które usłyszałem dzisiaj na olsztyńskiej Plaży Miejskiej, w następnych wpisach. Zapraszam. Relacje filmowe także będą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *