Mistrzostwa Terytorialsów w biegach przełajowych

W sobotę, 14 kwietnia 2018 roku, w Lesie Miejskim w Olsztynie, rozpoczną się drugie w historii Mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych. W tym roku gospodarzem zawodów będzie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Bie­gi przeła­jowe są ściśle związane z ideą Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej. Pro­mu­ją wśród żołnierzy oraz społecznoś­ci lokalnych zdrowy styl życia i zachę­ca­ją do dba­nia o akty­wność fizy­czną.

Sprawność fizy­cz­na jest jed­nym z czyn­ników decy­du­ją­cych o gotowoś­ci żołnierza Obrony Tery­to­ri­al­nej do dzi­ała­nia, nieza­leżnie od  wykony­wanych funkcji i rodza­ju podod­dzi­ału, w którym służy.

W Olsz­tynie, na dys­tansach 3 oraz 8 kilo­metrów, wys­tar­tu­ją żołnierze zawodowi i żołnierze Tery­to­ri­al­nej Służ­by Wojskowej (TSW) ze wszys­t­kich ist­nieją­cych bry­gad WOT.

Tegoroczny bieg jest również znakomi­tym treningiem i sprawdzianem ogól­nej siły, sprawnoś­ci, har­tu ducha oraz kondy­cji na początku sezonu inten­sy­wnych szkoleń żołnierzy z Warmii i Mazur.

Dla żołnierzy należą­cych do WOT to kole­j­na szansa na sprawdze­nie się w zawodach sportowych. Żołnierze będą mieli okazję rywal­i­zować, ale też współpra­cow­ać na trasie. Dla częś­ci z nich będą to już drugie zawody.

Pier­wsze mis­tr­zost­wa Tery­to­ri­al­sów w bie­gach przeła­jowych miały miejsce we wrześniu 2017 roku. Powiodły się na tyle dobrze, że Dowództ­wo Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej pod­jęło decyzję o kon­tyn­uowa­niu idei zawodów sportowych.

Jak pod­kreśla dowód­ca 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej, płk Mirosław Bryś:

Żołnierz powinien być w dobrej kondycji, dlatego sprawność fizyczną naszych żołnierzy rozwijamy od pierwszych dni służby. Organizm przyzwyczajony do wysiłku fizycznego łatwiej znosi wyzwania związane z intensywnym szkoleniem.
Zawodniczki i zawodnicy będą rywalizować w Lesie Miejskim w Olsztynie. W biegach przełajowych nawierzchnia jest niestabilna. Występują częste zmiany rytmu – nie ma tu mowy o wejściu w równy, wyćwiczony krok, jak można to zrobić podczas biegu na ulicy. Zakręty, podbiegi i zbiegi, kałuże, a także przeszkody, wymuszają ciągłą zmianę długości i częstotliwości kroku – dodaje ppor. Arkadiusz Grudziński, młodszy oficer sekcji szkoleniowej 4W-MBOT.

To dobry sprawdz­ian dla żołnierzy, którzy wykonu­ją zada­nia częs­to w niesprzy­ja­ją­cych warunk­ach pogodowych. W niełatwym tere­nie i z wyposaże­niem, które waży nawet 25 kg.

Start biegu głównego na 8 km planowany jest o godz. 10:00. Następ­nie, o godz. 11:30, wys­tar­tu­je bieg na dys­tan­sie 3 km.

Monika Jabłońska — Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *