Najładniejszy park w Olsztynie

Który park w Olsztynie jest najładniejszy?

Urząd Mias­ta Olsz­tyn po otwar­ciu Parku Cen­tral­nego przys­tąpił do pro­mocji 6 olsz­tyńs­kich parków. Na wycieczkę z moty­wem prze­wod­nim piękne olsz­tyńskie par­ki, UM zaprasza oso­by lubiące przy­rodę i spac­ery w każdym wieku.

Wyciecz­ka trwa ok. 90 min­ut + czas poświę­cony na rekreację. Chęt­nych do takiej wyciecz­ki zapraszam po szczegóły na stronę UM Olsz­tyn.

Ostat­nio miałem okazję sko­rzys­tać z uroków trzech olsz­tyńs­kich parków. Otwar­cie Parku Cen­tral­nego relacjonowałem na blogu.

Pomi­mo pewnych niedoróbek, uważam Park Cen­tral­ny za bard­zo trafną inwest­y­cję. Podob­nie myślę o Parku Zamkowym —  Podzam­cze.

Parki
Olsz­tyńskie par­ki — źródło: www.olsztyn.eu/pl,natura,parki.html

Cho­ci­aż jego rewital­iza­c­ja jeszcze trwa, to już widać, że jest i będzie miejscem tłum­nie odwiedzanym przez stałych mieszkańców Olsz­ty­na i przez turys­tów, także ze wzglę­du na jego bliską lokaliza­cję przy Starym Mieś­cie. Sym­pa­ty­cy tego parku założyli stronę inter­ne­tową na ryj­booku: Park Podzam­cze w Olsz­tynie.

Trze­ci park w Olsz­tynie, który ostat­nio odwiedz­iłem zaskoczył mnie bard­zo negaty­wnie. Mam na myśli Park Kuso­cińskiego.

Na jego obec­ny stan chy­ba ma wpływ pier­wot­na nazwa: Park Czynu Par­tyjnego. Młodzieży, która nie może pamię­tać ubiegłego wieku, powiem, że czyn par­tyjny to były pewnego rodza­ju robo­ty przy­mu­sowe. Nikt nie chci­ał tego robić, ale… robił 🙂

Efek­tem takiej przy­mu­sowej robo­ty nie mogło być coś “trwałego”.  Park Czynu Par­tyjnego w pewnej częś­ci doczekał się remon­tu, ale obec­ny jego stan, aż się prosi o grun­towną rewital­iza­c­je na miarę Parku Podzam­cze!

Chy­ba Kuse­mu należy się, aby był patronem parku na medal! Więcej nie napiszę — niech do urzęd­ników odpowiedzial­nych za stan parków przemówią fot­ki, które zro­biłem będąc w Parku Kuso­cińskiego.

18.08.2017 r. — przywracam ankietę sondującą Wasze upodobania. Pierwotną utraciłem wraz z awarią na portalu w 2016 roku. Najładniejszy park w Olsztynie? Możesz sam wybrać 😉

KTÓRY OLSZTYŃSKI PARK JEST NAJŁADNIEJSZY?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *