Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

W najbliższą niedzielę, 26 sierpnia słowa roty przysięgi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, o godz. 13.00. Żołnierze, którzy złożą przysięgę zasilą bataliony lekkiej piechoty w Olsztynie, Braniewie i Giżycku.

W obec­noś­ci swoich najbliższych, tych, za których bez­pieczeńst­wo są odpowiedzial­ni, a także poprzed­ników – kom­bat­an­tów Armii Kra­jowej, ochot­ni­cy wypowiedzą słowa przysię­gi, które rozpoczną ich drogę służ­by wojskowej.

Przysię­ga, będzie zwieńcze­niem szes­nas­tod­niowego szkole­nia pod­sta­wowego.

Swoim poświęceniem i zaangażowaniem, jakie wykazywali podczas intensywnego szkolenia dowiedli, że prawo do noszenia żołnierskiego munduru traktują jako, przywilej i zaszczyt, ale przede wszystkim jako osobisty obowiązek. Wiem, że z honorem sprostają wszystkim wyzwaniom. Do tego w najwyższym stopniu zobowiązuje żołnierska przysięga, którą złożą w niedzielę – tak, o Terytorialsach mówi dowódca batalionu lekkiej piechoty w Giżycku ppłk Artur Tomaszewski.

Pon­ad 50 Tery­to­ri­al­sów zasili szere­gi batal­ionu lekkiej piechoty w Giży­cku. Blisko o 60 żołnierzy pow­ięk­szy się batal­ion w Braniewie, a około 90 żołnierzy będzie kon­tyn­uowało szkole­nie w Olsz­tynie.

Poprzez wypowiedzenie słów przysięgi wojskowej, ochotnicy z batalionów lekkiej piechoty na Warmii i Mazurach złożą zobowiązanie wobec Ojczyzny. Od tego czasu będą stać na straży bezpieczeństwa państwa i regionu w którym mieszkają – podkreśla mjr Kamil Turolski, dowódca uroczystości – dowódca batalionu lekkiej piechoty w Olsztynie.

W uroczys­toś­ci wezmą również udzi­ał przed­staw­iciele m.in. władz wojew­ódz­kich, samorzą­dowych, służb mundurowych, koś­cioła, kom­bat­an­ci, a także mieszkań­cy. Przysięgę poprzedzi uroczys­ta msza świę­ta w koś­ciele pw. św. Woj­ciecha Bisku­pa i Męczen­ni­ka w Ełku.

Tuż po uroczys­toś­ci, Tery­to­ri­al­si oraz żołnierze z grupy batal­ionowej NATO stacjonu­ją­cy w Bemowie Piskim, zaprezen­tu­ją pojazdy i sprzęt, jakim dys­ponu­ją na co dzień.

Będzie okaz­ja, aby poroz­maw­iać o mis­ji i zada­ni­ach WOT, współpra­cy w ramach a także skosz­tować wojskowej grochów­ki.

W przypadku konfliktu zbrojnego, sytuacji kryzysowych, czy klęsk żywiołowych żołnierze Obrony Terytorialnej będą przede wszystkim chronić lokalną społeczność, służyć jej wsparciem i pomocą. Szkolenie podstawowe to dopiero początek ich przygody ze służbą wojskową. Bycie żołnierz to przywilej, ale także obowiązek – dodaje ppłk Jarosław Kowalski, dowódca batalionu lekkiej piechoty w Braniewie.

O tym, że służ­ba wojskowa jest przy­wile­jem, zaszczytem, ale także obow­iązkiem przekon­ała się kpr. Kami­la Boruszews­ka, żołnierz zawodowy z 45 batal­ionu lekkiej piechoty w Olsz­tynie. W min­iony week­end ura­towała starszego Pana, którego od kilku dni poszuki­wała rodz­i­na i polic­ja.

Decydując się na zostanie żołnierzem podpisujemy zobowiązanie na całe życie. Ze słów roty przysięgi wojskowej nie ma zwolnienia w momencie zdjęcia munduru - podkreśla kpr. Boruszewska.

Tym samym, w najlep­szy sposób wprowadz­iła słowa roty przysię­gi w czyn i udowod­niła, że żołnierzem jest się cały czas, a nie tylko bywa. Służ­ba wojskowa to obow­iązek, przy­wilej i zaszczyt.

Moni­ka Jabłońs­ka - Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

 

3 myśli na temat “Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

 • 26 sierpnia 2018 o 17:05
  Permalink

  26 sierp­nia rotacji przysię­gi a 27 sierp­nia Czesław J. Małkows­ki wpisu­je się na listę wybor­czą o urząd prezy­den­ta mias­ta Olszy­na. Będzie się dzi­ało. Tak z życia Olsz­ty­na. Infor­ma­c­ja ta potwierdzi się lub nie — jutro.

  Odpowiedz
  • 27 sierpnia 2018 o 18:05
   Permalink

   Dzięku­ję! Mam nadzieję, że będzie się dzi­ało nie tylko za sprawą CJM 😉

   Odpowiedz
 • 26 sierpnia 2018 o 02:47
  Permalink

  Poniższy frag­ment z ON i ja znakomi­cie konkre­tyzu­je MIŁOŚĆ do BOGA: 1948 9 wrześ­nia. Panie, dręczę mój umysł by Cię pokochać i nie umiem Cię kochać.

  Jestem prosty. Miłuj Mnie po pros­tu: kiedy Mnie umieszcza­sz w swej myśli z żalem, że nie umiesz tego robić lep­iej, kochasz Mnie; kiedy dzi­ałasz bardziej z obow­iązku niż z upodoba­nia, kochasz Mnie; kiedy umniejsza­sz się we włas­nych oczach i wobec innych, kochasz Mnie; kiedy chcesz się mod­lić i opłaku­jesz roz­targnienia, które cię opanowu­ją, kochasz Mnie; kiedy szukasz słów nie wyraża­jąc swych prag­nień, kochasz Mnie; kiedy przeprasza­sz za słowo, które rani; kiedy spraw­iasz przy­jem­ność, aby Mnie spraw­ić przy­jem­ność; kiedy nie myślisz już o sobie i usiłu­jesz iść za Mną; kiedy próbu­jesz już opuś­cić wszys­tko, jak w dniu śmier­ci; kiedy posyłasz swo­ją myśl między aniołów i świę­tych, jak­by uprzedza­jąc swo­je przyjś­cie; i kiedy wiec­zorem przy­wołu­jesz swo­je jutrze­jsze rano, które nas połączy wtedy kochasz Mnie. A różni się to bard­zo od tego, co uważasz, że powin­naś czynić, by dojść do umiłowa­nia Mnie. O, córeczko, ze swą budzącą się miłoś­cią powoli stawaj się coraz prost­sza w mojej Obec­noś­ci; wiesz dobrze, że jestem tu zawsze”. t. III nr 183

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *