Święta z Bogiem

Obchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi niespodzianek Nieba. Nie można żyć „przyziemnie”, kiedy Niebo przyniosło na świat swoje nowości. Boże Narodzenie rozpoczyna nową erę, w której życia się nie programuje, ale się daje; gdzie już nie żyje się dla siebie, według własnych upodobań, ale dla Boga; i z Bogiem, ponieważ od Bożego Narodzenia Bóg jest Bogiem-z-nami.

Przeży­wać Boże Nar­o­dze­nie to dać się wstrząs­nąć Jego zaskaku­jącą nowoś­cią. Nar­o­dziny Jezusa nie zapew­ni­a­ją uspoka­ja­jącego ciepła w kominku, ale bos­ki dreszcz, który wstrząsa his­torią.

Boże Nar­o­dze­nie to zwycięst­wo poko­ry nad aro­gancją, pros­to­ty na obfi­toś­cią, mil­czenia na zgiełkiem, mod­l­itwy nad „moim cza­sem”, Boga, nad moim „ja”.

Zatem Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia będą wów­czas, jeśli podob­nie jak Józef, uczyn­imy miejsce na mil­cze­nie; jeśli, podob­nie jak Mary­ja, powiemy Bogu „Oto jestem”; jeśli, podob­nie jak Jezus, będziemy blisko tych, którzy są samot­ni; jeśli, tak jak pasterze, opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem.

Boże Nar­o­dze­nie będzie wów­czas, jeśli zna­jdziemy światło w ubo­giej gro­cie Betle­jem.

Nie będzie to Boże Nar­o­dze­nie, jeśli będziemy szukali lśnią­cych blasków świa­ta, jeśli napełn­imy się prezen­ta­mi, obi­ada­mi i wiecz­erza­mi, ale nie pomoże­my przy­na­jm­niej jed­ne­mu biedakowi, który przy­pom­i­na Boga, ponieważ Bóg w Boże Nar­o­dze­nie przyszedł ubo­gi.

pp. Franciszek

Z życzeniami błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, Świąt z Bogiem i człowiekiem.  W imieniu Zarządu Oddziału Ireneusz St. Bruski — Prezes SDP w Olsztynie

Fot. Woj­ciech Ciesiel­s­kiOpłatkowy wieczór żur­nal­istów

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *