Terytorialsi złożą przysięgę w Olsztynie — 3 lutego

Blisko 130 kolejnych żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowie słowa roty przysięgi wojskowej podczas niedzielnej uroczystości, która odbędzie się 3 lutego na terenie koszar jednostki wojskowej w Olsztynie. Będzie to pierwsza, w tym roku, przysięga warmińsko-mazurskich żołnierz obrony terytorialnej

Już w najbliższą niedzielę 3 lutego br. o godz. 13.00 blisko 130 żołnierzy obrony tery­to­ri­al­nej, którzy rozpoczęli służbę w Morągu, Braniewie i Giży­cku, złoży uroczys­tą przysięgę wojskową.

Uroczys­tość odbędzie się na tere­nie 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej ul. Saper­s­ka 1.

Zstanie ona poprzed­zona mszą świę­ta w Koś­ciele pw. Najświęt­szego Ser­ca Pana Jezusa w Olsz­tynie, o godzinie 10.00.

W pro­gramie uroczys­tej przysię­gi przewidziana jest defi­la­da podod­dzi­ałów 4W-MBOT. Tuż po uroczys­toś­ci, Tery­to­ri­al­si zaprezen­tu­ją pojazdy i sprzęt, jaki­mi dys­ponu­ją na co dzień.

Będzie to dobra okaz­ja, aby poroz­maw­iać o mis­ji i zada­ni­ach WOT, a także skosz­tować wojskowej grochów­ki. Swo­je stoiska zaprezen­tu­ją również: straża­cy, polic­jan­ci, Wojskowa Komen­da Uzu­pełnień w Olsz­tynie oraz Agenc­ja Mienia Wojskowego.  

Żołnierze WOT, którzy zasilą 4 W-MBOT, wywodzą się z różnych środowisk, wykonu­ją różne zawody, mają różne pas­je, zain­tere­sowa­nia i unika­towe umiejęt­noś­ci.

Wśród tych, którzy w niedzielę złożą przysięgę, są uczniowie, stu­den­ci, przed­staw­iciele służ­by zdrowia, nauczy­ciele. Tych dotąd obcych sobie ludzi połączyła miłość do Pol­s­ki i gotowość niesienia pomo­cy lokalnej społecznoś­ci – mieszkań­com swo­jej małej Ojczyzny.

Warto pod­kreślić, że wśród 129 żołnierzy składa­ją­cych przysięgę, aż 41 to kobi­ety.

Przysię­ga wojskowa jest uko­ronowaniem inten­sy­wnego i wyma­ga­jącego 16-dniowego szkole­nia, które musi odbyć każdy ochot­nik, aby zostać żołnierzem Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Tery­to­ri­al­si pod okiem doświad­c­zonych instruk­torów uczą się pod­staw z zakre­su strz­elect­wa, tak­ty­ki, topografii, łącznoś­ci oraz pier­wszej pomo­cy przedm­e­dy­cznej. Szkole­nie pod­sta­wowe, jak i wyrów­naw­cze (to przez­nac­zone jest dla osób, które już miały sty­czność z wojskiem), stanowi dopiero początek wojskowej dro­gi dla ochot­ników, albowiem cały cykl szkole­nia żołnierza OT trwa trzy lata i obe­j­mu­je zaję­cia indy­wid­u­alne, spec­jal­isty­czne i zgry­wa­jące podod­dzi­ały.

Szkole­nia w WOT odby­wa­ją się głównie w week­endy, co pozwala w sposób opty­mal­ny pogodz­ić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę ze służbą wojskową.

WOT na Warmii i Mazurach

4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej w Olsz­tynie pow­stała w ramach II eta­pu for­mowa­nia WOT.

W jej skład wchodzą 4 batal­iony lekkiej piechoty: 41 blp w Giży­cku, 42 blp w Morągu, 43 blp w Braniewie oraz 45 blp w Olsz­tynie.

W swoich szere­gach mamy pon­ad 1700 żołnierzy. W tym roku zaczy­namy for­mować batal­ion lekkiej piechoty w Ełku wraz z dwoma kom­pa­ni­a­mi wspar­cia i saperów.

Dowódcą 4 W-MBOT jest płk Mirosław Bryś.
Misją 4 W-MBOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych.

W cza­sie poko­ju to zadanie real­i­zowane jest m.in. w formie prze­ci­wdzi­ała­nia i zwal­cza­nia skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia dzi­ałań ratown­iczych w sytu­ac­jach kryzysowych w stałym rejonie odpowiedzial­noś­ci. W warunk­ach wojen­nych Bry­ga­da stanow­ić ma wspar­cie dla wojsk oper­a­cyjnych.

Mjr Daniel Wrzyszcz - Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 4 W-MBOT

 

2 myśli na temat “Terytorialsi złożą przysięgę w Olsztynie — 3 lutego

 • 4 lutego 2019 o 19:17
  Permalink

  Przyszłość nar­o­du — dnia 3 lutego 2019 r. żołnierze WOT złożyli przysięgę w koś­ciele NSPJ w Olsz­tynie.

  Grat­u­lu­ję dowód­cy! Wojsko siedzące w ławkach z bronią. U niek­tórych lufa kara­binu skierowana do drugiego kole­gi w ucho. Super, śmiechu warte.

  Byłam kil­ka lat temu szkolona w wojsku z tytułu wykony­wanego zawodu jako pielęg­niar­ka. I wiem na czym pole­ga szkole­nie. Napewno nie w taki sposób!

  Odpowiedz
  • 4 lutego 2019 o 23:01
   Permalink

   Dzięku­ję! Mnie tam nieste­ty nie było… mam nadzieję, że żołnierze nie byli wyposażeni w ostrą amu­nicję 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *