Zaburzenia endokrynologiczne a szczepienia dzieci

Tylko 6% pracowników Służby Zdrowia jest na tyle głupich, że szczepi się przeciwko grupie. Niestety, jak to pokazuje TV, zajmują oni najczęściej stanowiska administracyjne i wykorzystują je do napełniania kabzy koncernom farmaceutycznym.

Wiado­mo każde­mu jako tako zori­en­towane­mu lekar­zowi, że np. nowoczesne pesty­cy­dy doprowadz­iły do znika­nia fok w Morzu Północ­nym. Doprowadz­iły do fem­i­niza­cji sam­ców ryb w akwe­nach hodowli bry­tyjs­kich, zasi­lanych ścieka­mi.  Doprowadz­iły do mody­fikacji układu rozrod­czego ali­ga­torów na Flo­ry­dzie.

Bifenole mają wpływ na coraz częst­sze zaburzenia płci u mężczyzn. Zami­ast wyco­fa­nia się z pro­dukcji chemicznych preparatów, wpły­wa­ją­cych na mody­fikację zaburzeń sek­su­al­nych, Unia Europe­js­ka lan­su­je poję­cie gen­der i wprowadza w doku­men­tach trze­cią płeć — obo­j­naków.

A prze­cież wiado­mo, że te środ­ki zakłó­ca­ją pro­cesy hor­mon­alne. Są to związ­ki  chemiczne nat­u­ralne, lub sztuczne, ale obce dla naszego ludzkiego orga­niz­mu. Sub­stanc­je te przeszkadza­ją w praw­idłowej pra­cy poszczegól­nych narządów, doprowadza­ją do poważnych chorób, m.in. raka.

Bifenole są spo­tykane w więk­szoś­ci tworzyw sztucznych. Fta­lany są wsze­chobec­ne w mate­ri­ałach budowlanych, czy kos­me­tykach. Gli­fos­at zna­j­du­je się już w pon­ad 80 preparat­ach rol­niczych, a wiado­mo, że jest rakotwór­czy. Pomi­mo posi­adanej wiedzy już od 1930 roku, kiedy to stwierd­zono, że Bifenole — BPA odkryte w 1891 roku, mogą naślad­ować dzi­ałanie hor­monów estrogenowych w orga­nizmie człowieka, nie wydano zakazu ich stosowa­nia.

Związ­ki EDC odgry­wa­ją istot­ną rolę w pow­stawa­niu następu­ją­cych chorób: niepełnosprawnoś­ci intelek­tu­al­nej, otyłoś­ci, raka prostaty, raka pier­si, cukrzy­cy typu 2, niepłod­noś­ci u mężczyzn, dys­funkc­je narządów rod­nych u kobi­et,  wnętrost­wo, śmiertel­ność związaną z ogranicze­niem testos­teronu, choro­by układu krąże­nia i immuno­log­iczne.

Stopień ciężkości tych chorób zależy zarówno od dawki przyjmowanej, jak również od czasu przyjmowania. Innymi słowy, czym młodsze dziecko zaczyna być karmione związkami EDC, tym skutki będą gorsze dla jego zdrowia.

Najwięk­sze spus­tosze­nie czynią związ­ki EDC u kobi­et w ciąży i u płodów. Pod wpły­wem tych związków stwierd­zono: • uszkodzenia struk­tur mózgu • zaburzenia uczenia się • wczesne dojrze­wanie • wczesne wys­tępowanie cech płciowych 3-rzę­dowych • zaburzenia w cyk­lu miesięcznym u kobi­et • dys­funkc­je jajników • bezpłod­ność • niepraw­idłowe zachowa­nia sek­su­alne — homosek­su­al­izm • sty­mu­lac­ja komórek raka prostaty • otyłość • prze­rost prostaty z jed­noczes­nym zmniejsze­niem pro­dukcji plem­ników • zmi­any odpornoś­ci.

Efek­tem real­iza­cji depop­u­lacji poprzez te związ­ki jest spadek licz­by plem­ników w jed­nym ejaku­lac­ie u mieszkańców Pol­s­ki z ok. 350 mil­ionów w lat­ach 70. ubiegłego wieku, do ok. 50 mil­ionów obec­nie. Wartość  50 mil­ionów była uznawana za bezpłod­ność.

Pomi­ja się zupełnym mil­cze­niem bada­nia żydowskiego naukow­ca Yehu­da Shoen­fel­da udowad­ni­a­jące, że szczepi­on­ki są odpowiedzialne za choro­by autoim­muno­log­iczne.

VII miejsce wśród najbardziej niebez­piecznych leków na Zie­mi, zaj­mu­je szczepi­onka prze­ci­wko rota wiru­som, czyli zwykłej biegunce. Szczepi­onka zaw­iera żywe szczepy wirusa G1, G2, G3,G4, i P1. Dodatkowo tru­cie jest wzmoc­nione zawartoś­cią Polisor­batu 80, powodu­jącego zmi­any defor­ma­cyjne narządów rod­nych oraz zaw­iera płodową surow­icę bydlęcą, a także frag­men­ty cirkowirusa, który infeku­je świnie.

Okazu­je się, że lob­byś­ci firmy Bay­er i Basf, tych samych, co tworzyły potęgę faszyz­mu, zmieniły doku­men­ty uni­jne stwierdza­jąc, że „specy­ficznie zapro­jek­towane pesty­cy­dy do zaburzeń układu wydziela­nia wewnętrznego owadów docelowych” nie mogą być wyco­fane z rynku.

Pomi­mo wypowiedzi Euro­pean Soci­ety of Endocrinol­o­gy, The Euro­pean Soci­ety of Pedi­atric Endocrynol­o­gy, czy Endocrine Soci­ety, nadal będziemy tru­ci tymi związka­mi. Nie ma także co liczyć na nami­est­ników zaw­iadu­ją­cych naszym bied­nym kra­jem.

Musisz pamię­tać Szanowny Czytel­niku: Rządze­nie ludź­mi jest najbardziej dochodowym intere­sem na świecie. Dla Polaków wyz­nac­zono tylko i wyłącznie rolę podat­ni­ka net­to do Unii i depop­u­lację do poziomu 15 300 000.

Pamię­taj! Jeśli jakąś chorobą nagle się intere­su­ją urzęd­ni­cy i poli­ty­cy przy­go­towu­jąc ustawy, robią to na zlece­nie firm far­ma­ceu­ty­cznych! Jeżeli nato­mi­ast mil­czą o czyn­nikach powodu­ją­cych utratę zdrowia, czy śmierć, to także robią to na polece­nie kon­cernów, nie tylko far­ma­ceu­ty­cznych.

Życzę szczęśliwego Nowego Roku! Jerzy Jaśkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *