Gdzie się podziała “Deklaracja Krakowska”? A taka POstęPOwa była! Antoni Górski

Jakoś 18 roczni­ca utworzenia PO cicho prze­biegła w szer­szym odbiorze. Nie odbiła się też echem w spolegli­wych jej medi­ach. Grze­gorz

Czytaj dalej

To jest plan dla Europy! To jest plan zniszczenia naszej cywilizacji! Joanna Teglund

Obser­wu­jąc sytu­ację w Polsce, kiedy jeszcze mieszkałem za granicą, doszedłem do wnios­ki, że jest jak­iś cen­tral­ny ośrodek zarządza­nia. Ponieważ to,

Czytaj dalej

Mowa nienawiści — Antoni Górski

Mowa nien­aw­iś­ci — cho­ci­aż zma­te­ri­al­i­zowana na zdję­ciu, żad­ną miarą mater­ią nie jest. Nie jest przed­miotem, ani tym bardziej pod­miotem mają­cym

Czytaj dalej