Nie podwyższajcie podatku od nieruchomości! Endecja apeluje do Radnych i Prezydenta Olsztyna

20 październi­ka 2017 r. — przy okazji spotka­nia mieszkańców Olsz­ty­na z dr Rafałem Brzeskim, sekre­tarz Olsz­tyńskiego Koła Sto­warzyszenia Endec­ja Mariusz

Read more

Służby specjalne w walce o demokrację — Jerzy Jaśkowski

O dzi­ałal­noś­ci roz­maitej maś­ci służb spec­jal­nych, prze­cięt­ny zjadacz chle­ba niewiele wie. Mamy cywilne służ­by spec­jalne i wojskowe służ­by spec­jalne. Pomiędzy

Read more

Robotyzacja dezinformacji — Dr Rafał Brzeski

Niedawne gigan­ty­czne rosyjskie manewry Zapad 2017 poprzedz­iła dez­in­for­ma­cyj­na pod­go­towka, której nowym ele­mentem była automatyza­c­ja rozpowszech­ni­a­nia fałszy­wych wiado­moś­ci w medi­ach społecznościowych.

Read more