Od podłości do podłości — Antoni Górski

Podłość jest naj­gorszą cechą człowieka. Podły — to oso­ba, insty­tuc­ja świadomie postępu­ją­ca nieucz­ci­wie, nies­zla­chet­nie, nikczem­nie. Na określe­nie podłoś­ci jest kilka­dziesiąt

Read more

Wojsko Polskie — Wielka Defilada Niepodległości

W tym roku odbyła się Wiel­ka Defi­la­da Niepodległoś­ci na miarę set­nej roczni­cy odzyska­nia przez nasz Naród niepodległoś­ci. Również na miarę

Read more