Żołnierska pamięć — W hołdzie tym, którzy oddali życie w imię Niepodległej

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej odwiedzili gro­by żołnierzy Armii Kra­jowej na tere­nie wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego, uporząd­kowali, złożyli kwiaty i zapalili

Read more

Zabawy ignorantów w Sejmie — szczepienia — Jerzy Jaśkowski

Typowym przykła­dem nieuct­wa pol­s­kich elyt poli­ty­cznych była dyskus­ja w Sejmie, doty­czą­ca now­eliza­cji Ustawy o Chorobach Zakaźnych. Nie będę omaw­iał wszys­t­kich wypowiedzi

Read more

Interes publiczny a Prezydium Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Z wielkim zdzi­wie­niem zapoz­nałem się ze stanowiskiem nr 22 Prezy­di­um Naczel­nej Izby Pielęg­niarek i Położnych z 28 sierp­nia 2018 roku,

Read more

Personel medyczny w Wojskach Obrony Terytorialnej

Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej staw­ia­ją na rozwój tal­en­tów i odpowied­nie zarządzanie kom­pe­tenc­ja­mi. Co szósty żołnierz tery­to­ri­al­nej służ­by wojskowej ma spec­jal­ność związaną

Read more