Cała Budżetówka bez prawa głosowania w wyborach! Wprowadzić cenzusy wyborcze! Marian Zdankowski

06.12.2018 — Mar­i­an Zdankows­ki wypowia­da się pod­czas debaty zor­ga­ni­zowanej przez Fun­dację Deba­ta na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie: Czy Polsce jest

Czytaj dalej

Rekomunizacja czyli świnia umyta w błocie — Antoni Górski

Komu­nizm ponoć skończył się u nas 4 czer­w­ca 1989 roku. Ponoć… bo oce­ni­a­jąc późniejsze zachowanie osób­ki wypowiada­jącej te słowa, moż­na

Czytaj dalej