Co robią popychacze szczepienni?

Interes szczepionkowy to jedyna branża światowa zwolniona z odpowiedzialności za swoje czyny. Nawet fryzjera możemy oskarżyć za zepsucie nam fryzury, ale nie mamy żadnego prawa oskarżać koncernu szczepionkarskiego za… śmierć dziecka. 

Stwor­zono co praw­da w niek­tórych kra­jach spec­jal­ny fun­dusz odszkodowaw­czy, ale pokry­wany jest on przez społeczeńst­wo, a nie z zysków kon­cernów. Jeżeli sto­su­je się przy­mus szczepień, to odszkodowa­nia za powikła­nia powin­ny być pła­cone z kieszeni tych, którzy ten przy­mus zas­tosowali.

Odszkodowa­nia powin­ny być ścią­gane z kieszeni urzęd­ników, którzy zade­cy­dowali o koniecznoś­ci stosowa­nia tej, a nie innej szczepi­on­ki. Odszkodowa­nia powin­ni płacić sol­i­darnie Posłowie i Sen­a­torowie, którzy zatwierdzili takowe ustawy.

Odszkodowa­nia powin­ni płacić przed­staw­iciele kon­cernów, sprzeda­ją­cych szczepi­onkę na danym tere­nie. Nie jest żad­nym odszkodowaniem wprowadzanie pod­wyż­ki podatków w celu pokry­wa­nia kosztów leczenia powikłań poszczepi­en­nych.

Wyraźnie jest to widoczne w USA, gdzie w 1986 roku wprowad­zono taki fun­dusz. Od razu nastąpił wzrost kosztów szczepi­onek, pokry­wanych z cen­tral­nych państ­wowych, czyli naszych podatków. Inny­mi słowy, nastąpił wzrost dochodów kon­cernów.

Do chwili obec­nej wypła­cono już ok. 4 mil­iardy dolarów poszkodowanym dzieciom. W przelicze­niu na złotów­ki, jest to wartość utrzy­ma­nia całej Służ­by Zdrowia przez praw­ie kwartał, czyli tych 150.000 lekarzy, pół mil­iona pielęg­niarek, tech­ników medy­cznych i wszys­t­kich szpi­tali i przy­chod­ni. Koszt leczenia jed­nego uszkod­zonego malucha to ok. kilka­dziesiąt  tysię­cy rocznie.

Co robią popychacze szczepienni?

Wys­tępu­ją w TV. Przed kam­era­mi TV zasi­ada­ją z tak pewny­mi mina­mi , że wąt­pić w ich wiedzę nie ma pod­staw. No, chy­ba, że ktoś zada sobie trud i dosiedzi do koń­ca nagra­nia z przed­staw­iciela­mi zwolen­ników szczepień z LUBLINA.

To nie są co praw­da wypowiedzi naukow­ców, ale poziom przy­pom­i­na­ją­cy bardziej bazar hand­lowy. Żad­na ze zwolen­niczek szczepień nie potrafiła podać naukowego argu­men­tu na celowość szczepień. Żad­na nie znała składu chemicznego szczepi­onek, ale pani Redak­tor uważała je za ekspertów.

 

 

Popy­chacze szczepi­en­ni uderza­ją w Samorządy. Poziom edukacji gmin­nej, czy powia­towej, jest znacznie niższy i łatwiej ich przekon­ać odpowied­ni­mi argu­men­ta­mi. Jed­nym z przykładów ogłu­pi­a­nia Samorzą­dow­ców jest strasze­nie wirusem odry.

Zachorowalność na odrę wg raportu ECDE za lata 2016/2017

Autorzy owego rapor­tu oce­nili, że na 500 mil­ionów mieszkańców Europy w okre­sie 1,5 roku na odrę zachorowało 14 000 osób. Z tej grupy 34 oso­by zmarły.

A jak wyglą­da­ją zgony po szczepi­eni­ach? Musimy w tej sytu­acji oprzeć się na danych USA. W 2016 roku zgłos­zono po szczepi­eni­ach 28 zgonów, a w roku następ­nym tj. 2017, kole­jne 13 zgonów. Czyli śred­nio rocznie wynosi to ok. 20 zgonów.

Nieste­ty, baza VAERS notu­je tylko ok. 1–5 % powikłań. Czyli tak naprawdę, po szczepi­e­niu prze­ci­wko odrze miało miejsce od  400 do 2000 zgonów. To jest Amery­ka.

Ekstrapolu­jąc te dane do warunk­ów europe­js­kich, tj. do 500 mil­ionów lud­noś­ci, może­my osza­cow­ać, że w Europie z powodu szczepień prze­ci­wko odrze zmarło od 600 do 3500 osób.

A w Polsce, przy wszczepi­al­noś­ci rzę­du 98% i lud­noś­ci 8 razy mniejszej aniżeli w USA, z powodu szczepień prze­ci­wko odrze zmarło od 80, do pon­ad 440 osób.

Z powodu odry nie zan­otowano w Polsce żad­nych zgonów w okre­sie ostat­niej dekady.

Proszę zauważyć, że nie poda­je się innych powikłań np. ze spec­trum autyz­mu. Nie poda­je się także kosztów reha­bil­i­tacji tak poszkodowanych dzieci. No, ale to właśnie o to chodzi.

Kogo to obchodzi? Byle w telewiz­orni mru­gało kolorowo i był czteropak pod ręką.

dr n. med. Jerzy Jaśkowski

4 myśli na temat “Co robią popychacze szczepienni?

 • 4 czerwca 2018 o 13:47
  Permalink

  Jest jeszcze inna branża nie ponoszą­ca odpowiedzial­noś­ci — kon­cerny antykon­cep­cyjne !

  Odpowiedz
  • 4 czerwca 2018 o 15:31
   Permalink

   Dzięku­ję! Nieste­ty takich branż w Polsce jest zde­cy­dowanie… za dużo! 😉

   Odpowiedz
 • 5 kwietnia 2018 o 09:39
  Permalink

  Oczeku­je się, że wartość świa­towego rynku szczepi­onek dla ludzi wzrośnie z 28,3 mil­iardów dolarów w 2015 roku do $ 72,5 mld USD w 2024 r. Według grupy wiekowej, szczepi­on­ki pedi­atryczne stanow­iły 57,5 pro­cent w 2015 roku, ale oczeku­je się, że wyko­rzys­tanie szczepi­onek dla dorosłych wzrośnie o 13,2 % w tym okre­sie cza­su. – Glob­al Human Vac­cines Mar­ket: Rise in Aware­ness Pro­grams Spon­sored by For-prof­it and Non-Prof­it Orga­ni­za­tions a Sig­nif­i­cant Growth Boost­er, finds TMR

  szczepienia.wybudzeni.com

  Odpowiedz
  • 5 kwietnia 2018 o 15:47
   Permalink

   Dzięku­ję! Mam nadzieję, że dane są PRAWDZIWE 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *