Dzień Dziecka na sportowo! Turniej judo i nie tylko!

Już po raz czwarty Uczniowski Klub Sportowy Judo NIPPON Olsztyn, 28 maja 2016 r. w olsztyńskiej Hali Urania, zorganizował imprezę sportowo-rekreacyjną z okazji Dnia Dziecka. Tym razem wystartowało ponad 200 zawodników i zawodniczek w zawodach „mini” judo i „funny” judo, w wieku od 4 do 12 lat oraz ok. 150 osób w konkurencjach rekreacyjnych rozgrywanych równolegle z zawodami judo.

Udzi­ał wzięły następu­jące klu­by: Olimpia Grudz­iądz, Katana Szczyt­no, UKS Tomi­ta Elbląg, UKS Kosai Elbląg, Gwar­dia Szczyt­no, Shi­zoku Ostró­da, Hory­zont Elbląg, Zato­ka Braniewo, Arra­chion Olsz­tyn, TS Gwar­dia Olsz­tyn i my UKSJ NIPPON Olsz­tyn.

Zawody uroczyś­cie otworzyła Pani Moni­ka Rogińs­ka – Stan­ulewicz, Wiceprze­wod­niczą­ca Rady Mias­ta Olsz­ty­na, która jest jed­nocześnie członkiem Komisji Sportu i Rekreacji w tej radzie. Obec­ne były również Panie Dyrek­tor­ki współpracu­ją­cych z naszym klubem przed­szkoli. Pani Czesława Polakows­ka z Niepub­licznego Przed­szko­la „Bajkowy Dom” i Pani Agniesz­ka Bur­czyk z Niepub­licznego Przed­szko­la „Bri­tan­ni­ca”.

Orga­ni­zowaną przez nas imprezę współ­fi­nan­sowało Mias­to Olsz­tyn. Wspar­cia i pomo­cy orga­ni­za­cyjnej udzielili nam także: Auchan Olsz­tyn, Piekar­nia Tyrol­s­ka, oraz nieza­wod­ni rodz­ice Pan Krzysztof Kamińs­ki i Pan Radosław Paw­elec. Wszys­tkim, którzy nas wspar­li przy orga­ni­za­cji imprezy Zarząd klubu skła­da serdeczne podz­iękowa­nia.

Osob­ne podz­iękowa­nia należą się wolon­tar­ius­zom, bez udzi­ału których, nasza impreza nie mogła by się odbyć. Szczegól­nie dzięku­je­my Panu Markowi Rytlewskiemu, pod którego kierown­ictwem bard­zo sprawnie przy­go­towano halę do zawodów i równie sprawnie „posprzą­tano” po zawodach. Panie Marku, jeszcze raz serdecznie dzięku­je­my Panu i pozostałym wolon­tar­ius­zom.

Kole­jny raz nagradza­l­iśmy najmłod­szych uczest­ników naszej imprezy, w tym roku byli to: Róża Ryp­ińs­ka i Michał Skwar­czyńs­ki. Oby­d­wo­je trenu­ją w Niepub­licznym Przed­szkolu „Promy­czek”. Należy pod­kreślić, że Michał wygrał rywal­iza­cję o tę nagrodę ze swoim bratem bliź­ni­akiem Adri­anem, gdyż był od niego młod­szy o 3 min­u­ty. - tekst judo-olsztyn.pl

I ja tam byłem i film nakręciłem. Uchwyciłem wiele ciekawych scen, mówiących dużo o charakterach najmłodszych sportowców. Dzień Dziecka na sportowo z całymi rodzinami to impreza atrakcyjna, promująca wśród dzieci judo.

Także zachę­ca­ją­ca do sportowej akty­wnoś­ci wszys­t­kich członków rodziny. Rodz­ice mogli sprawdz­ić swo­ją kondy­cję w konkurenc­jach rekrea­cyjnych: zwis na drążku, pod­cią­ganie się na drążku, kręce­nie hula-hop czy wyciskanie ciężar­ka.

Impreza z dużą frek­wencją i dobrą zabawą! Grat­u­lac­je dla orga­ni­za­to­ra UKSJ NIPPON Olsz­tyn. A z okazji dzisiejszego Dnia Dziec­ka, Ku Prawdzie wszys­tkim dzieciom życzy sukcesów sportowych. Po medale olimpi­jskie włącznie 😉

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *