Zostałam oskarżona o napaść na trzech policjantów!

10 stycznia 2018 roku, w olsztyńskim Sądzie Rejonowym rozpoczął się proces karny, który jest pokłosiem wydarzeń związanych z najazdem policjantów z KPP w Lidzbarku Warmińskim na posesję rodziny Kapelan, w maju 2016 roku.

Cała Pol­s­ka mogła obe­jrzeć film z potur­bowa­nia Daniela Kapelana. W tych wydarzeni­ach uczest­niczyła też Ewa Śniarows­ka.

Ewa Śniarows­ka nie była biernym obser­wa­torem tej makabrycznej inter­wencji, lecz jak się okaza­ło na dzisiejszej rozpraw­ie, napadła na trzech polic­jan­tów!

Proku­ra­tor stwierdz­ił, że Ewa Śniarows­ka chci­ała uniemożli­wić polic­jan­tom skuteczne uży­cie przy­musu bezpośred­niego wobec Daniela Kapelana, czyli zaku­cie go w kaj­dan­ki.

Dzisiejsza rozprawa to w zasadzie tylko zez­nanie oskarżonej. Następ­na rozprawa została wyz­nac­zona na 5 mar­ca.

Oczy­wiś­cie Ku Prawdzie będzie obser­wować ten pro­ces z nieby­wałym zain­tere­sowaniem. Bard­zo mnie intere­su­ją zez­na­nia pokrzy­wd­zonych polic­jan­tów.

Napiszę szcz­erze: będąc na ich miejs­cu, bym bła­gał proku­ra­to­ra o odstąpi­e­nie od ści­ga­nia Ewy Śniarowskiej. To wstyd dla całej Policji, że dziew­czy­na — chucherko, spuś­ciła man­to trzem osiłkom!

Znów się przekon­ałem, że logi­ka i spraw­iedli­wość się nie ima policji i proku­ratu­ry. Dobra zmi­ana Tomasza Klim­ka nie przynosi żad­nych efek­tów. Może czas na rekon­strukcję?

Przy­pom­i­nam artykuł: Zawsze może być lep­iej! Panie Komen­dan­cie… lep­iej w warmińsko-mazurskiej policji to chy­ba już było 😉

Czy logika i sprawiedliwość tym razem zwyciężą w olsztyńskim sądzie? Czy Ewa Śniarowska może liczyć na uniewinnienie? Wszystko w… głowie i sumieniu Sędzi Sądu Rejonowego Anny Pałasz!

 

 

 

48 myśli na temat “Zostałam oskarżona o napaść na trzech policjantów!

 • 30 października 2018 o 21:34
  Permalink

  Z tego, co zobaczyłem na filmie, to polic­jan­ci wtargnęli na pry­wat­ną pos­esję, następ­nie zostali zawezwani do opuszczenia pos­esji, gdzie aro­gancko nie opuś­cili. Naruszyli mir domowy, naruszyli nietykalność mieszka­nia i szereg innych przestępstw. Każdy na miejs­cu oskarżonej dziew­czyny zachował­by się co najm­niej iden­ty­cznie, a jeżeli chodzi o mnie, to napast­nik nie miał­by już łba. Wszyscy poza bandzio­ra­mi zachowali się wzorowo. Tym­cza­sem na ław­ce oskarżonych zasi­adła niewin­na oso­ba. Nie mogę w to uwierzyć, Panie Min­istrze Zio­bro, co się w naszym kra­ju wyczy­nia !!!

  Odpowiedz
  • 30 października 2018 o 23:50
   Permalink

   Dzięku­ję! Ja też, coraz częś­ciej — po wysłucha­niu wyroków sądowych — łapię się za głowę i krzy­czę: Panie Min­istrze Zio­bro, co się w naszym kra­ju wyczy­nia! Kas­ta nadzwycza­jnych ludzi wyroku­je zgod­nie z prawem, ale wbrew log­ice i spraw­iedli­woś­ci! 😉

   Odpowiedz
 • 5 marca 2018 o 16:33
  Permalink

  Nie jestem w stanie zrozu­mieć, jak ta drob­na i niewyso­ka kobi­et­ka mogła udarem­nić czyn­noś­ci wyszkolonych “hartów gończych” proku­ra­torów i sędz­iów. Na własne oczy miałem okaz­je zobaczyć owe dziew­czę drob­ne i jak osi­ka na wietrze z czułym sza­cunkiem do kobi­et. jeśli kobi­eta daje odpór wściek­liźnie jaka ostat­ni­mi cza­sy nas­tały, już nie tylko w szere­gach funk porząd­ku publ ale i w innych insty­tuc­jach państ­wowych to mogę jedynie napisać, że owe insty­tuc­je win­ny mieć za swo­je godło tęczę i tęc­zową flagę.

  Odpowiedz
  • 5 marca 2018 o 19:01
   Permalink

   Dzięku­ję! Pisałem… że więcej polic­jan­ci — osił­ki najedzą się wsty­du z tego “aktu oskarże­nia”, niż uzyska­ją “zadośćuczynienia” za doz­nane krzy­wdy ze strony… fil­igra­nowej dziew­czyny 😉

   Odpowiedz
 • Pingback:Policyjne Paradygmatyczne Paradoksy – Elblog.pl

  • 10 lutego 2018 o 10:12
   Permalink

   Dzięku­ję! Pole­cam także wpis z proku­ra­torskim oskarże­niem Naruszyła…

   Odpowiedz
 • 22 stycznia 2018 o 15:32
  Permalink

  Aktu­al­nie toczy się pro­ces prze­ci­wko mnie, gdzie oskarży­cielem jest polic­ja. Ponoć mój pies bie­gał po uli­cy. Polic­jan­ci, którzy zez­nawali zaprzecza­li sami sobie i to w dość ważnych kwes­t­i­ach jeden roz­maw­iał ze świad­kiem inny twierdzi, że nie roz­maw­iali. Jeden widzi­ał bok­sera, dru­gi wilczu­ra. Szko­da opowiadać, w środę będzie kole­j­na sprawa (chy­ba już 4). Sąd na pier­wszej spraw­ie powiedzi­ał, że najlepiej jak przyz­nam się to dostanę tylko poucze­nie, a jak nie to dostanę karę i poniosę wszelkie kosz­ta sądowe. Nie mogłam przyz­nać się do czegoś czego nie było. Jestem bezsil­na bo to wal­ka z wia­traka­mi…

  Odpowiedz
  • 22 stycznia 2018 o 16:22
   Permalink

   Dzięku­ję! Czyli sprawa… w toku. Sąd jeszcze będzie rozsądzać 😉 Jak chcesz abym pojaw­ił się na rozpraw­ie i przed­staw­ił Two­ją prawdę, to proszę o kon­takt na adres olsztynkuprawdzie@gmail.com

   Odpowiedz
 • 14 stycznia 2018 o 11:09
  Permalink

  Stanisław­ie Anna Pałasz to człowiek który będzie choć­by dla zasady wsze­la­kich mundurów­ców i togow­ców którzy są na polece­nia sądów bronić i chronić. Lub mają możli­wość dobrego dealu. Oso­biś­cie mam do czynienia z ową ssr nie na stopie broń Panie Boże towarzyskiej ale insty­tucjon­al­nej, orzeczenia to stan schizofre­nia ( uza­sad­nienia ). Kole­jny (na) do wymi­any sędz­i­na w olsz­tyńskim sądzie i powin­no zwró­cić uwagę, że najwięcej “tych” to II Karny

  Odpowiedz
  • 14 stycznia 2018 o 11:29
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż… im częś­ciej wiz­y­tu­ję olsz­tyńskie sądy, im więcej czy­tam uza­sad­nień orzeczeń, tym nabier­am więk­szego przeko­na­nia, że sędziowie to kas­ta nadzwycza­jnych przestępców w togach — nieste­ty 😉

   Odpowiedz
 • 14 stycznia 2018 o 09:08
  Permalink

  Bied­ni polic­jan­ci, pobi­ci, poła­mani, pokaleczeni, potur­bowani przez dziew­czynkę ważącą około 60kg.Współczuje im serdecznie tego bólowego wsty­du.

  Odpowiedz
  • 14 stycznia 2018 o 09:56
   Permalink

   Dzięku­ję! No tak… makabrycznie nie było! Były tylko… łzy polic­jan­tów 😉

   Odpowiedz
 • 13 stycznia 2018 o 17:08
  Permalink

  ciekaw jestem w jakich okolicznoś­ci­ach to się odby­wało ład­nie speku­lu­je­cie, bo może to był czarny marsz, albo zwierzę­cy protest lewac­ki to za mało ją ukar­ali

  Odpowiedz
  • 13 stycznia 2018 o 18:21
   Permalink

   Dzięku­ję! Nie bard­zo kumam Two­ją bazę… jaki marsz?… jaki protest?… jaka kara? 😉

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 22:27
  Permalink

  BRAWO DLA DZIELNEJ POLKI !!! Polic­ja , sądy i wszys­tkie organy oku­pan­ta to pry­watne firmy hand­lowe do wyzysku zare­je­strowane w Waszyn­g­tonie dzi­ała­ją na szkodę i krzy­wdę Suw­erenów- Nar­o­du Pol­skiego, który sprawu­je bezpośred­nią władzę zwierzch­nią zgod­nie z Prokla­macją i Dekretem Suw­er­e­na z 02.04.2015 r. T. Cichoc­ki wojdabejda.wordpress.com

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 22:43
   Permalink

   Dzięku­ję! Żyje­my jed­nak w wol­nym kra­ju… każ­da inic­jaty­wa może zaist­nieć, grunt to chcieć! Bra­wo!

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 21:00
  Permalink

  Dobra dobra, niech dłonie pokaże — pewnie kaste­ty ma założone, dlaczego ramion nie pokaza­ła — zapewne ma tam więzi­enne tat­u­aże, po recy­dy­wie jest. Dla mnie to oczy­wiste — tak musku­larnie zbu­dowana dziewucha że nie chci­ałbym jej spotkać w ciem­nej uli­cy, za samą twarz 10 lat bez wyroku — nie dzi­wię się tym polic­jan­tom, powin­ni uciekać przed nią w popłochu.

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 22:18
   Permalink

   Dzięku­ję! A przed napisaniem tego komen­tarza spo­jrza­łeś w lus­tro? Pewnikiem co rano widzisz w nim Qua­si­mo­do 😉

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 19:49
  Permalink

  I bard­zo dobrze niech odpowie za to co robi, obroń­ca wiejs­kich psy­cholów z maczeta­mi się znalazł. Do auto­ra wpisu — … (cen­zu­ra KP)

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 22:11
   Permalink

   Dzięku­ję! Masz chy­ba kupę w głowie zami­ast mózgu… myślisz, że poz­wolę na niemery­to­ryczną kry­tykę? Zapraszam na Ryj­book… tam możesz pluć na wszys­t­kich 😉

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 19:11
  Permalink

  Rodz­i­na chłopa­ka pod­padła komuś wpły­wowe­mu z lokalnego układu. Inter­wencję policji ktoś zle­cił. Sza­cunek dla Ewy za odwagę.

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 19:16
   Permalink

   Dzięku­ję! Rzeczy­wiś­cie… takie rzeczy nie dzieją się z… przy­pad­ku! Zlece­nie na mnie… też wyszło od sze­fa gar­ni­zonu warmińsko-mazurskiego 😉

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 12:49
  Permalink

  Te “katowane biedact­wo” to jak­iś młody psy­chol który wyskoczył na policję z mieczem samu­ra­jskim i został jedynie sprowad­zony do parteru. Ta dziew­czy­na pewnie też intelek­tu zbyt wysok­iego nie ma. Mam nadzieje że dowalą jej jak najwyższą karę. Gnoić patologię!

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 13:52
   Permalink

   Dzięku­ję! Czy­ta­jąc ten komen­tarz… przyszła mi do głowy taka myśl… Dlaczego głup­cy i tchòrze zwsze w parze idą? 😁

   Odpowiedz
   • 11 stycznia 2018 o 19:50
    Permalink

    Jedynym głupcem jest autor “artykułu”..

    Odpowiedz
    • 11 stycznia 2018 o 22:14
     Permalink

     Dzięku­ję! Wysil ciut kiepełę… głu­piec, idio­ta, Żyd, debil… to już… zdar­ta pły­ta 😉

     Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 09:06
  Permalink

  Witam i dzi­wią mnie komen­tarze tak hołu­biące mundurowych “przestępców” ( bard­zo ciem­ny granat albo czerń moro) co raz więcej upub­licz­ni­anych zosta­je zdarzeń “opraw­ców” for­ma­cji policji; z pobić, wymuszeń zez­nań, etc FILM 1 następ­ne źródło FILM 2 choć w drugim przy­pad­ku tych wygi­na­ją­cych się pań tam nie powin­no być, a każdy w formie artysty­cznej ekspresji ma pra­wo wyraz­ić swo­ją opinie i pogląd ale nie do for­ma­cji mundurowych “ka…ów”. Co do SSR A. Pałasz nie liczył bym na uniewin­nie­nie, nawet na pewno nie staw­iam na uniewin­nie­nie nie ma jakichkol­wiek szans. SSR Pałasz to tok myśle­nia SSR Kalińskiej. Przy okazji moi­mi wpisa­mi zain­tere­sowała się proku­ratu­ra Olsz­tyn Połud­nie już mnie zaprosiła na spotkanie oko w oko z proku­ra­torem ( doty­czy wpisów odnośnie byłego preze­sa SR )

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 10:30
   Permalink

   Dzięku­ję! Dzi­wi mnie, że komen­tarze Cię dzi­wią 😆 To nor­malne, pokrzy­wdzeni nie zostaw­ia­ją suchej nit­ki na mundurach czy togach, a ci, którzy popier­a­ją urzęd­ników — przestępców są z nimi… spowinowaceni… przy­na­jm­niej duchem 😁

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 08:39
  Permalink

  Proku­ra­tor stwierdz­ił, że Ewa Śniarows­ka chci­ała uniemożli­wić polic­jan­tom skuteczne uży­cie przy­musu bezpośred­niego wobec Daniela Kapelana”

  Prze­cież użyła gazu więc w czym prob­lem? Czego ter­az oczeku­je? Uży­cie gazu w takiej sytu­acji jest jed­noz­nacznie utrud­ni­an­iem.

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 10:13
   Permalink

   Dzięku­ję! Z taki­mi sąda­mi pro­ponu­ję poczekać przy­na­jm­niej do upub­licznienia zez­nań oskarżonej i poszkodowanych 😉 Dia­beł jak zwyk­le tkwi w szczegółach 😈

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 08:05
  Permalink

  Polic­ja w Polsce to zakała tej insty­tucji w Europie. Tor­tu­ru­ją ludzi na komen­dach, dzi­ała­ją wbrew prawu. Nawet zwykłe zatrzy­manie do kon­troli im nie wychodzi bo dzi­ała­ją poza prawem (nie moż­na zatrzy­mać samo­chodu do wyry­wkowej kon­troli bez powodu).

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 10:10
   Permalink

   Dzięku­ję! A Ty wal­isz z dale­ka… kałłem 😉 Dla odważnych inaczej miejsce na Ryj­booku 😉

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 07:12
  Permalink

  Autor artykułu warsz­tatu uczył się chy­ba w Kor­ei Płn.
  Nie ‘pobiła’, ale czyn­nie, jak rozu­miem, przeszkadza­ła w pod­ję­tych czyn­noś­ci­ach (chy­ba pamię­tam film z tego zdarzenia i obraźli­we odpowiedzi ‘oskarżonej’ na moje wąt­pli­woś­ci co do opisu sytu­acji). W takiej sytu­acji ‘chucherko czy nie — żar­ty się kończą. I dobrze!
  Żad­nego ‘odruchu’ też tam nie było — proszę dotrzeć do źródła i samemu się przekon­ać.
  To pod­sta­wowa powin­ność każdego dzi­en­nikarza!

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 10:07
   Permalink

   Dzięku­ję! Zan­im zaczniesz kogokol­wiek pouczać to przeczy­taj tekst i obe­jrzyj film ze… zrozu­mie­niem 😉 W cyk­lu “Jaka jest Two­ja praw­da?” prezen­tu­ję prawdę każdego, kto chce się wypowiedzieć… i tyle. Na opis dzi­en­nikars­ki przyjdzie czas po zakończe­niu sprawy.

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 06:46
  Permalink

  Co w głowie miała ta dziew­czyn­ka ataku­jąc polic­jan­tów gazem pieprzowym haha­ha. Oby przyz­nali jej praw­idłowy wyrok za tę samowolkę. Pisanie o wsty­dzie dla całej Pol­s­ki o tym że dziew­czy­na zaatakowała 3 polic­jan­tów jest grubą prze­sadą i zwykłym brakiem sza­cunku (być może autor ma jakieś uprzedzenia do mundurowych ;))). Co zmienia fakt że to była dziew­czy­na a nie osiłek 2x2? Oso­ba użyła gazu pieprzowego na polic­jan­tów wykonu­ją­cych cxyn­noś­ci służbowe i za to powin­na być pociąg­nię­ta do odpowiedzial­noś­ci. EOT

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 07:07
   Permalink

   Dzięku­ję! Moje uprzedzenia? To tros­ka o bez­pieczeńst­wo każdego oby­wa­tela RP i wiz­erunek policji… Przestępców w mundurach nie lubię… szczegól­nie tych kałłowych 😉

   Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 08:55
   Permalink

   Ciekawe jak­byś się zachował jak­by 3 karków, wyglą­da­ją­cych jak bandy­ci, weszło na two­ją pos­esję i zaczęło atakować człon­ka rodziny. O tym, że to polic­ja, dziew­czy­na dowiedzi­ała się po fak­cie.

   W ogóle jaki był powód ich “czyn­noś­ci” na tym chłopaku? Mieli jak­iś konkret­ny powód sku­cia go, czy to był taki lokalny pokaz siły dla miejs­cowych?

   Odpowiedz
   • 11 stycznia 2018 o 10:16
    Permalink

    Dzięku­ję! Cóż… nie dla każdego 🏠 jest jego twierdzą 😎

    Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 01:55
  Permalink

  Niech gni­je w pierd­lu. Polic­ja wykony­wała swo­ją pracę a ona zaatakowała ich gazem pieprzowym. Polic­ja uży­wa srod­ków przy­musu bezpośred­niego gdy ktos nie pod­porzad­kowu­je się. … (cen­zu­ra KP).

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 06:19
   Permalink

   Dzięku­ję! Widzę, żeś Ty z tych od “pał” 😉 Ale obrażać moich rozmów­ców na Ku Prawdzie nie poz­wolę! 😉 Spadaj na Ryj­booka!

   Odpowiedz
 • 11 stycznia 2018 o 00:13
  Permalink

  Wszys­tko pięknie ale: jeżeli wiedzi­ała, ze to polic­ja (powiedzieli lub mieli blachy na wierzchu) to spryskanie ich gazem było złym pomysłem. Polic­ja to polic­ja i tyle.
  Jeśli byli nie pro­fesjon­al­ni i wyglą­dali na bandytów i nie infor­mowali o co chodzi to ma rac­je.
  Na filmie widać jak pod­czas inter­wencji (kiedy już jasne ze to bagi­ety) chłopak szczu­je psy na polic­je. Psy są duże i właś­ci­wie pały mogły­by je zas­trzelić ale psy się nie pogryzły z psa­mi;)
  Mam mieszane uczu­cia. Niby dziew­czyn­ka, chucherko ale jak­by miała Gloc­ka nie gaz, to były by jat­ki.

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 06:16
   Permalink

   Dzięku­ję! Gdy­by miała Gloc­ka, gdy­by polic­jan­ci zachowali się pro­fesjon­al­nie… gdy­bolo­gia to pięk­na nau­ka 😉 Pole­cam ciut cier­pli­woś­ci. Wkrótce zamieszczę zez­nanie Ewy Śniarowskiej a później polic­jan­tów. Zapraszam 😉

   Odpowiedz
 • 10 stycznia 2018 o 23:45
  Permalink

  jak jest głu­pia i napa­da z gazem na umundurowanych polic­jan­tów to niech płaci za to. To polic­ja jest od łapa­nia przestępców, a pani Ewa nie siedzi w domku zami­ast udawać strażni­ka tek­sasu, sza­lec z gazem.

  Odpowiedz
  • 11 stycznia 2018 o 06:13
   Permalink

   Dzięku­ję! “Napa­da z gazem na umundurowanych polic­jan­tów”??? A skąd Ty to wziąłeś… z bani? Czyli z niczego! 😉

   Odpowiedz
 • 10 stycznia 2018 o 23:03
  Permalink

  Ewa pobiegła na ratunek katowane­mu koledze, a tym­cza­sem została oskarżona o rzekomą napaść na „policję” ! Wymi­ar spraw­iedli­woś­ci w Polsce chroni bandytów a karze poszkodowanych!

  Odpowiedz
  • 10 stycznia 2018 o 23:08
   Permalink

   Dzięku­ję! Dajmy szan­sę SSR Annie Pałasz na spraw­iedli­wy wyrok 😉 Co do ogól­nej tezy… się zgadzam 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *