Akt normatywny im dłużej obowiązuje, im mniej razy jest zmieniany, tym lepszy!

Dr hab. Marcin Dąbrowski  zabierając głos w debacie: Czy Polsce jest potrzebna nowa Konstytucja? rozpoczął swoją wypowiedź od dywagacji uniwersalnych na temat jakości aktów normatywnych.

Marcin Dąbrows­ki:

Jak odróżnić dobry akt od złego aktu? Praw­da jest taka, że kry­ter­iów może być bard­zo wiele. Prak­ty­cznie nie ma możli­woś­ci oce­ny… to jest dobra ustawa, to jest zła ustawa.

Ja znam tylko jed­no for­malne roz­granicze­nie dobrego i złego aktu nor­maty­wnego.

Uzna­ję, i tak w teorii prawa się poda­je, że akt nor­maty­wny im dłużej obow­iązu­je, i im mniej razy jest zmieni­any, now­eli­zowany, tym lep­szy.

To nie znaczy, że jest bardziej pon­ad­cza­sowy, bardziej sze­ro­ki, i obe­j­mu­je więcej sto­sunków społecznych. 

Dla przykładu Marcin Dąbrowski porównał dwie nasze Konstytucje. Konstytucję PRL z 1952 roku, z Konstytucja RP z 1997 roku, czyli obowiązującą obecnie. Do jakich wniosków doszedł? Która lepsza? Obejrzyj poniższy film 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *