Nie redukujcie Ukraińców do ludzi złych, do… morderców!

Prof. UWM Marek Melnyk wypowiedział się w ramach lutowej Debaty z Debatą. Były wspomnienia z nieprzyjemnych zdarzeń na UWM, i był apel o oparcie stosunków polsko-ukraińskich na wartościach ewangelicznych.

Marek Mel­nyk:

(skrót wypowiedzi — całość do obe­jrzenia)

Chy­ba dwa lata temu był w Olsz­tynie ksiądz Isakow­icz-Zalews­ki. Ja byłem na spotka­niu z tym księdzem… Ja kry­ty­cznie odniosłem się do tego spotka­nia. Zadałem takie trzy pyta­nia związane głównie z tym, czy ksiądz Isakow­icz-Zalews­ki ma kom­pe­tenc­je do tego, by być his­to­rykiem sto­sunków pol­sko-ukraińs­kich?:

Dlaczego nie zaj­mu­je się dialo­giem i pojed­naniem pol­sko-ukraińskim? Dlaczego w… okres Wielkiego Pos­tu — jako kapłan — w ogóle nie wspom­i­na o naucza­niu koś­cioła  katolick­iego, związanego z dialo­giem i  pojed­naniem pol­sko-ukraińskim?

Dlaczego ani słowem nie wspom­ni­ał o Janie Pawle II, o tych dzi­ała­ni­ach pojed­naw­czych, dial­o­gowych? I pamię­tam, że młodzież, która była z nim — młodzież chy­ba z orga­ni­za­cji ONR — oni krzy­czeli na mnie: nacjon­al­is­to! Popy­chali  mnie, szarpali. To było bard­zo nieprzy­jemne…

Zda­je się, że potem pan (do J. Rutkowskiego — przyp. KP) skierował pis­mo do Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu…  To był donos na mnie… Dowiedzi­ałem się, że ja zachowałem się niekul­tur­al­nie… To jest przykład sto­sunków pol­sko-ukraińs­kich.

Wszys­tko co tutaj usłysza­łem napawa mnie głębokim smutkiem. Dlaczego? Dlat­ego że… my tutaj zdradzil­iśmy dziedz­ict­wo Jana Pawła II. Nie chce­my pamię­tać ter­az, obec­nie — nawet pod­czas tej dyskusji — o sys­temie wartoś­ci chrześ­ci­jańs­kich, ewan­gelicznych w relac­jach między ludź­mi i między nar­o­da­mi…  

Sam prag­matyzm… w relac­jach między ludź­mi, między nar­o­da­mi, a więc wartoś­ci… użyteczne… interesy, bez­pieczeńst­wo… to jest za mało. Gdy my zamkniemy się w grani­cach wartoś­ci wyłącznie utyl­i­tarnych, to pytanie: kim my jesteśmy? Dla mnie to jest przykład erozji wartoś­ci chrześ­ci­jańs­kich w kul­turze obec­nej…

Zapominamy o tym, że ból nie ma narodowości!

Nie jest ani ukraińs­ki, ani pol­s­ki, ani białorus­ki, ani rosyjs­ki. Jest po pros­tu ból ludz­ki. Każde cier­pi­e­nie ludzkie jest to cier­pi­e­nie, którego nie powin­no być. I ja nie chcę żad­nych licy­tacji w spraw­ie cier­pi­enia pol­skiego, ukraińskiego…

Może­my sprzedawać swój ból. Robić taki geszeft na bólu… Dla mnie oso­biś­cie jest to przykład braku ducha Ewan­gelii i ducha pojed­na­nia.

My nie pójdziemy do przo­du. Będziemy tkwili w cier­pi­eni­ach, w licy­towa­niu się na cier­pi­e­nie, w przeszłoś­ci… Nieprawdą jest, że kul­tura ukraińs­ka to kul­tura ban­deryz­mu.

To są uproszczenia. To jest taki mech­a­nizm redukowa­nia kul­tu­ry sąsied­niego nar­o­du do patologii. I poprzez takie widze­nie, defini­u­je się inną, sąsied­nią kul­turę. Moż­na zro­bić odwrot­nie. Nie rób­my tego.

Jeżeli chce­my coś mówić o relac­jach pol­sko-ukraińs­kich, to opier­a­jmy się na wiedzy. Trze­ba znać sąsi­a­da. Trze­ba się intere­sować naprawdę kul­turą, sztuką, lit­er­aturą.

Marek Melnyk: Nie redukujcie Ukraińców do ludzi złych, genetycznie złych… do morderców. Nie róbcie tego. Bo to jest — tak naprawdę — wojenna propaganda Rosji. Proponuję, głoszę i proszę, żebyśmy budowali nasze relacje na wartościach ewangelicznych.

 

 

 

2 myśli na temat “Nie redukujcie Ukraińców do ludzi złych, do… morderców!

 • 11 lutego 2017 o 20:06
  Permalink

  Pro­fe­sor , a na okrągło opowia­da pier­doły. Gdzie było ewang­ieliczne pode­jś­cie ukraińców jak mor­dowali pol­skie rodziny, gdzie są ich przeprosiny za te zbrod­nie. Niech najpierw uderzą się w pier­si, ofic­jal­nie przeproszą, niech przes­taną na ten tem­at fas­zować his­torię i niech tym bandy­tom przes­taną budować pom­ni­ki to wte­du może­my roz­maw­iać o ewang­ieliza­cji.

  Odpowiedz
  • 11 lutego 2017 o 21:06
   Permalink

   Dzięku­ję! Hm… a ja mam sza­cunek dla pro­fe­so­ra, który potrafi swoim “pier­dołom” dać twarz. Nie boi się stanąć i pub­licznie głosić swo­ją prawdę! Nie to, co jak­iś tam “zazarro43” 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *