Moja walka o porządek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Moja walka o porządek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nie zaczęła się od Listu otwartego do Jerzego Dziewulskiego. Moja donkiszoteria w tym względzie, trwa… od lat. Z tego się nie wyrasta!

Pier­wsze­mu z moich czytel­ników, który poda w komen­tarzu datę: miesiąc i rok, kiedy to wysłałem poniżej zamieszc­zony wniosek do Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie, prześlę lub wręczę oso­biś­cie upominek. Płytę lub książkę, do wyboru. Obow­iązu­je zasa­da – jeden strzał dzi­en­nie z jed­nego adresu.

Warunk­iem ode­bra­nia nagrody jest zgo­da na podanie na moim blogu imienia i nazwiska oraz miejs­cowoś­ci, z której pochodzi lau­re­at. Dla pra­cown­ików i funkcjonar­iuszy z KWP w Olsz­tynie, sprawa będzie bard­zo pros­ta. Jak się domyślac­ie, po moim wniosku na bazie zapanował ide­al­ny porządek, który trwa do dzisi­aj 😉

W N I O S E K

Wnoszę o pod­ję­cie dzi­ałań mają­cych na celu zdyscy­plinowanie funkcjonar­iuszy i pra­cown­ików (KWP, KMP, OPP, CBŚ) do przestrze­ga­nia przepisów porząd­kowych doty­czą­cych zasad parkowa­nia pojazdów pry­wat­nych i służbowych na tere­nie nieru­chomoś­ci KWP w Olsz­tynie przy ul. Pstrowskiego 3.

UZASADNIENIE

Na tere­nie nieru­chomoś­ci przy ul. Pstrowskiego 3 parku­je coraz więcej pojazdów służbowych i pry­wat­nych. Zasady parkowa­nia są jas­no określone w Decyzji Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji i “Planie ochrony obiek­tów KWP w Olsz­tynie przy. ul Pstrowskiego”.

Jed­nak zasady te są noto­rycznie łamane przez znaczną grupę funkcjonar­iuszy i pra­cown­ików Policji i CBŚ. Jak wyni­ka z moich wielo­let­nich obserwacji, jest to gru­pa tych samych osób, którzy lekce­ważą polece­nia Komen­dan­ta i swoim przykła­dem dają asumpt do jej pow­ięk­sza­nia się.

Pod­sta­wowe wykroczenia w sto­sunku do ww. Planu… to:

• parkowanie samochodów prywatnych pod budynkami, w miejscach do tego nieprzystosowanych, co stwarza zagrożenie dla ich bezpieczeństwa (późniejsze roszczenia odszkodowawcze) i blokuje ruch pojazdów służbowych pod magazynami, tu szczególną uwagę należy zwrócić funkcjonariuszom OPP i CBŚ;
• parkowanie pojazdów prywatnych na miejscach wyznaczonych dla interesantów (już o godz. 7,30 wszystkie miejsca dla interesantów są zajęte, nawet w dni wolne, kiedy interesanci nie są przyjmowani miejsca te są zajęte) – co ujemnie wpływa na wizerunek Policji w oczach klientów, którzy rozpaczliwie poszukują miejsca do zaparkowania pojazdu;
• brak obowiązkowych przepustek za szybą parkujących pojazdów, co uniemożliwia szybkie zidentyfikowanie właściciela pojazdu (tu nasuwa się pytanie dlaczego na teren nieruchomości są wpuszczane pojazdy nie posiadające przepustek?, czy musi dojść do „zdarzenia nadzwyczajnego” by ten obowiązek zaczął być respektowany?).

Infor­mu­ję, że napisałem powyższy wniosek na ponowną prośbę intere­san­tów i pra­cown­ików, nie tylko naszego wydzi­ału, aby uporząd­kować parkowanie pojazdów na tere­nie przed­miotowej nieru­chomoś­ci.

Cią­gle docier­a­ją do mnie pyta­nia: Dlaczego nie wycią­ga się kon­sek­wencji w sto­sunku do osób parku­ją­cych pod budynka­mi, a nie w miejs­cach do tego wyz­nac­zonych? Intere­san­ci pyta­ją się mnie: gdzie mają parkować, sko­ro park­ing przez­nac­zony na ten cel jest zaję­ty?

Dzi­ała­nia naszego wydzi­ału i moje oso­biste zaan­gażowanie mające na celu uporząd­kowanie parkowa­nia pojazdów nie odnoszą właś­ci­wego skutku. Są wręcz wyśmiewane. Intere­san­ci zwraca­ją uwagę, że Polic­ja wyma­ga od oby­wa­teli stosowa­nia się do przepisów RD. a sama nie potrafi zad­bać o porządek.

Rea­sumu­jąc: wyda­je się, że dopó­ki Kierown­ict­wo KWP w Olsz­tynie nie pode­jmie zde­cy­dowanych dzi­ałań i decyzji zmierza­ją­cych do należytego zdyscy­plinowa­nia i ukara­nia nieposłusznych funkcjonar­iuszy i pra­cown­ików — dopó­ty prob­lematy­ka ta nie zostanie uporząd­kowana.

Dla prawdy dodam, że Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przy pierwszej nadarzającej się okazji, osobiście pogratulował / podziękował mi, za napisanie tego wniosku. Wtedy miał do mnie zaufanie!  😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *