Norbert Kamiński: To jest zemsta za to, że dochodziłem swoich praw!

Norberta Kamińskiego już gościłem na łamach Ku Prawdzie. We wpisie To jest całkowite zanegowanie państwa prawa przedstawił swoją prawdę po oddaleniu przez olsztyński Sąd Rejonowy, jego zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe o zamknięciu śledztwa w sprawie narażenia zdrowia i życia mieszkańców Klebarka Małego przez urzędników z Gminy Purda.

 

Dzisi­aj Nor­bert Kamińs­ki usłyszał wyrok w innej spraw­ie.

Norbercie, jaka jest Twoja prawda o wyroku, który usłyszałeś przed chwilą?

Jestem osobą, która w wyniku tego pro­ce­su sądowego została uznana za win­ną aktu, pole­ga­jącego na uderze­niu krzesłem biur­ka Starost­wa Powia­towego, wtedy, kiedy dowiedzi­ałem się — pon­ad rok temu — iż  mój teren, część mojej dzi­ał­ki, została — z mego punk­tu widzenia — ukradziona przez urzęd­ników, którzy nie zaw­iadomili mnie o swej decyzji.

Którzy zemś­cili się, za moje wcześniejsze dzi­ała­nia prze­ci­wko wój­towi Gminy Pur­da i jego bezprawnym dzi­ałan­iom. 

Odczuwam cały ten wyrok, całą tą nagonkę, jako — pewnego rodzaju zemstę za to, że chciałem dochodzić swoich praw ludzkich!

Uważam, że człowiek nie ma prawa zostać pozbaw­ionym swego terenu, swego domu, inaczej niż przez wyrok sądowy, przez postępowanie, które jest godne, i które jest… cywili­zowane. 

W tej spraw­ie dowiedzi­ałem się o tym, że nie mam terenu w momen­cie, dwa miesiące później, gdy przys­zli geo­de­ci. Czu­ję się jak oso­ba poszkodowana w tej spraw­ie.

Czu­ję, że zostały zła­mane moje prawa kon­sty­tucyjne do bycia szanowanym, do zachowa­nia mojej god­noś­ci, przez dzi­ałanie urzęd­ników, rzeko­mo zgod­nie z prawem.

Czy będzie apelacja?

Rozważam moc­no apelację, ponieważ nie czu­ję się osobą, która celowo zro­biła ten akt.

To wyszło z moich emocji. To było dzi­ałanie, do którego zostałem sprowokowany.

Roz­pa­tru­ję apelację sądząc, iż tamten sąd może dopa­trzy się innego rodza­ju okolicznoś­ci.

Ku Prawdzie: To jest zemsta za to, że chciałem dochodzić swoich praw ludzkich! Tak Norbert Kamiński podsumował dzisiejszy wyrok w sprawie, w której był oskarżony o rzucenie krzesłem i nazwanie urzędników złodziejami!

 

 

 

4 myśli na temat “Norbert Kamiński: To jest zemsta za to, że dochodziłem swoich praw!

 • 17 lutego 2018 o 09:22
  Permalink

  Otóż ja nie mam jakiejkol­wiek wąt­pli­woś­ci, że olsz­tyńskie sądy zostały prze­jęte przez “dobrą zmi­anę”. Dowód na to jest wymowny prezes SSR Nawac­ki z nom­i­nac­ja do KRSu. Niedawno bo w grud­niu otrzy­mał awans z poli­ty­cznej nomen­klatu­ry na preze­sa a ter­az znowu z poli­ty­cznego jest 17 kandy­datem do KRS.

  Odpowiedz
  • 17 lutego 2018 o 10:10
   Permalink

   Dzięku­ję! Czyli ławka dobrej zmi­any jest… krót­ka… nie tylko w sądown­ictwie 😉

   Odpowiedz
 • 15 lutego 2018 o 17:00
  Permalink

  Nor­ber­towi zabra­no jego włas­ność, dowiedzi­ał się o tym, gdy na jego tere­nie pojaw­ili się geo­de­ci. Nikt z osób decyzyjnych, zaczy­na­jąc od naj­gorszego wój­ta w dzie­jach Gminy Pur­da, kończąc na naj­gorszym zarządzie Starost­wa Powia­towego w Olsz­tynie ze złodziejskiej par­tii, nie pochylił się nad prob­le­mem człowieka krzy­wd­zonego. Co więcej na rozpraw­ie zarówno oskarży­ciel jak i sąd twierdzą, że swoich roszczeń mógł dochodz­ić na drodze prawnej. Nieste­ty pozosta­je mu w tym przy­pad­ku tylko mod­l­it­wa aby ci wszyscy, którzy mogli coś zro­bić jak najszy­b­ciej staw­ili się na sąd ostate­czny i trafili do PIEKŁA, ZA KRZYWDĘ, KTÓRĄ FUNDUJĄ INNYM! SCZEŹNIJCIE!!!

  Odpowiedz
  • 15 lutego 2018 o 17:58
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż… okradli i skaza­li w imie­niu Rzecz­pospo­litej! A oby­wa­tel, za nazwanie urzęd­ni­ka złodziejem, musi ponieść karę… Ja za marze­nie… urzęd­ni­cy — przestęp­cy za krat­ki… też zostałem skazany 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *