Trzeba stanąć w prawdzie i wywrzeć nacisk na włodarzy!

19 lipca 2017 roku z Biskupca był emitowany program interwencyjny Po stronie prawdy TV TRWAM. Tytuł  odcinka wyjaśnia, o czym mówili niemal wszyscy, którzy zabierali głos: Nie dla fabryki i spalarni pod naszymi oknami.

Przed rozpoczę­ciem pro­gra­mu, w miejs­cu jego emisji — w pobliżu stacji ben­zynowej Orlenu — pojaw­iła się grup­ka olsz­ty­ni­aków, gotowa wesprzeć protest mieszkańców Biskup­ca. Wśród nich była Mar­i­an­na Hołubows­ka — prze­wod­niczą­ca sekcji “Ciepło” Sto­warzyszenia Świę­ta Warmia.

Adam Ślusars­ki: Pani Mar­i­an­na Hołubows­ka przy­jechała również na nasz pro­gram, ale z innej miejs­cowoś­ci, gdzie jest podob­ny prob­lem. Proszę przy­bliżyć.

Marianna Hołubowska:

Jestem tutaj razem z inny­mi mieszkań­ca­mi Olsz­ty­na, żeby wesprzeć moral­nie mieszkańców Biskup­ca, i okazać naszą sol­i­darność z ich dzi­ała­ni­a­mi. My również w Olsz­tynie wal­czymy prze­ci­wko pro­jek­towi budowy spalarni, w naszym mieś­cie liczą­cym 170 tysię­cy mieszkańców.

Padły tu z ust preze­sa Sto­warzyszenia Warto Być bard­zo ważne słowa. Trans­par­ent­ność i rzetel­ność. Proszę państ­wa. Praw­da, trans­par­ent­ność i rzetel­ność to są trzy filary jakiejkol­wiek infor­ma­cji pub­licznej.

W Olsz­tynie władze mias­ta, wło­darze mias­ta, nie udostęp­ni­a­ją mieszkań­com pod­sta­wowych infor­ma­cji doty­czą­cych inwest­y­cji spalarni odpadów, która powin­na być warta — sza­cunkowo — 500, 700 mil­ionów zło­tych. Przy takiej skali inwest­y­cji wło­darze mias­ta ukry­wa­ją infor­ma­c­je.

Pan prezy­dent mias­ta Olsz­ty­na Piotr Grzy­mow­icz, nie wykonu­je wyroku Najwyższego Sądu Admin­is­tra­cyjnego. Nie chce ujawnić doku­men­tu, który pow­stał, który był wart prak­ty­cznie 800 tysię­cy zło­tych.

Również spół­ka MPEC, która bierze udzi­ał w tym pro­jek­cie, która miała­by być bazą przyszłej spalarni ze swoim wielomil­ionowym majątkiem, również i ta spół­ka sys­tem­aty­cznie nie udostęp­nia infor­ma­cji pub­licznej.

A zatem trzeba stanąć w prawdzie i wywrzeć nacisk na włodarzy, którzy przecież wkrótce ponownie staną do wyborów.

 

 

Barbara Osipowicz
źródło: Face­book
Ku Prawdzie: To się rozumie! Na pohybel Paździochom 😉

 

 

2 myśli na temat “Trzeba stanąć w prawdzie i wywrzeć nacisk na włodarzy!

  • 25 lipca 2017 o 13:29
    Permalink

    To samo i u nas! Władze mias­ta z rad­ny­mi robią co chcą. Nepo­tyzm na potęgę. Ludzie siedzą cicho ze stra­chu przed utratą pra­cy. Podzi­wiam Cię Sta­siu, że Tobie jeszcze się chce. Nie masz dosyć? To wal­ka z wia­traka­mi. Poz­draw­iam i zapraszam na kawę, jak będziesz w pobliżu. Jola P. Pamię­tasz?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *