Mariusz Korejwo: Wspólny wróg może pojednać narody!

Dr Mariusz Korejwo wypowiedział się w ramach Debaty “Debaty” — 2 lutego 2017 roku — w olsztyńskiej Książnicy Polskiej.

Mar­iusz Kore­j­wo:

Napisałem, że nie ma objawów wyraźnych, żeby ukraińsko-pol­skie pojed­nanie się ziś­ciło za naszego życia.

I z tego wychodząc punk­tu stwierdz­iłem, że wobec tego do bieżącej poli­ty­ki nie należy podłączać his­torii, bo to będzie obciążać oby­d­wie sfery.

To jest moja kon­cepc­ja. Czy to się w ogóle da — w takim razie — pociągnąć dalej jakoś pozy­ty­wnie? Mi się wyda­je, że tak. 

Redak­tor Adam Kowal­czyk przy­toczył przykład his­to­ryczny sojuszu serdecznego z początku XX wieku, ang­iel­sko-fran­cuskiego.

His­to­ria jest taka. Kilka­set lat głębok­iego kon­flik­tu ang­iel­sko-fran­cuskiego. Naprawdę głębok­iego, żywego kon­flik­tu nar­o­dów.

Kto to przeła­mał? Eli­ty poli­ty­czne. Dlat­ego, że pojaw­ił się wspól­ny wróg. Jeżeli ta analo­gia może cokol­wiek przynieść, to cho­ci­aż­by zalążek myśli, że to jest możli­we.

Po prostu dlatego, że mamy wspólny interes.

Wspólny wróg może pojednać narody. Myślę, że to clou wypowiedzi dr Mariusza Korejwo w ramach debaty o wsparciu Ukrainy, która odbyła się 2 lutego w olsztyńskiej Książnicy Polskiej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *