Niebezpieczna instalacja w Klewkach — Adamowicz pyta Szmita

13 lip­ca 2017 r. na kon­fer­encji pra­sowej Jerzego Szmi­ta — pod­sekre­tarza stanu w Min­is­terst­wie Infra­struk­tu­ry i Budown­ict­wa — dzi­en­nikarz gaze­ty

Czytaj dalej

Gdzie jest opracowanie za 800 tys. zł.? Czy Prezydent Olsztyna stoi ponad prawem?

Od 2013 r. wniosku­ję o dostęp do opra­cow­a­nia zaw­ier­a­jącego audyt komu­nal­nej spół­ki ciepłown­iczej MPEC w Olsz­tynie zamówiony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Roz­wo­ju

Czytaj dalej

Warsztaty informacyjne, czy dezinformacyjne? Konrad Nowak i Jacek Pachucki

20 kwiet­nia 2017 r. odbyły się Warsz­taty Infor­ma­cyjne w spraw­ie budowy w Olsz­tynie elek­tro­ciepłowni zasi­lanej pali­wem alter­naty­wnym, czyli — pisząc

Czytaj dalej