Klęska polskich wakcynologów!

Przed 4 miesiącami senator Kennedy i Robert de Niro ogłosili, że dadzą nagrodę w wysokości 100 000 dolarów każdemu wakcynologowi, który udowodni, że szczepionki są bezpieczne i korzystne dla populacji.

W Polsce mamy całą masę wak­cynologów, którzy lob­bu­jąc w Sejmie, wprowadza­ją przy­mus szczepień. Jeszcze kil­ka dekad temu były tylko 3 szczepi­on­ki. Obec­nie jest ich już 16.

I nie ma żad­nej pra­cy naukowej, wyjaś­ni­a­jącej co dzieje się z dzieck­iem, które w sum­ie dosta­je wiele set razy więk­szą dawkę alu­mini­um, aniżeli określona przez toksykologów dopuszczal­na wielkość.

Otóż po 4 miesią­cach, żad­na z tak tytułowanych osób, nie zgłosiła się po ode­branie tych 500 000 zło­tych. Przy­pom­i­nam nazwiska tych tuzów pol­skiej wak­cynologii: prof. dr hab. n. med. Ewa Berna­tows­kaprof. dr hab. n. med. Anna Bręborow­iczprof. dr hab. med. Wale­ria Hryniewiczdr hab. n. med. Tere­sa Jack­ows­ka, dr n. med. Paweł Grze­siows­ki, dr n. med. Jacek Mrukow­icz, dr hab. n. med. Leszek Szen­born, prof. dr hab. n. med. Jacek Wysoc­ki, prof. Lidia Bry­dak.

Doro­ta Zawadz­ka – dorad­ca społeczny Rzeczni­ka Praw Dziec­ka – współpra­ca z pro­du­cen­tem szczepi­on­ki prze­ciw rotawiru­som i pro­du­cen­tem mar­garyny. Krzysztof Łan­da – prezes Fun­dacji Watch Health Care finan­sowanej przez kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne, powołany na stanowisko pod­sekre­tarza stanu w Min­is­terst­wie Zdrowia.

Tak więc mamy podwójny problem! Albo ww. osoby nie są wcale takimi specjalistami, za jakie chcą uchodzić wśród lokalnej społeczności, albo po prostu awansowały na zlecenie starszych i mądrzejszych, aby dezinformować społeczeństwo zamieszkujące tereny pomiędzy Odrą i Bugiem.

Jak to jest możli­we, że dostęp do sej­mu i mass mediów mają oso­by, które nie chcą pod­nieść pół mil­iona z zie­mi? Prze­cież, jeżeli jest prawdą to, co głoszą, o cud­ownej roli szczepi­onek i ich bez­pieczeńst­wie, to powin­no dla nich być małym piwem, przed­staw­ie­nie dowodów na skuteczność i bez­pieczeńst­wo szczepi­onek, i zainka­sowanie tego pół mil­iona zło­tych.

Może ist­nieć również taka sytu­ac­ja, że kon­cerny gen­er­al­nie finan­su­ją lep­iej, ale kto by posądzał tak szanowne grono o łapown­ict­wo. Fe, to niedo­puszczalne.

Według mass mediów, to jest „ely­ta” nau­ki. Prze­cież to owi ludzie decy­du­ją o przyszłych kadrach medy­cznych w Polsce. A jaki jest ich poziom mery­to­ryczny? Sami widzi­cie: co innego mówią w mass medi­ach, czy dez­in­for­mu­jąc Sejm, a co innego, jeżeli mają bronić swoich poglądów przed między­nar­o­dową komisją.

Takie są skutki wymordowania polskiej inteligencji w tzw. MORDACH KATYŃSKICH. Wymordowano 75%  polskich profesorów, 56% polskich lekarzy, 26% polskich inżynierów i 27% polskich nauczycieli. Ich miejsce zajęli przybysze ze wschodu.

Od 27 lat „te same osob­ni­ki” dez­in­for­mu­ją pol­s­kich stu­den­tów. Prof. Berna­tow­icz nadal wciska do głów baj­ki o pochodze­niu Jen­nera, jako twór­cy przed­mio­tu zwanego wak­cynologią. Twierdzi, że ten co najwyżej bal­wierz Jen­ner, był lekarzem i odkry­w­cą szczepień.

A co robił ten cyru­lik? Ano rozs­marowywał łajno końskie na wymionach krowy, i jak to zropi­ało, to ową ropę wciskał do ran zadanych pac­jen­tom, jako skuteczny sposób leczenia ospy.

Jak wytre­sowani są ade­p­ci takich uczel­ni, moż­na się przekon­ać na pod­staw­ie anal­izy biule­tynów Izb Lekars­kich i roz­porządzeń Min­is­terst­wa, nie wiado­mo dlaczego, zwanego Zdrowia. Wkrótce przed­staw­ię his­torię  szczepień ostat­nich 300 lat. Może się uda ura­tować cho­ci­aż nasze wnu­ki?

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Ku Prawdzie: Klęska polskich wakcynologów. Jerzy Jaśkowski twierdzi, że żaden z polskich propagatorów szczepień, nie potrafi udowodnić, że szczepionki są bezpieczne i korzystne dla populacji. Nie potrafią? Może tego nie da się udowodnić? 😉

 

Władysław Łączkowski
źródło: Face­book
Dziękuję! Od  powstania życia na Ziemi, miliardy ludzi nie przyjmowało szczepień, i żyło do… śmierci 😉  Państwo reagowało, wysyłając swoich obywateli na bezsensowne… w imię Boga wojny, krucjaty, i w ten sposób wpływało na depopulację ludzkości 😉
Szymon Bieniek
źródło: Face­book
Dziękuję! Natura doskonale reguluje przyrost naturalny. Człowiek “wtrąca się” w naturalny bieg rzeczy. Takimi wybitnymi wakcynologami byli Hitler i Stalin. Zastosowali szczepionki dla setek milionów ludzi, z kilku gram ołowiu, lub cyklonu B. Stalin dodatkowo przetestował na ponad 3 milionach Ukraińców “dietę cud”.

 

4 myśli na temat “Klęska polskich wakcynologów!

 • 28 maja 2017 o 08:58
  Permalink

  Dzień dobry, gdzie mogę ode­brać kasę? W końcu jak panowie nie są idio­ta­mi to po pyta­niu co się stało z dżumą, grużlicą, cholerą, polio w USA i UE otrzy­mam czek. Bardziej ciem­ni w szkole chodzili na wagary i się nie uczyli o pan­demi­ach w/w chorób.

  Odpowiedz
  • 28 maja 2017 o 21:59
   Permalink

   Dzięku­ję! Proszę zgłosić się do Kennedy’ego i Rober­ta de Niro 😉

   Odpowiedz
 • 17 maja 2017 o 02:28
  Permalink

  Pan Jaśkows­ki nie ma żad­nego naukowego tytułu.Nie jest doktorem.Proszę sprawdz­ić.

  Odpowiedz
  • 17 maja 2017 o 08:56
   Permalink

   Dzięku­ję! Sprawdz­iłem. Ma tytuł: dr n. med. i co ważniejsze — dla mnie — ma bard­zo duże doświad­cze­nie prak­ty­czne 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *