Kolejna przysięga Terytorialsów z Warmii i Mazur

W najbliższą niedzielę, 24 czerwca, o godzinie 12.00 w Olsztynie słowa roty przysięgi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie to drugie zaprzysiężenie żołnierzy Obrony Terytorialnej na Warmii i Mazurach. Uroczysta przysięga będzie połączona z dodatkowymi atrakcjami dla społeczności lokalnych.

Tery­to­ri­al­si wypowiedzą słowa przysię­gi wojskowej na Placu Sol­i­darnoś­ci w Olsz­tynie.

Uroczys­tość będzie zwieńcze­niem szes­nas­tod­niowego szkole­nia pod­sta­wowego, które równole­gle prowad­zone jest w batal­ion­ie lekkiej piechoty w Morągu i w Giży­cku.

Składa­ją­cym przysięgę towarzyszyć będą ich koledzy, którzy od 26 maja br. real­izu­ją ośmiod­niowe szkole­nie wyrów­naw­cze w Olsz­tynie i w Giży­cku. Przysięgę poprzedzi uroczys­ta msza świę­ta w koś­ciele pw. Najświęt­szego Ser­ca Pana Jezusa w Olsz­tynie, o godzinie 10.00.

W pro­gramie uroczys­toś­ci przewidziana jest defi­la­da podod­dzi­ałów 4W-MBOT na Placu Sol­i­darnoś­ci. Po defi­ladzie odbędzie się uroczyste złoże­nie wiązan­ki pod pom­nikiem.

Tuż po uroczys­toś­ci, Tery­to­ri­al­si zaprezen­tu­ją pojazdy i sprzęt, jakim dys­ponu­ją na co dzień. Będzie okaz­ja, aby poroz­maw­iać o mis­ji i zada­ni­ach WOT, a także skosz­tować wojskowej grochów­ki.

Swo­je stoiska zaprezen­tu­ją również: straża­cy, polic­jan­ci, strażni­cy miejs­cy, Wojskowa Komen­da Uzu­pełnień w Olsz­tynie, Agenc­ja Mienia Wojskowego oraz klasy mundurowe.

Dla kogo WOT?

Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej (WOT) to poza Wojska­mi Lądowy­mi, Siła­mi Powi­etrzny­mi, Mary­narką Wojen­ną oraz Wojska­mi Spec­jal­ny­mi — pią­ty rodzaj sił zbro­jnychWOT jest for­ma­cją powszech­ną i ochot­niczą, która jest budowana na najlep­szych, pol­s­kich trady­c­jach niepodległoś­ciowych.

Każdy w wieku 18–63 lat (w przy­pad­ku ofi­cerów i pod­ofi­cerów) oraz od 18–55 lat (w przy­pad­ku szere­gowych), kto prze­jdzie pomyśl­nie postępowanie kwal­i­fika­cyjne, może zostać żołnierzem obrony tery­to­ri­al­nej.

O przyję­cie w szere­gi WOT mogą ubie­gać się zarówno kobi­ety jak i mężczyźni, niepełnią­cy do tej pory żad­nej formy służ­by wojskowej, a także rez­er­wiś­ci. Mile widziane są zarówno oso­by akty­wne społecznie, jak i te, które dopiero szuka­ją pomysłu na siebie.

WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kon­tyn­uować rodzinne trady­c­je patri­o­ty­czne lub po pros­tu szuka­ją przy­gody. Dzię­ki temu, że szkole­nia odby­wa­ją się głównie w dni wolne od pra­cy — służ­ba w WOT jest świet­nym bal­ansem pomiędzy życiem rodzin­nym, zawodowym i możli­woś­cią służ­by dla Pol­s­ki.

Dodatkową zaletą Tery­to­ri­al­nej Służ­by Wojskowej jest wspieranie indy­wid­u­al­nych predys­pozy­cji, tal­en­tów i zain­tere­sowań ochot­ników. Dla dużej częś­ci naszych żołnierzy bard­zo istotne jest to, że mogą oni pełnić służbę w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia.

Na zain­tere­sowanie służbą wpływ mają innowa­cyjne metody i narzędzia szkole­niowe stosowane w WOT. Nowym pode­jś­ciem jest wyko­rzys­tanie potenc­jału byłych żołnierzy Wojsk Spec­jal­nych oraz funkcjonar­iuszy jed­nos­tek antyter­ro­rysty­cznych w ramach Mobil­nych Zespołów Szkole­niowych, które szkolą instruk­torów w WOT.

Żołnierze w WOT prze­chodzą jed­no z dwóch rodza­jów szkoleń wstęp­nych: dla kandy­datów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rez­er­wistów (8-dniowe).

Szkole­nie w WOT to nau­ka prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci niezbęd­nych nie tylko na współczes­nym polu wal­ki, ale przy­dat­nych też w codzi­en­nym życiu i pra­cy, jak np. udzielanie pier­wszej pomo­cy czy kursy oper­a­torów maszyn.

Moni­ka Jabłońs­ka — Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *