Odra — straszenie ignorantów epidemią

Odra — Oksfordzki Podręcznik Chorób Klinicznych z 1992 roku, podaje taką informację:

Odra jest to choroba wirusowa — paramykowirus, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową, powodując katar, osłabienie, wysypkę. Charakterystyczne są tzw. plamki Koplika na śluzówce policzków, które wyglądają jak duże grudki soli. Wysypka o charakterze plamistym pojawia się za uszami w okresie od 3–5 dnia. Następnie rozprzestrzenia się na całe ciało i staje się zlewna. Leczenie: TYLKO IZOLACJA! W krajach uprzemysłowionych, na ogół choroba kończy się całkowitym wyzdrowieniem.

Odra jako choro­ba — jej opis — mieś­ci się na 10 cm bieżą­cych druku — pół stron­icz­ki — w podręczniku, który liczy 800 stron. Podob­ne infor­ma­c­je zna­j­du­je­my w podręcznikach pol­s­kich.

Odra lecze­nie: Izo­lac­ja, lecze­nie wtórnych zakażeń bak­teryjnych. Odra: lecze­nie obja­wowe, leki prze­ci­w­gorączkowe i uśmierza­jące kaszel. Właś­ci­we pielęg­nowanie, wietrze­nie poko­ju,  nieprze­grze­wanie dzieci. Podręcznik dla śred­nich szkół medy­cznych — 1998.

Odra: nie ma leczenia swois­tego. W odrze niepowikłanej sto­su­je się lecze­nie obja­wowe. Źródła jaskrawego światła powin­ny być przyćmione z powodu światłow­strę­tu. Poda­je się leki prze­ci­w­gorączkowe i uśmierza­jące kaszel. Podręcznik: Choro­by pasożyt­nicze i zakaźne — 1996. Powikła­nia: w kra­jach o wysok­iej stopie życiowej choro­ba kończy się całkow­itym wyzdrowie­niem. Kra­je o niskiej stopie życiowej to kra­je afrykańskie.

To są fak­ty podawane przez ostat­nie 50 lat, we wszys­t­kich podręcznikach medy­cznych na całym świecie. Czyli jak to z odrą wyglą­da od strony medy­cznej, może­cie się sami przekon­ać na pod­staw­ie powyższych cytatów. Cała resz­ta gaze­towej wiedzy przed­staw­ianej przez mass media, to tylko i wyłącznie chęć straszenia. Ostat­nio spo­ra ilość do tej pory państ­wowych insty­tucji, zachowu­je się jak pry­watne kon­do­minia opła­cane przez pro­du­cen­tów szczepi­onek, czyli kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne z City of Lon­don Cor­po­ra­tion.

Państ­wowe insty­tuc­je straszą społeczeńst­wo odrą w Rumu­nii, czy w Sudanie. Prob­lem pole­ga na tym, że w Polsce, prak­ty­cznie nie wiado­mo, co się dzieje w tym Sudanie, czy Etiopii. Praw­dopodob­nie tak jak w poprzed­nich przy­pad­kach lokalnych epi­demii polio w Syrii, czy na Ukrainie, tak i obec­nie w Sudanie doszło do epi­demii odry. Podob­no błąd popełnił lokalny dil­er, szczepiąc dzieci tą samą strzykawką.

Tylko w jednej okolicy zaszczepiono 300 osób i 15 spośród zaszczepionych zmarło. Jak podano, dzieci zmarły z powodu ciężkiej sepsy, lub toksyczności.

Po pier­wsze, pytanie: toksy­cznoś­ci czego? I po drugie, jeżeli ten lokalny dil­er nie potrafił rozpoz­nać sep­sy, to jak wpadł na pomysł z toksy­cznoś­cią wstrzyki­wanego preparatu? Musimy pamię­tać, że woj­na w Sudanie rozpoczęła się w 2013 roku. Z powodu wojny zginęły dziesiąt­ki tysię­cy ludzi, a mil­ion prze­sied­lono.

Jak podał NJT z 2 czer­w­ca, klęs­ka gło­du zagraża Sudanowi i brak w chwili obec­nej per­spek­tyw jej zażeg­na­nia. Jak widz­imy, o pod­bo­ju Afry­ki przez City of Lon­don Cor­po­ra­tions, pol­sko­języ­cz­na prasa niemiec­kich właś­ci­cieli, pod zarzą­dem amerykańskim do 2099 roku, nic nie wspom­i­na. Ale za to, jak widz­imy i słyszymy, nagon­ka na szczepi­enia prze­ci­wko odrze trwa w najlep­sze, dzię­ki wielkiemu zaan­gażowa­niu wszelkiej maś­ci dil­erów o tym piszą­cych w gadz­inówkach, oraz tych na stanowiskach państ­wowych oraz samorzą­dowych.

Strasze­nie odrą, w świ­etle opisów tej choro­by, zawartych w podręcznikach medy­cznych, wyda­je się być zaskaku­ją­cym obrazem niewiedzy tych dil­erów i urzęd­ników.

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Ps. Właśnie rząd szwedzki ogłosił, że przymus szczepień jest niekonstytucyjny. Ciekawe, co wymyślili ci Szwedzi? Przecież w Polsce twierdzi się, że to jest zgodne z konstytucją. Tylko czyją? Skoro w polskiej Konstytucji stoi jak byk, że ważniejsze są decyzje i prawa Unii.

 

CZY SZCZEPIENIA DZIECI POWINNY BYĆ OBOWIĄZKOWE?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *