Program wyborczy Stanisława Olsztyna. Ku prawdzie!

Pani E. J. — w facebookowym komentarzu, parę dni temu, zapytała czy ja obiecuję spełnić obietnice wyborcze? Odpowiedziałem bez chwili namysłu: oczywiście,  zapewniam, że spełnię obietnice wyborcze w 100 %! Pomimo, iż mój ewentualny wybór na radnego Sejmiku można rozpatrywać tylko w aspekcie cudu wyborczego, to i dzisiaj, po dużej porcji przemyśleń dotyczących mojego kandydowania, złożonego zapewnienia nie cofam!

Pani E. J. swoim pytaniem uch­wyciła sed­no pro­gramów wybor­czych wszys­t­kich kandy­datów w wyb­o­rach samorzą­dowych i nie tylko tych 🙂

Te napisane na ulotkach czy na stronach inter­ne­towych, mniej lub więcej gład­kie zda­nia, szum­nie zwane pro­gra­ma­mi wybor­czy­mi, to nic innego jak obiet­nice! Każdy z kandy­datów nie przed­staw­ia pro­gra­mu wybor­czego, a skła­da obiet­nice!

Kil­ka cytatów:

będę wal­czył z korupcją w Sejmikukandy­dat PIS, a co robił PIS w Sejmiku przez mija­jącą kadencję? ile doniesień skierował do proku­ratu­ry?

będę wal­czył ze społecznym wyk­lucze­niem osiedli popegeerows­kich, doprowadzę tramwaj do Pieczewato mis­tr­zost­wo świa­ta w obiecy­wa­niu, jeszcze tramwa­je w Olsz­tynie nie kur­su­ją, a on już obiecu­je, że rozbudu­je pow­sta­jącą lin­ię! 

zor­ga­nizu­ję duży fes­ti­w­al w Olsz­tynie (o igrzyskach dla pod­danych pamię­ta a o chlebie zapom­ni­ał?)

przyłączę Elbląg do wojew­ództ­wa pomorskiego, zlik­widu­ję Straż Miejską — itp, itd. Nor­mal­nie kon­cert życzeń!

Co tu się dzi­wić. Przykład idzie z góry. Pani Pre­mier w expose, też dała niezły kon­cert obiet­nic. Tylko że, na dru­gi dzień nawet członkowie PO mówili, iż wiele ze złożonych obiet­nic, zarysowanych pro­gramów Ewy Kopacz, moż­na roz­pa­try­wać jako bajkopis­arst­wo!

Dru­gi aspekt mojego pro­gra­mu wybor­czego, to jego odd­zi­ały­wanie na wybor­cę. Moim zdaniem, pro­gram wybor­czy kandy­da­ta nie ma żad­nego znaczenia w wyborze wybor­cy! Wybor­ca nie gło­su­je na pro­gram wybor­czy kandy­da­ta.

Wybor­ca, który idzie głosować nie czy­ta pro­gramów kandy­datów, bo wie, że to nie ma żad­nego znaczenia. Wybor­ca gło­su­je na osobę, którą “zna” i nie zmieni swo­jego wyboru wskutek przeczy­ta­nia pro­gra­mu innego kandy­da­ta.

Nie wierzy­cie? To zas­tanów­cie się przez chwilę nad swoi­mi wyb­o­ra­mi? Dla przykładu: proszę olsz­ty­ni­aków by przeanal­i­zowali swój wybór Prezy­den­ta Olsz­ty­na. Jestem pewien, że ci z Was, którzy pójdą głosować, dokon­ali wyboru już w momen­cie poz­na­nia listy kandy­datów.

Czy intere­sowała Was deba­ta prezy­denc­ka, która odbyła się bez udzi­ału dwóch fawory­tów wyborów? Nieobec­ni doskonale wiedzieli, że deba­ta nad pro­gramem niczego nie zmieni. Deba­ta zain­tere­sowała tylko orga­ni­za­torów, dzi­en­nikarzy i oso­by przeko­nane.

Mnie deba­ta upewniła, że prezen­tu­ją­cy się kandy­daci nie mają żad­nych szans na wybór. Dostaną tylko głosy tych, którzy i tak by na nich zagłosowali, nieza­leżnie od wyników tej debaty.

Trze­ci aspekt mojego pro­gra­mu wybor­czego, to rola rad­nego Sejmiku wojew­ództ­wa. Moim zdaniem, zasad­niczym zadaniem Sejmiku, określa­ją­cym także rangę rad­nego Sejmiku, jest podzi­ał dotacji z budże­tu wojew­ództ­wa.

To w Sejmiku jest kasa.

A gdzie jest kasa, tam jest i rzeczy­wista władza. Tam też możli­woś­ci korupcji. Pozostałe zada­nia Sejmiku — stanowie­nie prawa miejs­cowego, wyty­czanie kierunk­ów roz­wo­jusą ważne ale moim zdaniem, ich dobra real­iza­c­ja zależy bardziej od zatrud­nionych urzęd­ników, niż od rad­nych. A w nad­zorze, to ja mam duże doświad­cze­nie.

Przy­pom­i­nam także, że ja nie jestem ani naw­ied­zonym poli­tykiem, ani samorzą­dow­cem z mis­ją. Man­dat rad­nego trak­tu­ję jako stanowisko pra­cy. Rea­sumu­jąc: mój pro­gram wybor­czy jest krót­ki, treś­ci­wy i w pełni do zre­al­i­zowa­nia. Ja nie obiecu­ję, ja dzi­ałam!

Wyborco!

Zapew­ni­am,  że jeżeli stanie się cud i wskutek Two­jego gło­su dostanę pracę na stanowisku rad­nego Sejmiku wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego, to swo­je obow­iąz­ki będę wykony­wał z należytą staran­noś­cią i niezbęd­nym zaan­gażowaniem.

Nie będę — bez istot­nej przy­czyny — opuszczał posiedzeń Sejmiku.

Będę głosować z uwzględ­nie­niem Twoich potrzeb, a nie potrzeb jakiejkol­wiek repub­li­ki kole­siów, bo do takiej nie należę!

Będę dobrym gospo­darzem i rzetel­nym skarb­nikiem Twoich pieniędzy.

W stanowie­niu prawa miejs­cowego i wyty­cza­niu kierunk­ów roz­wo­ju wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego wyko­rzys­tam swo­je doty­chcza­sowe doświad­cze­nie.

Na bieżą­co, na www.kuprawdzie.pl - będę się przed Tobą rozliczał ze swo­jej pra­cy.

Mój program wyborczy zrealizuję w 100%! Tak mi dopomóż WSZECHMOGĄCY!

 

4 myśli na temat “Program wyborczy Stanisława Olsztyna. Ku prawdzie!

 • 25 października 2014 o 19:37
  Permalink

  Ja niczym nie ryzyku­ję bo znam Two­je doko­na­nia i zdol­ność do poświęceń. Więk­szość z Twoich sym­pa­tyków w trosce o swo­je miejsce pra­cy boi się jawnie poprzeć Two­je słuszne wpisy ale swo­je wiedzą i myślą poprawnie.

  Odpowiedz
  • 25 października 2014 o 19:52
   Permalink

   Dzięku­ję! Mam nadzieję, że w sądzie będzie wyrok taki, który pod­niesie na duchu nie tylko mnie! Szko­da, że wyrok z pewnoś­cią będzie po wyb­o­rach 🙁

   Odpowiedz
 • 25 października 2014 o 08:50
  Permalink

  Amen. Niczego więcej nie oczeku­ję od kandy­da­ta na którego odd­am swój głos Ja zaryzyku­ję bo wyczuwam pozy­ty­wną energię i cenię to że real­nie stą­pasz po zie­mi. Mam nadzieję ze takich jak ja jest więcej i mój krzyżyk nie pójdzie na marne. Potrze­bu­je­my zmi­an i moc­nej wiary że będzie lep­iej czy może nor­mal­niej

  Odpowiedz
  • 25 października 2014 o 09:58
   Permalink

   Dzięku­ję! Wybor­co, Twój krzyżyk w wyb­o­rach postaw­iony na kogokol­wiek nie idzie na marne! Udzi­ał w wyb­o­rach to świadect­wo, że jesteś świadomym swo­jej wartoś­ci oby­wa­telem. Nie odd­a­jesz decyzji w ręce mniejs­zoś­ci, która chodzi na wybo­ry a ją pow­ięk­sza­sz! Grat­u­lu­ję postawy… i do zwycięst­wa 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *