Szkodzą naszemu zdrowiu! NIE dla spalarni w TVP3 Olsztyn

TVP3 Olsztyn się odważyła! Wiekopomna chwila! Z protestu społeczników NIE dla spalarni z okazji sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zamieszczono relację. Padły 3 ważkie słowa: szkodzą naszemu zdrowiu!

25 kwiet­nia odby­wała się ses­ja Sejmiku Wojew­ództ­wa Warmińsko-Mazurskiego, która była poświę­cona w dużym stop­niu, ogól­nie pojęte­mu bez­pieczeńst­wu.

Z tej okazji, w Urzędzie Marsza­łkowskim pojaw­ili się przed­staw­iciele społeczeńst­wa, którzy chcieli rad­nym sejmiku zasyg­nal­i­zować — po raz kole­jny — prob­le­my z bez­pieczeńst­wem mieszkańców naszego wojew­ództ­wa.

Społeczni­cy od lat wal­czą o warun­ki środowiskowe, które nie powin­ny zagrażać nasze­mu zdrow­iu.

Sil­ną grupę protes­tu­ją­cych przysłały Korsze. Ich prob­lem to… huta ołow­iu. O tym mówił dla mnie, i dla TVP3 Olsz­tyn Hen­ryk Rech­in­bach.

Drugą grupę protes­tu­ją­cych, widocznych przede wszys­tkim ze wzglę­du na baner reklam­owy: NIE dla spalarni, stanow­ili przed­staw­iciele sto­warzyszenia Chrześ­ci­jańs­ka Wspól­no­ta Samorzą­dowa i wspier­a­ją­cy ich mieszkań­cy Olsz­ty­na i miejs­cowoś­ci, z bliskiego sąsiedzt­wa mającej pow­stać spalarni.

Przed rozpoczę­ciem sesji Jacek Pachuc­ki, złożył do Zarzą­du Wojew­ództ­wa pety­cję mieszkańców Olsz­ty­na, Kle­bar­ka, Ostrzesze­wa, prze­ci­wko budowie spalarni śmieci. Na sali obrad roz­postar­to baner:

NIE dla spalarni.

Jed­nak prowadzą­cy sesję zig­norował społeczników, i niko­go nie przy­witał. Był to duży afront w sto­sunku do tych zaan­gażowanych ludzi, zważy­wszy na fakt, że wśród nich był rad­ny gminy Pur­da Andrzej Cho­jnows­ki, znany dla rad­nych sejmiku, szczegól­nie tych z PSL.

To spraw­iło, że protest ChWS przeniósł się na kory­tarz. Tu zain­tere­sowanie protestem wykaza­ła TVP3 Olsz­tyn. Jacek Pachuc­ki powiedzi­ał o skutkach, jakie niesie ze sobą real­iza­c­ja w Olsz­tynie spalarni śmieci. Przeczy­tał także tekst złożonej pety­cji.

Obser­wu­jąc postawę dzi­en­nikar­ki TVP3 Olsz­tyn, byłem świę­cie przeko­nany, że telewiz­ja nie wyemi­tu­je nagranego mate­ri­ału. I tu nastąpiło miłe zaskocze­nie.

W Infor­ma­c­jach 25.04.2017 r., o godz. 21:30, nadano relację z protes­tu ChWS! Poświę­cono temu wydarze­niu całe 12 sekund.

Padły trzy słowa wygłos­zone przez Elż­bi­etę Kończyk: szkodzą nasze­mu zdrow­iu!

W myśl powiedzenia: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, piszę: brawo TVP3 Olsztyn za odwagę! Czy była ona potrzebna? Przecież wszyscy lokalni notable z PiS, są przeciwni budowie spalarni!

 

Zgadza­sz się na budowę spalarni śmieci w Olsz­tynie?
45  answers

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *