Wiesław Barański traktuje mieszkańców Pojezierza jak bezwolną masę ludzką!

Szanowni Państwo, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na praktyki stosowane w SM Pojezierze w Olsztynie, przez Prezesa tej spółdzielni, Pana Wiesława Barańskiego

W przed­dzień week­endu 1-ego listopa­da, rozpoczęły się nagle prace remon­towe w budynku SM Pojezierze przy uli­cy Świtezian­ki 1, oraz związane z tym utrud­nienia dla mieszkańców, takie jak brak wody bieżącej, lub niemożność sko­rzys­ta­nia z toale­ty w godz­i­nach od 7.30 do 14.30.

SM Pojezierze uprzedz­iła mieszkańców o koniecznoś­ci wyko­na­nia tych prac zdawkowym ogłosze­niem (bez daty), które pojaw­iło się na klatkach schodowych na początku roku 2018.

Od tamtego cza­su, mieszkań­cy nie otrzy­mali jakiejkol­wiek innej infor­ma­cji dopre­cy­zowu­jącej w jakim okre­sie te prace mają nastąpić.

Dopiero pis­mem z 8 listopa­da br. dowiedzi­ałam się o remon­cie przewidzianym w moim mieszka­niu od 26 listopa­da br.

Tuż przed 1 listopa­da, na parkingu przed budynkiem przy uli­cy Świtezian­ki 1 pojaw­iła się przenoś­na toale­ta toi-toi, przez­nac­zona praw­dopodob­nie dla ekipy remon­towej.

W budynku przy uli­cy Świtezian­ki 1 (tak jak i w wielu innych) mieszka­ją oso­by samotne, niesprawne, seniorzy.

Prezes Wiesław Barańs­ki nie udzielił jakiejkol­wiek infor­ma­cji czy pomo­cy dla tych osób, które mają we włas­nym zakre­sie, i na włas­ny koszt wyburzać ścian­ki zasła­ni­a­jące prze­wody wod­no-kanal­iza­cyjne. W niek­tórych przy­pad­kach chodzi o wyburze­nie położonych kafelków/glazury.

Oprócz tego aspek­tu, typowo tech­nicznego, Prezes Wiesław Barańs­ki nie poin­for­mował z wyprzedze­niem mieszkańców, w tym seniorów, gdzie i jak mają korzys­tać z toale­ty w cza­sie, gdy w ich lokalach brak jest wody bieżącej i nie moż­na korzys­tać z WC w godz­i­nach od 7.30 do 14.30.

Dziś rano, w roz­mowie tele­fon­icznej Zastęp­ca Preze­sa SM Pojezierze do spraw tech­nicznych, Pan Andrzej Mróz, poradz­ił mi, abym:

kupiła mamie nocnik.

Pan Mróz nie zdążył odpowiedzieć mi, co zro­bić ze starszą osobą niepełnosprawną, która wpa­da w ogromy stres wywołany cię­ciem rur stalowych i kuciem betonowych ścian, ponieważ odłożył słuchawkę.

6 listopa­da br. zaadresowałam pilne pis­mo do Preze­sa Barańskiego, na które do tej pory nie otrzy­małam odpowiedzi.

To mieszkań­cy SM Pojezierze są “pra­co­daw­cą” Pana Preze­sa Barańskiego i oczeku­ją należnego im sza­cunku i wycz­er­pu­jącej infor­ma­cji o mają­cych nastąpić remon­tach w ich lokalach, w więk­szoś­ci przy­pad­ków, lokalach włas­noś­ciowych.

Tym­cza­sem Prezes Wiesław Barańs­ki przy­biera postawę właś­ci­ciela zasobów SM Pojezierze i trak­tu­je mieszkańców tej spółdziel­ni jak bez­wol­ną masę ludzką, którą dowol­nie moż­na manip­u­lować.

Jest to skan­dal XXI-ego wieku ściśle związany z ist­nie­niem struk­tur spółdziel­czych z epo­ki komu­niz­mu, w których bard­zo dobrze mają się ich zarząd­cy.

Skan­dal jest tym więk­szy, że zarówno Pan Prezes Barańs­ki, jak i podlegli mu pra­cown­i­cy planu­jąc jakiekol­wiek remon­ty nie biorą zupełnie pod uwagę potrzeb seniorów i osób samot­nych, tak licznych w SM Pojezierze.

Mar­i­an­na Hołubows­ka

mieszkan­ka budynku przy ul. Świtezian­ki 1, członek SM Pojezierze.

2 myśli na temat “Wiesław Barański traktuje mieszkańców Pojezierza jak bezwolną masę ludzką!

 • 27 listopada 2018 o 08:55
  Permalink

  Stanisław­ie może napisałbyś coś sam o Pojezierzu bo jak dobrze przy­pom­i­nam to tam mieszkałeś tem­atów pewnie ci nie zabraknie?

  Odpowiedz
  • 27 listopada 2018 o 16:47
   Permalink

   Dzięku­ję! Tem­atów mi nie braku­je! Ewident­nie nie wyra­bi­am się z… cza­sem… ale spoko… wkrótce będą nowe i sen­sacyjne tem­aty 😉 Tem­at SM mają dobrze obcykany… inni to ja mogę tylko pub­likować. Poz­draw­iam

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *