Czy zdekomunizować Plac F. D. Roosevelta w Olsztynie?

Czy zdekomunizować Plac F. D. Roosevelta w Olsztynie? Takie pytanie było tematem kolejnej Debaty z Debatą, która toczyła się w olsztyńskiej Książnicy Polskiej 25 maja.

Piątą Debatę z Debatą znów poprowadz­ił Adam Socha, który z powodu wyjaz­du do Izraela nie był gospo­darzem poprzed­niej debaty, doty­czącej podatków.

Na wstępie Adam Socha wyjaśnił, skąd wziął się taki tem­at debaty, i o co — tak naprawdę — w tym sporze o nazwę placu w cen­trum Olsz­ty­na chodzi.

Adam Socha: Chci­ałbym, żebyśmy jeszcze raz prze­r­o­bili niezbęd­ną lekcję mądroś­ci poli­ty­cznej. Żyje­my znów w bard­zo niebez­piecznym cza­sie. Mimo, że twór­cy III RP na początku lat 90-tych, obiecy­wali nam, że żyje­my w najws­panial­szym, zło­tym okre­sie. Że mamy tylko przy­jaciół u naszych granic. Że takiej for­tuny państ­wo pol­skie jeszcze nie doświad­czyło. Ja wów­czas ze zgrozą słuchałem tych słów. Byłem świę­cie przeko­nany, że to jest tylko kwes­t­ia cza­su, kiedy znów nam, z które­jś strony, zacznie zagrażać niebez­pieczeńst­wo, i trze­ba naty­ch­mi­ast się przy­go­towywać, by nie spotkało nas to, co we wrześniu 39 roku, że państ­wo pol­skie rozle­ci­ało się jak glini­any gar­nek.

W tej chwili mamy znów bard­zo niebez­pieczny okres. Bard­zo niepoczy­tal­nego poli­ty­ka, przy­wód­cę Rosji. To państ­wo przy­go­towu­je w tym roku kole­jne, olbrzymie manewry wojskowe na Białorusi. Chci­ałbym prosić his­to­ryków o taką reflek­sję:

dlaczego my się kompletnie nie liczyliśmy przy podejmowaniu tych decyzji? Dlaczego Roosevelt taką decyzję podjął? Co decyduje o takich decyzjach, które ważą na losach milionów istnień ludzkich?

Na tak postaw­ione pyta­nia odpowiedzieli: Witold Gieszczyńs­ki, Walde­mar Bren­da i Bog­dan Bach­mu­ra. W swoich wypowiedzi­ach oce­nili postawę F. D. Roo­sevelta w sto­sunku do państ­wa pol­skiego, ale także dowiedzi­ałem się, jak Roo­sevelta oce­ni­a­ją Amerykanie.

F. D. Roo­sevelt pomi­mo, że był wybier­any na Prezy­den­ta 4-krot­nie, nawet w USA budzi kon­trow­er­sje. Z pewnoś­cią nie jest to postać jed­noz­nacznie pozy­ty­w­na.

Całe wypowiedzi do odsłucha­nia na załąc­zonym filmie. Po wypowiedzi­ach his­to­ryków, głos zabrali przed­staw­iciele społeczeńst­wa Olsz­ty­na, którzy już od kilku lat stara­ją się “zdeko­mu­ni­zować” plac w cen­trum Olsz­ty­na.

Wypowiadali się także rad­ni Rady Mias­ta Olsz­ty­na, i inni poli­ty­cy. Było ciekaw­ie, a cała deba­ta dosyć ostra. Czer­wony Olsz­tyn wcale nie chce odd­awać pola bez wal­ki 😉 CDN.

Czy zdekomunizować Plac F. D. Roosevelta w Olsztynie? Zapraszam Was do wyrażenia opinii w poniższej ankiecie:

JESTEŚ ZA ZMIANĄ NAZWY PLACU F. D. ROOSEVELTA?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *