Hiszpanka to mit!

O obniżeniu poziomu oświaty medycznej w Polsce, świadczą liczne wpisy na internetowych forach, podpierające się hiszpańska grypą z 1918 roku. Ciągłe przypominanie, rzekomej epidemii grypy, wynikłej faktycznie z powodu masowego szczepienia, jest potwierdzeniem opinii dr Goebbelsa: kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą!

Od wielu lat wmaw­ia się społeczeńst­wu, że w 1918–19 roku była epi­demia grypy, która pochłonęła około 20 mil­ionów ist­nień ludz­kich. Obec­nie trolle szczepi­onkowe dochodzą już do 100 mil­ionów ofi­ar. Im dalej od 1918 roku, tym więcej trupów. Tym­cza­sem raporty z tam­tych lat i biule­tyny medy­czne, są jed­noz­naczne. To wszys­tko były powikła­nia po bezmyśl­nie stosowanych szczepi­eni­ach w wojsku. Biuro Gen­er­al­nego Lekarza USA Armii poda­je dokładne dane.

Po szczepieniu na ospę i tyfus w armii w 1917 roku, wystąpił gwałtowny wzrost zgonów na zapalenie płuc i zapalnie mózgu.

W 1917 roku licz­ba zgonów wynosiła 15.54 na każde 1.000 zaszczepi­onych z powodu tyfusu. Taką rzeź przy­go­tował prze­mysł far­ma­ceu­ty­czny. Nikt kary nie poniósł. USA w cza­sie I Wojny Świa­towej zmo­bi­li­zowała ok. 5 mil­inów ludzi. Łat­wo obliczyć, ile tysię­cy młodych ludzi chorowało i zmarło.

Z rapor­tu Głównego Lekarza Armii we Francji: Po szczepi­e­niu prze­ci­wko tyfu­sowi wys­tępu­ją dolegli­woś­ci doprowadza­jące do zgonu z powodu par­al­iżu, niewydol­noś­ci ser­ca oraz zapale­nia płuc. Gen­er­al­nie opisy­wano dwie główne przy­czyny zgonów: zapale­nia płuc i ewident­ny par­al­iż — zapale­nie mózgu.

Zgony te były wielokrot­nie częst­sze, aniżeli zgony w grupie cywilów nieszczepi­onych. Zapale­nia płuc stanow­iły aż 32 % licz­by zgonów. Mówimy tu o młodych mężczyz­nach, zak­wal­i­fikowanych do służ­by wojskowej, czyli kat­e­go­ria zdrowia A. Zgony z powodu odry, stanow­iły kole­jne 30 % zgonów. Zapale­nia opon móz­gowych stanow­iło 10 % zgonów.

Zgony spowodowane przez służby medyczne w Armii USA, w okresie I wojny światowej stanowiły aż 72 % wszystkich zgonów. Odliczając wypadki, to działania wojenne stanowiły tylko kilkanaście procent zgonów. To była rzeź z chęci zysku przedstawicieli Armii, którzy dali się namówić, na stosowanie takich procedur.

Jak w owych cza­sach przy­go­towywano szczepi­on­ki? Bra­no łajno końskie i rozs­marowywano na brzuchu ciela­ka. Następ­nie naci­nano ten brzuch ok. 100 — 200 razy. Po tygod­niu zeskroby­wano ropę i sus­zono, a następ­nie wcier­a­no lub wstrzyki­wano w skórę prze­dramienia. Były takie klini­ki, które reklam­owały się, że szczepią świeżą ropą pros­to od zwierzę­cia. W łajnie końskim zna­j­dowały się bak­terie tęż­ca, kiły i wiele innych.

Te procedury testowania szczepionek istnieją w wojsku nadal. Przykładem jest epidemia sepsy w Armii Polskiej w 2007 roku. Zmarło 16 młodych ludzi szczepionych przed wyjazdem na Misje, zwane Pokojowymi.

Na stron­ie 236 ww. rapor­tu, pokazano różnice w częs­totli­woś­ci zgonów pomiędzy zaszczepi­ony­mi żołnierza­mi a cywil­a­mi nieszczepi­ony­mi. Zachorowa­nia z powodu odry wśród szczepi­onych żołnierzy, były 200 razy częst­sze, aniżeli wśród nieszczepi­onych cywilów. Zachorowa­nia na zapale­nie opon móz­gowych, były 15 razy częst­sze. Zachorowa­nia na zapale­nia płuc, były 12 razy częst­sze. Na szkar­latynę 10 razy częś­ciej chorowali szczepi­eni żołnierze, aniżeli nieszczepi­eni cywile. A dzisi­aj nadal namaw­ia się do szczepień prze­ci­wko odrze.

Żołnierze to okazy zdrowia, a cywile to te oso­by, które wojsko zdyskwal­i­fikowało z powodu ogól­nego stanu zdrowia. Dwie główne choro­by, na które chorowali żołnierze, to zapale­nie płuc i zapale­nie mózgu. Czyli to, co w 20 lat później w Insty­tu­cie Rock­e­fellera nazwano hisz­pańską grypą. Jed­nym z głównych pro­du­cen­tów szczepi­on­ki prze­ci­wko gryp­ie był właśnie Insty­tut Rock­e­fellera.

Podob­nie bard­zo wzras­tało u żołnierzy zachorowanie na gruźlicę i kiłę. W tam­tych cza­sach szczepi­on­ki były moc­no zanieczyszc­zone. Mikroskop elek­tronowy odkry­to dopiero po 30 lat­ach, co i tak nie zlik­wid­owało zanieczyszczeń. Przez następ­ne pół wieku, szczepi­ono dzieci szczepi­onką prze­ci­wko polio, skażoną rakotwór­czym wirusem SV-40. W USA zaszczepi­ono w ten sposób ok. 100 mil­ionów dzieci. W Polsce szczepi­ono do lat 80 tą szczepi­onką, pomi­mo posi­adanej wiedzy od 1960 roku, o obec­noś­ci tego rakotwór­czego wirusa.

dr n. med. Jerzy Jaśkowski

Ku Prawdzie: Dr Jerzy Jaśkowski powyższym tekstem udowadnia, że hiszpańska grypa to mit, który funkcjonuje w społeczeństwie na zasadzie, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Szczepionkowe trolle reprezentujące przemysł farmaceutyczny, straszą obywateli hiszpanką i 100 milionami jej ofiar, a faktycznie w tamtym okresie zmarło ok. 20 milionów ludzi —  przede wszystkim — ze względu na zastosowane w wojsku, masowe szczepienia przeciwko ospie i tyfusowi.

Z tek­stu dr Jerzego Jaśkowskiego ja wyciągam wniosek, że do treś­ci zawartych w Wikipedii, także trze­ba pod­chodz­ić z dużą dozą nieufnoś­ci. Przy­pom­i­nam mój tekst sprzed trzech lat: Moja pier­wsza przy­go­da z prawdą, była nauczką na całe życie. Odtąd hoł­du­ję zasadzie: czy­taj, oglą­daj jak najwięcej, ale zas­tanaw­iaj się czy to, co do Ciebie dociera, jest PRAWDĄ?!

 

mariusz-poplawski
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Niestety, tutaj Ciebie nie pocieszę! Don Kichot zawsze jest odosobniony 😉
andrzej-goralczyk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Jestem za! Tylko w jakiej dziedzinie? Medycyna? Pokojowa? A może literacka? 😆
miroslaw-sobanski
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Dr JJ także pisze o tym, że “hiszpańska grypa” wystąpiła u aliantów w armii amerykańskiej i francuskiej a o niemieckiej nie napisał, bo tam “epidemii” nie było 😕
mateusz-bartwicki
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! O proszę… odezwali się duchowi spadkobiercy dr Geobbelsa 😆  Jak to leciało? Żydzi do gazu? 😎
marcel-szamreta
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! I żeby nie zapomnieć o… stoczniowcach, też tak dla tradycji 😆
jacek-drozynski
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! No proszę… zanim oceni doktora… się przedstawia: “Jacek Drożyński Co za idiota”! Żeby wszyscy tak robili, to nie trzeba by było nikogo… izolować! Okazuje się, że Polska to już… wariatkowo 😆 😆

10 thoughts on “Hiszpanka to mit!

 • 2 października 2017 at 14:01
  Permalink

  Zdrowie kry­je się dziś tam, gdzie się go nie spodziewasz!… (cen­zu­ra — KP)

  Reply
 • 19 listopada 2016 at 17:28
  Permalink

  Szczepi­enia niosą straszne żni­wo, to praw­da. Ale takie samo, jeśli nie jeszcze gorsze niesie tru­ciz­na, którą doda­ją do prak­ty­cznie wszys­t­kich przetworów, ona jest nawet w wodzie w kranach a jej wielo­let­nie zaży­wanie zawsze kończy się śmier­cią. Ta tru­ciz­na to diwodor­ek tlenu.

  Reply
  • 19 listopada 2016 at 17:45
   Permalink

   Dzięku­ję! Zgadzam się z Tobą Julian­ie! A zgłosiłeś już swo­je odkrycie “diwodor­ek tlenu” do Akademii Nauk? Jeżeli miałeś na myśli “dwu­wodor­ek tlenu” to jesteś spóźniony o kil­ka lat i popeł­ni­asz pla­giat! To świad­czy o tym, że Tobie picie dwu­wodor­ku tlenu od urodzenia, uszkodz­iło w znacznym stop­niu szare komór­ki 😉 Radzę Ci nie pij więcej jego, bo skończysz — zan­im umrzesz — w Tworkach lub w Choroszczy… zależy gdzie masz bliżej 😉

   Reply
   • 19 listopada 2017 at 10:52
    Permalink

    W tym artykule są tylko kłamst­wa popa­trz­cie ze przekonu­ją ze powołaj się a rzekome artykuły naukowe ale w źródłach jest tylko Face­book Dzię­ki szczepi­eniom nie umarło mil­iony dzieci I jeśli nie będziecie szczepić swoich dzieci to naraża­cie ich życie a nie swo­je bo wy cwa­ni­a­cy jesteś­cie zaszczepi­eni Hipokryci

    Reply
    • 19 listopada 2017 at 11:10
     Permalink

     Dzięku­ję! Jak chcesz mery­to­rycznie podysku­tować z dr JJ to najpierw się przed­staw… hipokry­to! 😉 Nie zapom­nij napisać o swoich doko­na­ni­ach zawodowych w dziedzinie tru­cia i depop­u­lacji Nar­o­du pol­skiego!

     Reply
 • 19 listopada 2016 at 11:45
  Permalink

  No, no. Artykuł naukowy napisany na pod­staw­ie domysłów. Może jakieś źródła, bo w całym artykule nie doszukałam się ani jed­nego tytułu pra­cy naukowej, albo choć­by rapor­tu dzię­ki które­mu możn­a­by go znaleźć i odnieść do wpisu. Dopó­ki się to nie zna­jdzie, to uważam go za stek bzdur.

  Reply
  • 19 listopada 2016 at 14:20
   Permalink

   Dzięku­ję! Dla Ciebie “Pampi” tekst dr JJ to “stek bzdur”, który jed­nak dał Ci coś do myśle­nia 😉 Co do źródeł: poproszę JJ o podanie, gdzie moż­na znaleźć te raporty, z których czer­pał dane. Z tek­stu wyni­ka, że są one opub­likowane w formie książkowej cytu­ję “Na stron­ie 236 ww. rapor­tu” ale może są też dostęp­ne w internecie. Jak tylko otrzy­mam odpowiedź od JJ, to ją tutaj zamieszczę. Zapraszam do śledzenia tek­stów dr JJ i ich komen­towa­nia. Dr JJ obiecał mi, że odpowie na każde sen­sowne pytanie!!!

   Reply
  • 20 listopada 2016 at 02:15
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż… to tylko mem 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *