Krajobraz kulturowy Warmii — prof. Janusz Hochleitner

Od blisko już 20 lat żyję na Warmii, a tak naprawdę dotychczas krajobraz kulturowy tej krainy mnie nie intrygował. Byłem przekonany, że otacza mnie przede wszystkim… przyroda! Po pogadance prof. Janusza Hochleitnera w ramach Rozmowy o Ojczyźnie już wiem, że to co widzę, to w ponad 90% krajobraz ukształtowany ręką człowieka — krajobraz kulturowy!

Janusz Hochleit­ner kra­jo­braz kul­tur­owy Warmii ma w… małym paluszku 😉 Przy­toczę tylko kil­ka tytułów jego samodziel­nych pub­likacji lub rozdzi­ałów w mono­grafi­ach:

  • Warmińskie łosiery. Studi­um lokalnego piel­grzy­mowa­nia;
  • Przykład­owa rewital­iza­c­ja charak­terysty­cznych dla kra­jo­brazu obiek­tów małej architek­tu­ry przy uwzględ­nie­niu ich typo­log­icznej różnorod­noś­ci oraz charak­terysty­cznych uszkodzeń środowiskowych: studi­um his­to­ryczne dla 28 kapliczek zak­wal­i­fikowanych do pro­gra­mu z tery­to­ri­um gmin Kol­no, Bisku­piec, Świąt­ki, Jonkowo, Bar­czewo, Dobre Mias­to, Dywity i Staw­igu­da;
  • Bło­gosław­iona Doro­ta z Mątów Wiel­kich a śred­niowieczny kult eucharysty­czny na Warmii; Kanał Elbląs­ki – zabytek tech­ni­ki wpisany w dziedz­ict­wo przy­rod­nicze i kul­tur­owe; 
  • Wybrane postawy religi­jne piel­grzymów w Gietrzwałdzie i Glo­towie u schyłku XIX wieku; 
  • Dzwon­ki w ludowych obiek­tach kul­tu religi­jnego na Warmii; 
  • Świę­ty Gaj – miejsce męczeńst­wa św. Woj­ciecha.

Warmia to miłość Janusza Hochleit­nera od drugiego roku studiów. His­to­ryk przemierzył Świętą Warmię row­erem wzdłuż i wsz­erz — co najm­niej — dwukrot­nie. Udoku­men­tował chy­ba wszys­tkie ele­men­ty kra­jo­brazu kul­tur­owego tej krainy, te które go zain­tere­sowały. Swo­ją wiedzą i spostrzeże­ni­a­mi chęt­nie się dzieli ze słuchacza­mi.

Mnie najbardziej do gustu przypadła uwaga profesora o Gietrzwałdzie. Gietrzwałd to fantastyczna przestrzeń! Tylko ludzie tacy jacyś… niewydarzeni — to moja konstatacja — niedaleko odbiegająca od tego, co powiedział Janusz Hochleitner. Zapraszam do obejrzenia 40 minutowego skrótu z profesorskiej pogadanki.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *