Nieprosta prosta sprawa?!

Wygląda na to, że sprawa szubienic ciągle jeszcze trwa. Zatacza kolejny krąg i z Prokuratury Krajowej ponownie trafia do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Z jed­nej strony to dobrze. Ale ileż moż­na ciągnąć jed­ną prostą sprawę? To już praw­ie cztery lata! Tak to jest, że niek­tórzy potrafią skom­p­likować najprost­szą sprawę.

A sprawa jest pros­ta i taka powin­na być również dla Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci. Trze­ba ją wresz­cie rozwikłać! Komu­niś­ci byli tacy spry­t­ni, że w 1993 roku — już w wol­nej Polsce — przed­miot przestępst­wa (art. 256. Kk), Pom­nik Wdz­ięcznoś­ci Armii Czer­wonej — total­i­tarnej for­ma­cji – wpisali do Rejestru zabytków.

Byli jed­nak spry­t­ni… niewystar­cza­ją­co, bo wpisali go pod fałszy­wą nazwą: Pom­nik Wyz­wole­nia Zie­mi Warmińsko-Mazurskiej.

Mam nadzieję, że ter­az pode­jś­cie Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci będzie właś­ci­we, czego od niego się domagam. To wyraz­iłem we wniosku do PK.

Wniosek

Szanow­na Pani Proku­ra­tor Anna Kolińs­ka-Śnieg — proszę nie zaj­mować się, za przykła­dem Proku­ratu­ry Rejonowej, moją skrom­ną osobą („uprawniony – nieuprawniony”, „właś­ci­ciel – nie właś­ci­ciel zabytku”), lecz istotą sprawy – przed­mio­ta­mi przestępst­wa: sym­bol­em total­i­tarnym i fałszy­wym doku­mentem.

Znikną wtedy tem­aty poboczne i nieis­totne staną się „niepraw­idłowoś­ci” w sze­roko poję­tym Wymi­arze Spraw­iedli­woś­ci i innych insty­tuc­jach (MKiDN, Urzędzie Mias­ta Olsz­ty­na), związane z tą sprawą.

Wobec powyższego, mając nie tylko wiary­god­ną, ale i udoku­men­towaną wiedzę, już nie zaw­iadami­am, ale wspar­ty pon­ad 2 tysią­ca­mi pod­pisów mieszkańców Olsz­ty­na (złożone w MKiDN), żądam zaję­cia się sprawą z urzę­du i unieważnienia oraz wyco­fa­nia z obiegu urzę­dowego fałszy­wego doku­men­tu, jakim jest:

Decyzja L.dz.PSOZ/IZR.5330–12/93), z dn. 19.05.1993 r.

w spraw­ie wpisa­nia Pom­ni­ka Wdz­ięcznoś­ci Armii Czer­wonej – przed­mio­tu przestępst­wa – sym­bolu total­i­tarnego – czer­wonego ścier­wa – relik­tu obcego, wielce nam nieprzy­jaznego, państ­wa – pop­u­larnie zwanego przez mieszkańców Olsz­ty­na szu­bi­eni­ca­mi – do Rejestru zabytków, poz. B-139/93 pod fałszy­wą nazwą Pom­nik Wyz­wole­nia Zie­mi Warmińsko-Mazurskiej.

Proszę o wys­tąpi­e­nie o to z wnioskiem do Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego, który jest uprawniony do wyre­je­strowa­nia tego zabytku.

Z poważaniem Antoni Górs­ki

Ku Prawdzie: Nieprosta prosta sprawa? Zgodnie z tym co powiedział 7 października C. J. Małkowski to sprawa szubienic jest prosta! Głosujcie na C. J. Małkowskiego, a szubienice wkrótce znikną z centrum Olsztyna! To będzie kapitalne… były komuch zlikwiduje komunistyczny relikt!  😆

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *