Poszukiwany sprawca napadu na bank w Olsztynie!

Policjanci kryminalni z Olsztyna poszukują mężczyzny, który napadł na pracownika banku i grożąc przedmiotem przypominającym broń ukradł znaczną sumę pieniędzy. Po zdarzeniu sprawca oddalił się w nieznanym kierunku. Policja publikuje wizerunek sprawcy z chwili dokonania przestępstwa. Osoby, które rozpoznają mężczyznę proszone są o jak najszybszy kontakt z policją.

Dzisi­aj po godzinie 16:00 w Olsz­tynie na osied­lu Jaroty, doszło do napadu na jed­ną z placówek bankowych. Niez­nany mężczyz­na w wieku od 35–40 lat, wtargnął do pomieszczenia banku i grożąc pra­cown­ikowi przed­miotem przy­pom­i­na­ją­cym broń, ukradł znaczną sumę pieniędzy. Po całym zdarze­niu spraw­ca wyszedł i odd­al­ił się w niez­nanym kierunku. Do chwili obec­nej trwa­ją jego poszuki­wa­nia. Na szczęś­cie pod­czas napadu rabunkowego nikt nie ucier­pi­ał.

W chwili obec­nej trwa­ją inten­sy­wne czyn­noś­ci wykry­w­cze, mające na celu jak najszyb­sze dotar­cie do spraw­cy napadu. Polic­jan­ci pod nad­zorem proku­ra­to­ra przeprowadza­ją oględziny miejs­ca zdarzenia, zabez­piecza­ją śla­dy krymi­nal­isty­czne oraz przesłuchu­ją pra­cown­ików i świad­ków przestępst­wa.

Polic­jan­ci z zabez­piec­zonych nagrań z mon­i­toringu pub­liku­ją wiz­erunek spraw­cy. Oso­by, które rozpoz­na­ją mężczyznę pros­zone są o kon­takt z polic­jan­ta­mi Wydzi­ału Krymi­nal­nego oso­biś­cie przy ul. Par­tyzan­tów 23 lub pod nr tele­fonu 089 522 38 32, lub 997, 112. Moż­na także wysłać maila: rafal.prokopczyk@olsztyn.ol.policja.gov.pl

Tekst: Rzecznik Pra­sowy KMP Olsz­tyn

Poszukiwany sprawca napadu na bank! Zdjęcia z monitoringu. Autentyczne! Rozpoznajesz? Dzwoń! Policja zapewnia anonimowość.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *