Terytorialsi zainaugurowali szkolenie i podsumowali 2018 rok

Ponad 1500 żołnierzy Obrony Terytorialnej złożyło w tym roku przysięgę w województwie warmińsko-mazurskim. Miniony rok był dla Terytorialsów z Warmii i Mazur rokiem intensywnych szkoleń, przysiąg i nowych przedsięwzięć.

Na pewno nie był to rok łatwy i towarzyszyło mu wiele wyzwań. Plany, które założyliśmy sobie w zakresie rozwoju, budowy systemu szkolenia i naboru, udało się zrealizować. Dzięki ciężkiej pracy osiągnęliśmy cel i mamy w szeregach 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej ponad tysiąc pięciuset Terytorialsów z Warmii i Mazur. – podkreśla płk Mirosław Bryś, dowódca 4W-MBOT.

W sum­ie, w min­ionym roku odbyło się sie­dem przysiąg wojskowych, które były zwieńcze­niem szkoleń pod­sta­wowych tzw. „szes­nastek”.

Na tere­nie Warmii i Mazur odbyło się pięć szkoleń wyrów­naw­czych dla ochot­ników, którzy ponown­ie przyjęli kartę powoła­nia i wró­cili do służ­by wojskowej jako żołnierze Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Żołnierze brali udzi­ał w dodatkowych szkole­ni­ach m.in. w zakre­sie ratown­ict­wa wod­nego. Dużym sprawdzianem dla warmińsko-mazurskiej bry­gady był udzi­ał w ćwiczeni­ach Anakon­da-18, które były źródłem zdoby­wa­nia doświad­czeń, ale przede wszys­tkim, pier­wszym sprawdzianem współpra­cy z wojska­mi oper­a­cyjny­mi i z inny­mi służba­mi.

Pon­ad 800 żołnierzy Obrony Tery­to­ri­al­nej szkoliło się w ten week­end na tere­nie wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego. Prowad­zone szkole­nia rota­cyjne zain­au­gurowały kole­jny rok funkcjonowa­nia 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Pod­czas inau­gu­racji roku, 12 sty­cz­nia br., został zaprezen­towany sztan­dar 3 Wileńskiej Bry­gady Armii Kra­jowej.

Jako brygada dostąpiliśmy zaszczytu — z rąk tych, którzy ofiarowali Polsce swoją młodość i walczyli z myślą o lepszej przyszłości — otrzymaliśmy sztandar 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To dla nas zaszczyt i honor. Jesteśmy wdzięczni i obiecujemy, że z dumą będziemy dbać o sztandar brygady, której tradycje dziedziczymy. – dodaje dowódca 4W-MBOT.

Obec­nie, Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim liczą pon­ad 1.700 żołnierzy i cały czas pow­ięk­sza­ją swo­je szere­gi. Śred­nia wieku Tery­to­ri­al­sów wynosi około 30 lat. Kobi­ety stanow­ią 14 % stanu bry­gady.

Przeprowad­zone anal­izy pokazu­ją, że Tery­to­ri­al­si z Warmii i Mazur są ludź­mi młody­mi, 43 % żołnierzy jest w wieku 25 lat oraz mniej, a blisko 30 % jest w wieku od 25 do 35 lat.

Praw­ie 30% Tery­to­ri­al­sów posi­a­da wyk­sz­tałce­nie wyższe, a pon­ad 40% wyk­sz­tałce­nie śred­nie. Blisko 10 % żołnierzy to stu­den­ci, a praw­ie 60 % posi­a­da stałe zatrud­nie­nie. Pon­ad 3 % prowadzi włas­ną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą.

Moni­ka Jabłońs­ka-Bud­er — Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *