Wyrok jest pod zamówienie!

18 czerwca 2018 r. — tuż po publikacji wyroku w sprawie Ewy Śniarowskiej, uznanej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, za winną naruszenia nietykalności osobistej trzech policjantów z KPP w Lidzbarku Warmińskim, firmowe pytanie zadałem Bogusławowi Owoc.

Bogusław­ie, jaka jest Two­ja praw­da o wyroku, który przed chwilą usłyszeliśmy, tutaj w Sądzie Rejonowym?

Bogusław Owoc — skrót KP:

Trady­cji stało się zadość! Pani sędzia nie przeczy­tała akt, albo nie potrafi czy­tać ze zrozu­mie­niem. 

W rzec­zonej spraw­ie, gdzie rzeko­mo doszło do pobi­cia przez kilku­nas­to­let­nią dziew­czynę trzech polic­jan­tów, nie było do czynienia z żad­ną inter­wencją policji. 

Każdy, kto przeczy­ta akta, wie, że to była planowana napaść. Nie znam przy­pad­ku, żeby oskarżeni przyz­nali się do rzeczy, których nie popełnili.

Tutaj była ewidentna prowokacja policji.

Żeby do takich wniosków dojść, to trze­ba czy­tać akta ze zrozu­mie­niem, a to przekracza możli­woś­ci intelek­tu­alne sędz­iów Sądu Rejonowego w Olsz­tynie.

Wyrok jest pod zamówie­nie. Pani sędzia musi­ała skazać osobę, która pobiła polic­jan­tów!

Ja cały czas twierdzę: nie ma pod­staw, tylko ktoś nie w pełni sprawny umysłowo — intelek­tu­al­nie,  może twierdz­ić, że doszło pod­czas tego napadu, do inter­wencji policji! 

Dopóki nie będzie opcji zerowej, te typy w dalszym ciągu będą się pastwić nad Narodem polskim!  Wyrok jest pod  zamówienie — Bogusław Owoc.

3 myśli na temat “Wyrok jest pod zamówienie!

 • 29 czerwca 2018 o 05:23
  Permalink

  Olsz­tyńs­ki wymi­ar niespraw­iedli­woś­ci w natar­ciu, pokazał, że z człowiekiem moż­na zro­bić wszys­tko! Z niewin­nego zro­bić win­nego, z win­nego zro­bić niewin­nego!

  Recep­tą na sukces, jest należe­nie do kasty wybrańców (czy­taj ELYTY) lub posi­adanie środ­ków płat­niczych w nad­miernej iloś­ci, który­mi moż­na podzielić się z wybrań­ca­mi w mundurach i togach (oni spreparu­ją dowody, nie wezmą pod uwagę oczy­wistych fak­tów, stwierdzą, że świadek, który twierdzi, że widzi­ał zadawanie cio­su z odległoś­ci pół kilo­me­tra to świadek wiary­god­ny).

  Dopó­ki, to bydło, nie będzie ponosiło odpowiedzial­noś­ci za krzy­wdy, które wyrządza ludziom, dopó­ty będzie jak było i jak jest! I chcę tu powiedzieć, że ta ban­da bandytów nie ma nalep­ki PO, PSL czy PiS, ich łączy co innego!

  Mam nadzieję, że Pani Ewa Śniarows­ka złoży apelację, oczy­wiś­cie już ter­az wiem, że prze­gra, ale wtedy zostanie skar­ga do TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA, trze­ba z taki­mi bandy­ta­mi wal­czyć do koń­ca!

  Wszys­tkim, którzy to przeczy­ta­ją chcę powiedzieć, że według mnie w Olsz­tynie, w sądach, nie moż­na liczyć na spraw­iedli­wość (to wybi­j­cie sobie z głowy), powiem więcej nie moż­na liczyć nawet na ucz­ci­wy wyrok!

  Przy tej okazji chcę bard­zo serdecznie pozdrow­ić Panią Annę Szczepańską, cały czas Panią wspom­i­nam!!!

  Andrzej Adamow­icz

  Odpowiedz
  • 29 czerwca 2018 o 16:17
   Permalink

   Dzięku­ję! Sto­warzyszenia T-OPÓR nie ma… ale wal­czymy! Jak każdy potrafi! A A. Szczepańską też miło wspom­i­nam, nazwała mnie skazanym, choć nigdy nie byłem — jeszcze — skazany! 😉

   Odpowiedz
 • 29 czerwca 2018 o 00:47
  Permalink

  BOGUSŁAWIE!

  Święte słowa. Tylko opc­ja zerowa i lik­widac­ja kom­pro­mi­tacji Nar­o­du Pol­skiego — przestępców, opraw­ców w togach.

  Pięćdziesiąt orzeczeń sądowych i proku­ra­tors­kich, złożonych przez Kukiz’15 po Kon­fer­encji w sejmie 28.05.17 r. — którą miałam okazję współor­ga­ni­zować — “leżaku­je” u P. Min. Z. Zio­bro. Powoli wraca­ją do roz­pa­trzenia — do opraw­ców.

  Dlaczego taka hańbią­ca nas sytu­ac­ja? Bo obcy prze­jęli sądy. Prawdzi­wy Polak patri­o­ta, nigdy nie spro­fanował­by godła Pol­s­ki w SN i za nasze pieniądze nie wstaw­ił “zielonych kuraków”.

  Hań­ba i wstyd.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *