Droga krzywdy w Piotraszewie! Andrzej Adamowicz

25 listopa­da 2017 r. express.olsztyn.pl opub­likował artykuł Bez­pieczniej i ład­niej w Pio­traszewie. Redakc­ja prezen­tu­je osiąg­nię­cia Starost­wa Powia­towego w Olsz­tynie oraz Urzę­du Mias­ta w

Read more