Poziom sanitarny urzędników: rozmazać g… na d…!

Ostat­nio widz­imy i słyszymy wzmoże­nie dzi­ałal­noś­ci Państ­wowego Zakładu Higieny — Nar­o­dowego Insty­tu­tu Zdrowia Pub­licznego, w dziedzinie niewiele mającej wspól­nego ze stanem san­i­tarnym,

Read more

Chemtrails — trwałe smugi — dowód na trucie Narodów!

Otrzy­małem kole­jne pis­mo świad­czące o zupełnym braku wiedzy mery­to­rycznej oso­by pias­tu­jącej stanowisko z-cy Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Ochrony Powi­etrza i Kli­matu —

Read more