Co zrobiłeś dla Starówki w ciągu ostatnich czterech lat?

14 września 2018 r. — Pierwsze pytanie skierowane do kandydatów na Prezydenta Olsztyna, podczas publicznej debaty na Starym Mieście brzmiało: co zrobiłeś dla olsztyńskiej Starówki w ciągu ostatnich czterech lat?

Piotr Grzy­mow­icz:

Na sze­roko rozu­mi­aną kul­turę wydal­iśmy z budże­tu mias­ta przeszło mil­ion sześćdziesiąt tysię­cy zło­tych.

Jeśli chodzi o dzi­ałal­ność związaną z przek­sz­tałce­niem przestrzeni pub­licznej, to w tym cza­sie przy­go­towal­iśmy pro­jek­ty, wsparte dotacją uni­jną, które zmieniły nasze Śród­mieś­cie.

To jest przede wszys­tkim budowa nowego Parku Cen­tral­nego, rewital­iza­c­ja Parku Podzam­cze, uczytel­nie­nie relik­tów, budowa plan­tów, park­ing na uli­cy Warsza­wskiej… 

Czesław Jerzy Małkows­ki:

Z prawdzi­wą przy­jem­noś­cią wys­tępu­ję na Starów­ce, bo to moje ukochane miejsc. To jest serce mias­ta, które powin­no tęt­nić cały czas.

Rozpocząłem remont Amfiteatru. Zakońc­zony został… fatal­nie, z ogrodzeni­a­mi, które przy­pom­i­na­ją bardziej miejsce przy­chówku zwierząt niż dla ludzi.

Chci­ałbym żeby Stare Mias­to było piękne. Zro­bię wszys­tko żeby Stare Mias­to wró­ciło do życia. Żeby lokali przy­by­wało, nie uby­wało. Żeby ludzi cią­gle było pełno…

Krzysztof Kacprzy­c­ki:

Nawet jeden rad­ny jak się dobrze uprze i uważa, że to co robi dla mieszkańców i dla tego mias­ta, warte jest tego uporu, to się uda zro­bić.

I może­my tutaj mówić o kilku rzeczach drob­nych, a może i trochę więk­szych. Po pier­wsze: ron­dela…

Michał Wyp­ij:

Robiłem, co mogłem i na ile miałem możli­woś­ci w tych sek­torach, za które odpowiadałem. Jeżeli mogłem zdobyć dofi­nan­sowanie dla Szpi­ta­la Klin­icznego to… to zro­biłem. 

Stare Mias­to to nie są statysty­ki, to są ludzie. Moim zadaniem jest żeby spowodować, że ludzie wrócą na nasze Stare Mias­to…

Andrzej Maciejew­s­ki:

Tak się skła­da, że ja swo­je życie w Olsz­tynie rozpocząłem 30 lat temu… 30 lat temu słysza­łem to samo, co słyszę dzisi­aj. Toale­ty… brak. Parkin­gi… brak. Kwes­t­ia elewacji, wyglą­du… widz­imy. Starówka umiera. Mówimy o tem­at­ach dyżurnych…

Zro­biłem wszys­tko aby maksy­mal­nie pro­mować — jako poseł — i zapraszać moich goś­ci z kra­ju i zagrani­cy — właśnie na Stare Mias­to do Olsz­ty­na…

Co zrobiłeś dla Starówki w ciągu ostatnich 4 lat? Oceniając dokonania poszczególnych kandydatów, to muszę stwierdzić, że najwięcej dla olsztyńskiej Starówki w ciągu ostatnich 4 lat zrobił Piotr Grzymowicz. Ale obecnie urzędującego Prezydenta należy oceniać przede wszystkim poprzez pryzmat tego, co powinien zrobić, a nie zrobił! I tu kontrkandydaci mieli duże pole do popisu 😉  Całe wypowiedzi na załączonym filmie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *