Koleżanki i Koledzy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji!

Pracując przez 14 lat w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, cały czas należałem do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Dlaczego? Wierzyłem, że to właśnie związek zawodowy jest w stanie obronić pracownika przed bezprawnym zwolnieniem z pracy.

Nai­wny? Nie! Bo to pod­sta­wowy obow­iązek każdego związku zawodowego. Bronić krzy­wd­zonego pra­cown­i­ka do… koń­ca! Wbrew wszelkim prze­ci­wnoś­ciom. Na zasadzie: dzisi­aj on, ale jutro mogę być ja następ­nym do zwol­nienia!

Postawa mojego Związku — cen­trali i warmińsko-mazurskiego odd­zi­ału — warta jest szczegółowego opisa­nia. Ku potom­noś­ci, ale przede wszys­tkim dla wiado­moś­ci tych pra­cown­ików policji, którzy nadal są członka­mi NSZZ.

Chcąc zebrać mate­ri­ały, doku­men­ty do artykułu, 9 listopa­da 2017 roku — jako dzi­en­nikarz — wysłałem e-pocztą następu­jącą wiado­mość:

Koleżanki i Koledzy, 

na kan­wie włas­nego losu, przy­go­towu­ję pub­likację o losach syg­nal­istów w Policji i roli związków zawodowych w ich obronie. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następu­jące pyta­nia: 

 1. czy Związek otrzy­mał odpowiedź na 2 pyta­nia zadane Pra­co­daw­cy w piśmie z 4 mar­ca 2014 r.? Jeżeli TAK — to proszę o skan tej odpowiedzi; 
 2. czy Związek otrzy­mał odpowiedź na pis­mo z 7 mar­ca 2014 r. Ks-2147/14? Jeżeli TAK — to proszę o skan pis­ma; 
 3. jeżeli na pytanie 2-gie odpowiedź brz­mi NIE to proszę o infor­ma­cję: jakie kro­ki pod­jął Związek w celu zaprzes­ta­nia łama­nia prawa przez Pra­co­daw­cę?; 
 4. czy Związek wys­tępował i otrzy­mał zwrot kwoty przez­nac­zonej na moją obronę w pro­ce­sie z oskarże­nia pry­wat­nego Zastęp­cy Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji Adama Kalla? Jeżeli NIE — to proszę o infor­ma­cję o jaką kwotę chodzi, i jeżeli otrzy­mam doku­ment potwierdza­ją­cy wydatek, mogę zwró­cić się do Sądu o zwrot tej kwoty; 
 5. czy w okre­sie od 1 mar­ca 2014 r. do dzisi­aj, którykol­wiek z pra­cown­ików gar­ni­zonu warmińsko-mazurskiego zwracał się do Związku o pomoc jako syg­nal­ista? 

Proszę o odpowiedź tylko e-pocztą. 

Dzisi­aj mija dru­gi miesiąc i… cisza! Zero reakcji! A prze­cież Pra­wo pra­sowe obow­iązu­je także związ­ki zawodowe. No cóż… widocznie łamanie prawa jest już rzeczą tak nor­mal­ną w KWP w Olsz­tynie, że nawet Michał Borkows­ki — Prze­wod­niczą­cy Zarzą­du Wojew­ódzkiego NSZZ PP — nie zawraca nim sobie głowy.

A może poszedł w śla­dy Sła­womi­ra Koniuszy z NSZZ Polic­jan­tów, który z zasady nie reagu­je na pyta­nia tych, którzy nie płacą składek?

Tu proszę służby specjalne, a przede wszystkim Ciebie Tomku, o stosowną reakcję i przekazanie tej wiadomości dla… kierownictwa wyższego stopnia. Może dobra zmiana coś zmieni 😉 Ja jeszcze poczekam…

 

 

6 thoughts on “Koleżanki i Koledzy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji!

 • 19 stycznia 2018 at 09:50
  Permalink

  Sta­siu powtórzę poraz kole­jny i na pewno nie ostat­ni. Napisz jaką naprawdę Two­ja praw­da. Prze­cież wszyscy pow­tarzam wszyscy w KWP wiedzą, że nie możesz przeżyć, iż konkurs wygrał nie­ja­ki pan M. To od tego momen­tu stałeś się wielkim “syg­nal­istą”. A o związkach zawodowych to sobie przy­pom­ni­ałeś kiedy Kall z popar­ciem Rzes­zowskiego dobrał się Ci do dupy.
  Ps. Nie wiem kogo miałeś na myśli pisząc o jakimś “naczel­niku-komen­dan­cie. Ja jeszcze nie jestem na emery­turze i się na nią nie wybier­am.
  Poz­draw­iam

  Reply
  • 19 stycznia 2018 at 17:30
   Permalink

   Dzięku­ję! Jeżeli Ty nie jesteś tym “Endr­ju”, z którym “dysku­towałem” już jak­iś czas temu… to sor­ry za uwa­gi, co do… emery­tu­ry. Nato­mi­ast co do mojej pra­cy, i moich motywacji, to nic nie zmieni­am 🙂 Wyjaśniłem wszys­tko… dowody na moją prawdę są już na blogu… wystar­czy poczy­tać. Nie zamierzam tracić cza­su na udowad­ni­an­ie, że nie jestem wiel­błą­dem!
   Zapraszam do dal­szego śledzenia blogu… będą jeszcze wpisy odnoszące się do mojej pra­cy w KWP, związków zawodowych, komen­dan­tów byłych i obec­nych… jeszcze sprawy się nie zakończyły… 😉

   Reply
 • 16 stycznia 2018 at 17:59
  Permalink

  czy­tam tego blo­ga i coraz bardziej dochodzę do wniosku, że Tobie Sta­siu już tylko lekarz ortope­da może pomóc, bo na tego od głowy to jest za późno.

  Reply
  • 16 stycznia 2018 at 18:53
   Permalink

   Dzięku­ję! Ooooo Endr­ju… odezwałeś się?! To podaj adres tego ortope­dy, z którego usług korzys­tałeś… może się przy­da, jak uszkodzę nogę pod­czas gani­a­nia za balonem na orliku 😉 A tak poważnie… co Cię zaskaku­je? Że jeszcze wal­czę? Że żyję? Że dręczę sum­ienia takich ja Ty… funkcjonar­iuszy? A czy­tać… nie musisz… tak jak pomóc nie musi­ałeś… i nie pomogłeś!

   Reply
   • 17 stycznia 2018 at 07:25
    Permalink

    I taka to z Tobą polemi­ka. Nie ma Kalla to trze­ba sobie kogoś innego obrać na cel. Jak ktoś ma inne zdanie niż Two­je to jest be. A odnosząc się do Two­jej odpowiedzi to chci­ałbym zauważyć, że Twój “syg­nal­izm” był spowodowany tylko i wyłącznie rozżale­niem za prze­grany konkurs na intratne stanowisko w KWP. W ten sposób chci­ałeś pomóc, ale tylko sobie. Swo­ją drogą jestem ciekaw czy byłbyś syg­nal­istą gdy­byś ten konkurs wygrał? To pytanie reto­ryczne.

    Reply
    • 17 stycznia 2018 at 15:37
     Permalink

     Dzięku­ję! Nie przy­puszcza­łem, że demenc­ja star­cza dopa­da funkcjonar­iuszy na emery­turze tak szy­bko 😉 Dokład­nie na te same Two­je insynu­acje już odpowiadałem… jak masz czas… to poszukaj. Ter­az dodam tylko… szko­da polemi­ki jeżeli Ty — były naczel­nik i komen­dant — uważasz, że w KWP w Olsz­tynie odbył się — kiedykol­wiek i jakikol­wiek — “konkurs” na stanowisko zastęp­cy komen­dan­ta ds. logisty­ki 😉

     Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *