Prezes Jerzy Okulicz się pyta Stanisława Olsztyna — kandydata na radnego

Wybo­ry samorzą­dowe już niedłu­go. Za niecałe dwa tygod­nie mieszkań­cy Olsz­ty­na zde­cy­du­ją, który z kandy­datów otrzy­ma od nich man­dat rad­nego Rady

Czytaj dalej

Ład przestrzenny miasta — Debata kandydatów na radnych

21 wrześ­nia w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej odbyła się kole­j­na deba­ta kandy­datów na rad­nych Rady Mias­ta Olsz­ty­na z Komite­tu Wybor­czego Wybor­ców

Czytaj dalej

Szmit do Możejko: Gdyby było tak, jak pani mówi, to byście tych wszystkich prezesów dawno powyrzucali!

13 lip­ca 2017 r. — pod­czas kon­fer­encji pra­sowej Jerzego Szmi­ta — pod­sekre­tarza stanu w Min­is­terst­wie Infra­struk­tu­ry i Budown­ict­wa, i prze­wod­niczącego

Czytaj dalej