Zakaz występowania w tvp dla Jerzego Jaśkowskiego!

Za wcześnie pochwaliłem Prezesa Telewizji za dopuszczenie programu  „Szeptem” do realizacji. Naprawdę byłem mocno zdziwiony, że przedstawiciel rządu, zezwolił na wypowiedzi do kamery ludzi mających odmienne zdanie na temat szczepień.

Prze­cież nie kto inny, ale wyso­ki funkcjonar­iusz PiS-u, Bolesław Piecha był prze­wod­niczą­cym Komisji Sej­mowej, wprowadza­ją­cym nową ustawę o chorobach zakaźnych. Ustawa ta dokon­ała karkołom­nej wolty, zmieni­a­jąc definicję poję­cia choro­ba i zez­woliła na przy­mus szczepi­onkowy.

W kole­jnych lat­ach były per­ma­nentne dowody na współpracę PiS-u z kon­cer­na­mi szczepi­onkowy­mi. Ostat­nio to prze­cież obec­ny Prezy­dent Andrzej Duda pod­pisał ustawę opra­cow­aną przez poprzed­nią ekipę, pomi­mo licznych protestów społeczeńst­wa, już w pier­wszym tygod­niu po obję­ciu urzę­du.

Nowy, pro­pa­gandowy odcinek pro­gra­mu „Szeptem” został wyemi­towany w środę 23 listopa­da. Poprzed­ni zniknął z ekranu! Ale 5 dni wcześniej zwró­ciła się do mnie PT Redakc­ja, z zaprosze­niem do wzię­cia udzi­ału w tym odcinku. Jakież było moje zdzi­wie­nie, kiedy na dobę przed, z rozżale­niem zostałem poin­for­mowany, że na skutek protes­tu Rzą­du, PZH i NIL, kat­e­go­rycznie nie mogę wys­tąpić. Nie jest to dla mnie nic nowego, ponieważ jest to już trze­cie ”embar­go” na moje wys­tępy w TVP.

Pierwszy zakaz, uniemożliwiający mi wystąpienie przez kamerami, został podjęty po katastrofie w Czernobylu.

Byłem wów­czas kierown­ikiem zespołu opra­cowu­jącego wyni­ki badań i skut­ki tej katas­tro­fy dla Pol­s­ki. Raport Katas­tro­fa w Czer­noby­lu, wydany został przez Gdańskie Towarzyst­wo Naukowe. Po wyda­niu mieliśmy kil­ka wła­mań, nie tylko do naszej siedz­i­by, ale i do GTN.  Jedyny­mi „przed­mio­ta­mi”, które ginęły, były kartony z Raportem. Oczy­wiś­cie spraw­cy byli niez­nani. Obec­nie ten Raport zni­ka z pon­ad 100 bib­liotek, które otrzy­mały egzem­plarze.

Po raz dru­gi, pod­ję­to decyzję o niedo­puszcza­niu mnie do kamer w TVP po 1992 roku, kiedy to mój Zespół wydał Raport Stan zdrowia dzieci w Gdańsku. Prze­badano ok. 2000 dzieci. Było to najwięk­sze tak wszech­stron­nie prowad­zone bada­nia do dnia dzisiejszego. W bada­niu udzi­ał wzięli, lekarze pedi­atrzy, ortope­dzi, stom­a­tolodzy, toksykolodzy, psy­cholodzy, wyko­nano dużo badań lab­o­ra­to­ryjnych m.in. pier­wsze na Wybrzeżu bada­nia ołow­iu i flu­o­ru. UW wydanym Rapor­cie udowod­nil­iśmy, że tzw. nor­ma skaże­nia flu­o­rem jest zawyżona co najm­niej o 100%.

Udowod­nil­iśmy także zależność wzros­tu zachorowań na nowot­wory i śmiertel­ność z tego powodu w region­ie pomorskim,  spowodowaną dzi­ałal­noś­cią bez zez­wole­nia Gdańs­kich Zakładów Nawozów Fos­forowych. W lat­ach 70. ubiegłego wieku  zapadal­ność na nowot­wory w Gdańskiem wynosiła 3000 przy­pad­ków rocznie, a śmiertel­ność 1500. Na początku lat 90, zapadal­ność wzrosła do 17500, a śmiertel­ność do pon­ad 5500 przy­pad­ków rocznie. Po 2000 roku GUS przes­tał wydawać infor­ma­to­ry zdrowia. Po opub­likowa­niu tych danych TVP wprowadz­iło ponown­ie zakaz wys­tępowa­nia przed kam­era­mi dla mnie.

Ostat­ni zakaz zapadł 21 listopa­da 2016 roku. Nie mogę pub­licznie infor­mować mniej wartoś­ciowej lud­noś­ci [Stanisław Michalkiewicz] zamieszku­jącej obszar pomiędzy Odrą i obec­nie Bugiem, o Armage­donie, szykowanym jej przez oli­garchię pieniądza.

Narodu nie zabija się karabinami tylko kłamstwami! Chyba dlatego wprowadzono zakaz moich publikacji.

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Ku Prawdzie: Zakaz występowania w TVP dla dr Jerzego Jaśkowskiego, okazuje się… normalną koleją rzeczy. TVP od zawsze była tubą propagandową formacji rządzącej. Za PRL-u wszyscy oglądali TVP, ponieważ nie było alternatywy. Naród przyzwyczajono do kłamliwej narracji. Wydawało się, że dobra zmiana, po 1989 roku sprawi, że w TVP na stałe zagości także prawda. I zagościła! Prezentowana w publicznej telewizji prawda, musi być zgodna z linią partii rządzącej! Zdanie Stańczyka nie liczy się. Pamiętajcie! Narodu nie zabija się karabinami a kłamstwami!

 

monika-bartczak
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Money! Money! Money! To już śpiewała Liza Minnelli 😉
barbara-steranczak
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Nie zapozna się z życiem i dorobkiem JJ, a po wyglądzie ocenia, że dr “kształcił się w głębokiej komunie”, i to ma jego… deprecjonować? To autor komentarza wystawia sobie świadectwo, że kształcenie we wczesnych latach demokracji, niczego go nie nauczyło  😈 No i jemu pewnie dużo skapło od farmaceutów 😆
dariusz-nawrocki
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ten kto wie, to obejrzy JJ na You Tube. Telewizja dawała szansę na dotarcie do milionów Polaków, nawet tych, których internet się nie ima 😉
mateusz-kijowski
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! To komentarze grupy “Sympatycy KOD-u”! Jeżeli ktoś miał wątpliwości, jakiej demokracji bronią ci “demokraci” to po przeczytaniu ich komentarzy powinien przejrzeć na oczy! Mateuszu Kijowski… obojętnie kim tak naprawdę jesteś… z Ciebie taki obrońca demokracji,  jak… z koziej dupy trąba! 😆
stanislaw-szczepan
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Szczególnie za przypowieść o muchach! Rewelka 😆  Janie… chciałbym bardzo abyś — tu na moim blogu — zadał publicznie pytanie “które podważy urojenia dr JJ”.  Obiecuję, że przekażę je dla doktora, a on z pewnością udzieli odpowiedzi!  Wszystko co na temat zdrowia mówi i pisze dr JJ, ma potwierdzenie w dokumentach. 😆

22 myśli na temat “Zakaz występowania w tvp dla Jerzego Jaśkowskiego!

 • 27 lutego 2018 o 21:50
  Permalink

  Dla mnie, żyjącego od 42 lat w tym dzi­wnym miejs­cu po dość wnikli­wych obserwac­jach rzeczy­wis­toś­ci “ogól­nie” jasne jest, że strona dużo sil­niejsza ma wszelkie instru­men­ty do prze­for­sowa­nia włas­nych argu­men­tów i skutecznego ucisza­nia argu­men­tów adw­er­sarzy.
  Zacy­tu­ję w tema­cie frag­ment wypowiedzi Pro­fe­sor Marii Majew­skiej doty­czącej szczepień, który moż­na inter­polować szerzej, obrazu­jąc pode­jś­cie włada­ją­cych wobec władanych:

  Jak moż­na było oczeki­wać, win­ni szczepi­en­nych zbrod­ni (kartele far­ma­ceu­ty­czne, urzęd­ni­cy medy­czni, poli­ty­cy, lekarze, dzi­en­nikarze) naty­ch­mi­ast zaatakowali Trumpa za powołanie tego pan­elu. Jak dia­beł świę­conej wody boją się oni ujawnienia prawdy, że szczepi­enia są groźne i nieskuteczne w ochronie przed choroba­mi. Boją się przeprowadzenia rzetel­nego, nieza­leżnego kon­trolowanego bada­nia, które porów­na zdrowie dzieci szczepi­onych i nieszczepi­onych, bo prze­cież, gdy­by byli pewni, że szczepi­enia są bez­pieczne, sami prosili­by o takie bada­nia. Wcześniej kor­po­ra­cyjni fanaty­cy szczepień blokowali wszelkie bada­nia tego typu i pub­likac­je w pis­mach naukowych oraz medi­ach. ”

  Odpowiedz
  • 27 lutego 2018 o 22:43
   Permalink

   Dzięku­ję! PRAWDY… boją się WSZYSCY, którzy są z nią rozmi­ja­ją 😉

   Odpowiedz
 • 29 stycznia 2018 o 23:33
  Permalink

  Słuchałem jego pse­do-naukowego bełko­tu na YT, masakra!

  Odpowiedz
  • 30 stycznia 2018 o 18:04
   Permalink

   Dzięku­ję! Na szczęś­cie słuchanie i oglą­danie J.J. nie jest… obow­iązkowe 😉

   Odpowiedz
 • 9 grudnia 2016 o 11:11
  Permalink

  Dok­tor Jaskows­ki to wspanialy czlowiek. Dzie­ki niemu mam zdrowe dzieci. Dzieku­je­my za Pan­s­ka dzialalnosc i zyczymy duzo zdrowia I checI do dal­szej pra­cy.

  Odpowiedz
  • 9 grudnia 2016 o 12:19
   Permalink

   Dzięku­ję! A pra­ca na niwie uświadami­a­nia społeczeńst­wa jest nieby­wale… mozol­na i wyma­ga tytan­icznej wytrzy­małoś­ci 😉 Panie Jerzy — zdrowia i wytrzy­małoś­ci… ku Prawdzie 😉

   Odpowiedz
 • 2 grudnia 2016 o 04:29
  Permalink

  Pol­skę stworzyli żydzi i tu rządzą; współczes­na medy­cy­na to eugeni­ka — kon­tro­la liczeb­noś­ci — po co wojny?? gamoni się kroi i doi i częs­to płacą za to, eh… dr JJ myli się co do mle­ka i wogóle jego paradyg­mat obiegu i przemi­an ener­gety­cznych isto­ty ludzkiej jest staroświec­ki, brak fun­da­men­tal­nej wiedzy; przy­czy­na chorób: zmuszanie dzieci do jedzenia, ot co; dla kobi­et chcą­cych zachować “czys­tość” w 2017 przed wro­giem sejmwalny.org.pl

  Odpowiedz
  • 2 grudnia 2016 o 11:29
   Permalink

   Dzięku­ję! W pier­wszym momen­cie pomyślałem, że mam kole­jny mery­to­ryczny komen­tarz. Ale jak przeczy­tałem, że dr JJ zarzu­casz brak “fun­da­men­tal­nej wiedzy” to zrozu­mi­ałem żeś… malucz­ki troll 😉

   Odpowiedz
 • 1 grudnia 2016 o 12:27
  Permalink

  Zas­tanaw­ia mnie skad sie biorą proszczepi­onkow­cy. Prze­cież nikt im nie zabra­nia się szczepić chcą to nawet niech sie zaszczepia na HPV (NAWET ZALECA SIĘ mężczyznom) . niech się zgłoszą na ochot­ni­ka ja im to zaspon­soru­ję a co mi tam za 1500zł pozbędę się dzi­a­da.

  Odpowiedz
  • 1 grudnia 2016 o 12:50
   Permalink

   Dzięku­ję! Wystar­czy prze­jrzeć statysty­ki: ilu mamy ludzi, żyją­cych z prze­mysłu far­ma­ceu­ty­cznego a masz odpowiedź skąd tylu proszczepi­onkow­ców 😉 Oni sami mogą się nie szczepić, ale wyśmiewa­ją tych, co chcą dobrowol­noś­ci w tym zakre­sie.

   Odpowiedz
 • 30 listopada 2016 o 19:14
  Permalink

  hmm niech wyz­naw­ca szczepień mi mery­to­rycznie odpowie
  1. Sko­ro szczepi­enia są takie super to dla czego jesteśmy zmuszani do ich przyj­mowa­nia? Prze­cież panu­je niby demokrac­ja, wol­ność wyboru!
  2.Dla czego po szczepi­e­niu na grypę przez pon­ad pół roku miałem śred­nio co miesiąc gorączkę 40, 41 stop­ni anginę/ lub co najm­niej ostre zapale­nie gardła? ( ostat­nie 2 lata nato­mi­ast nie licząc kataru i przez­ię­bi­enia nic mi nie dole­ga.??
  3.Dla czego pro­du­cen­ci szczepi­onek nie odpowiada­ją za powikła­nia? Czy to nie powin­no być tak: Jest dyk­tatu­ra zmuszam=odpowiadam ??

  Odpowiedz
  • 30 listopada 2016 o 20:51
   Permalink

   Dzięku­ję! Nie wiem do kogo “Rodz­icu” kieru­jesz te pyta­nia? Bo chy­ba nie do dr JJ 😉 Może ktoś ci odpowie…

   Odpowiedz
  • 11 grudnia 2016 o 10:09
   Permalink

   Nie wiem, dlaczego po szczepi­e­niu miałeś 40 stop­ni gorącz­ki, może dlat­ego że szczepiłeś się chory. Ja szczepię sie od kilku lat i od tego momen­tu nie cho­ru­ję na grypę. Mój tata ma 90 lat i też szczepi się od kilku lat, od momen­tu jak parę lat temu zachorował ciężko na grypę. Nikt niko­go nie zmusza do tych szczepień W moim dziecińst­wie pewne szczepi­enia były obow­iązkowe, i wtedy nikt nie słyszał o jak­iś kon­cer­tach far­ma­ceu­ty­cznych. Dzię­ki szczepi­eniom, po wojnie wye­lim­i­nowano gruźlicę, heinego-med­i­na. Dziś gruźli­ca znów powraca, bo jest brak szczepień.

   Odpowiedz
   • 11 grudnia 2016 o 11:46
    Permalink

    Dzięku­ję! Wik­to­rio… plączesz się w swoich zez­na­ni­ach 😉 A ostat­nie dwa zda­nia z Two­jego komen­tarza świad­czą, że zupełnie nie znasz… his­torii szczepień w Polsce i ich wpły­wu na stan zdrowia naszego społeczeńst­wa. “Dziś gruźli­ca znów powraca, bo jest brak szczepień” — bzdu­ra, którą próbu­ją wmówić społeczeńst­wu zwolen­ni­cy szczepień, nie tylko ci korzys­ta­ją­cy ze wspar­cia prze­mysłu far­ma­ceu­ty­cznego. Pole­cam zdoby­cie ele­men­tarnej wiedzy w tym zakre­sie, poprzez wysłuchanie lub poczy­tanie tego, co mają do przekaza­nia tacy eksper­ci w tej dziedzinie jak dr JJ 😉

    Odpowiedz
   • 11 grudnia 2016 o 22:55
    Permalink

    Nigdy sie nie szczepil­am i nie chorowalam na grype, wiec „„ po co mam wirusy podawac orga­niz­mowi ? proste pytanie, prosze o odpowiedz .

    Odpowiedz
    • 11 grudnia 2016 o 23:28
     Permalink

     Dzięku­ję! Sama sobie odpowiedzi­ałaś 😉 Poz­draw­iam

     Odpowiedz
 • 29 listopada 2016 o 22:28
  Permalink

  Dr Jaśkows­ki ma w d.… kry­tykę i nagon­ki. On mówi prawdę a ona zawsze się obroni.

  Odpowiedz
  • 30 listopada 2016 o 00:01
   Permalink

   Dzięku­ję! To ma, tak jak i ja! Mam głęboko w 3D… kry­tykę, nagon­ki i Paździochów wszelkiej maś­ci, w drodze… ku Prawdzie 😉

   Odpowiedz
 • 29 listopada 2016 o 14:30
  Permalink

  To co mówi dr. Jaśkows­ki potwierdza się w wielu innych źródłach. Poza tym rzą­dowy zakaz dopuszcza­nia go do TVP tylko potwierdza, że mówi prawdę, niebez­pieczną prawdę dla zbrod­niarzy i zdra­jców Nar­o­du Pol­skiego.

  Odpowiedz
  • 29 listopada 2016 o 15:07
   Permalink

   Dzięku­ję! Wszys­tko, co mówi dr. Jaśkows­ki, i co doty­czy naszego zdrowia, ma potwierdze­nie w doku­men­tach! Opo­nen­ci wal­czą z nim slo­gana­mi, które mają dr Jaśkowskiego ośmieszyć. Żal… 🙁

   Odpowiedz
 • 29 listopada 2016 o 12:17
  Permalink

  To co głosi Pan dr. Jerzy Jaśkows­ki na różne tem­aty to tylko nadal potwierdza się w obec­nej rzeczy­wis­toś­ci . Że była i nadal jest cen­zu­ra na prawdę i, że cią­gle wymyśla się różne bzdury , aby nas mamić i łupić na każdym kroku, a już w tema­cie szczepi­onek widać jak nasi ojcowie nar­o­du dba­ją o nas , abyśmy nie byli za zdrowi , za mądrzy i abyśmy za dłu­go cza­sa­mi nie żyli, bo ich zachłan­ność na nasze ciężko zaro­bione pieniądze jest nieograniczona.Dziękuję Panu dok­torowi za wytr­wałe oświecanie nas.

  Odpowiedz
  • 29 listopada 2016 o 13:34
   Permalink

   Dzięku­ję! Miód na serce dok­to­ra i… moje… Ku Prawdzie! Poz­draw­iam serdecznie 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *